PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie I (a) - MC260P01N
Anglický název: Physical Chemistry I (a)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Korekvizity : {Matematika (alespoň jeden z MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054).}
Prerekvizity : {Alespoň jeden z MC260P54, MC280P58, MC260P119, MC280P82, MC260P33, MC260P139}
Neslučitelnost : MC260P112
Záměnnost : MC260P112
Ve slož. neslučitelnosti pro: MC260P01M
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (19.06.2003)
Přednáška je první částí kurzu Fyzikální chemie, který je určen především pro studenty chemických oborů. Podává základy termodynamiky zaměřené na její užití v přírodních vědách.

Souběžně s přednáškou probíhají cvičení, kde se prohlubuje pochopení přednášené látky a procvičují související příklady. Současné absolvování cvičení a udělení zápočtu z něj je podmínkou pro složení zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. (28.10.2011)

Pro absolvování zkoušky je nutná znalost fyzikální chemie v rozsahu, ve kterém byl prezentován na přednášce.

1. zkušební termín:

a) písemná část zkoušky

Pro absolvování písemné části nutný alespoň poloviční počet bodů z maximálního počtu. Pokud není dosažen, je zkouška klasifikována jako nedostatečná

b) ústní část zkoušky

1. opravný termín

a) písemná část zkoušky

b) ústní část zkoušky

2. opravný termín

ústní zkoušení před komisí pedagogů katedry fyzikální chemie

  • -------

Při cvičení k tomuto předmětu studenti absolvovují písemné testy. Pokud získají vyšší počet bodů, než je hodnota stanovená vyučujícím cvičení, mohou absolvovat 1. zkušební termín zkoušky bez písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)

1. Základní pojmy

Hmota (látka) a záření, množství látky - mol, Avogadrova konstanta, extenzivní a intenzivní veličiny, molární veličiny, jednotky pro koncentraci. Zákon zachování hmoty a energie, jednotky energie, energie pohybu molekul - translace, rotace, vibrace, tepelná energie, ekvipartiční princip klasické fyziky.

2. Vlastnosti plynů

Stav látky, jednotky tlaku a teploty, standardní hodnoty tlaku a teploty, absolutní teplota, teplotní stupnice, stavová rovnice ideálního plynu. Kinetický model ideálního plynu: rozložení rychlosti, střední kvadratická rychlost, střední rychlost, nejpravděpodobnější rychlost, střední energie, mezimolekulové srážky, srážková frekvence, hustota srážek, střední volná dráha, počet nárazů na stěnu.

Reálné plyny: kompresibilitní faktor, viriální rozvoj kompresibilitního faktoru, van der Waalsova rovnice, kritické veličiny plynu.

3. První termodynamická věta

Vnitřní energie, objemová práce, reverzibilní a ireverzibilní děje, stavové funkce,

entalpie, tepelné kapacity při konst. objemu a tlaku, objemová práce při reverzibilním a ireverzibilním ději, izotermická a adiabatická expanze a komprese ideálního plynu.

Termochemie: entalpie (teplo) tání, varu, sublimace, tuhnutí, kondenzace,entalpie (teplo) reakční, slučovací, spalné, závislost reakčního tepla na teplotě, Hessův zákon.

4. Druhá termodynamická věta

Definice entropie systému a okolí, Clausiova nerovnost, výpočet entropie, tepelné stroje, tepelná čerpadla, jejich účinnost, definice Helmholtzovy a Gibbsovy energie, spontánnost a rovnováha dějů, termodynamická stavová rovnice, Maxwellovy rovnice, závislost Gibbsovy energie na teplotě a tlaku.

Definice chemického potenciálu čisté látky, chemický potenciál ideálního plynu, fugacita reálného plynu a její výpočet.

5. Čisté látky

Pevné látky, kapaliny, plyny, fázové změny, Gibbsův zákon fází, rovnováha mezi fázemi, Clapeyronova rovnice, Clausiova-Clapeyronova rovnice, obsah vodní páry ve vzduchu, relativní vlhkost.

6. Směsi

Parciální molární veličiny, parciální molární objem, chemický potenciál složek směsi, Raoultův zákon, Henryho zákon, koligativní vlastnosti roztoků: zvýšení bodu varu, snížení bodu tuhnutí, rozpustnost tuhých látek, osmotický tlak, fyziologické hodnoty osmolarity. Var směsi kapalin: destilace, rektifikace, fázové diagramy p-x, T-x, azeotropické směsi, destilace vodní párou.Definice aktivity, aktivita plynné směsi a roztoku, směšovací Gibbsova funkce.

7. Chemické rovnováhy

Reakční Gibsova energie, standardní reakční Gibbsova energie, rovnovážná konstanta, závislost rovnovážné konstanty na teplotě (van't Hoffova rovnice), závislost rovnovážného složení na tlaku, výpočet rovnovážného složení reakční směsi, homogenní a heterogenní chemické rovnováhy.

Podrobnější sylabus včetně rovnic je dostupný na Webové stránce

http://www.natur.cuni.cz/~gas

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK