PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná matematika I - NMAF071
Anglický název: Applied mathematics I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NCHF071
Garant: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Mgr. Tomáš Salač, Ph.D.
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MZ370P19
Ve slož. korekvizitě pro: MC260P112, MC260P28
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (16.02.2017)
Úvodní přednáška čtyřsemestrálního kurzu. Základní poznatky teorie reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní ODR. Limity, derivace, integrály a jejich aplikace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (08.10.2018)

Zápočet je možné získat za úspešné napsání dvou testů, které budou v průběhu semestru. Na konci semestru pak budou náhrádní zápočtové testy. Zápočet je nutnou podmínkou k účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

1. J. Kopáček: Matematika (nejen) pro fyziky I.,II. Skripta MFF UK, Matfyzpress.

2. J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky (nejen) pro fyziky I., II ˇ . Skripta MFF UK, Matfyzpress.

3. J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky. Academia, Praha, 1989.

4. I. Černý: Úvod do inteligentního kalkulu, Academia, Praha, 2002.

5. B. P. Demidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy . Fragment, Praha, 2003

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (08.10.2018)

Zkouška se bude sestávat z praktické (písemné) části a z ústní (teoretické) části. Pokud písemnou část úspěšně složíte, pak můžete přistoupit k ústní části. Pokud písemnou část úspěšně nesložíte, výsledek celé zkoušky je neprospěl(a). Výsledná známka závisí na součtu bodů, které získáte v písemné a ústní části. Zápočet je nutnou podmínkou k připuštění ke zkoušce.

V písemné části bude 4-5 příkladů, které korespondují ze sylabem a zároveň náročností a tématem budou odpovídat příkladům, které budou na cvičení.

Požadavky u ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, ktery byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Mikšová (16.02.2017)

• Výroky, čísla, číselné množiny, zobrazení, posloupnosti

• Základy teorie funkcí jedné reálné proměnné, limita a spojitost

• Derivace funkce jedné reálné proměnné, diferenciál, L’Hospitalovo pravidlo

• Neurčitý integrál a primitivní funkce, integrace per partes a věta o substituci

• Aplikace diferenciálního a integrálního počtu v 1 dimenzi, Taylorův polynom, základy teorie obyčejných difereciálních rovnic, průběhy funkcí

• Určitý integrál a jeho výpočet, aplikace na výpočet obsahů, rotačních objemů a povrchů, a momentů

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Benešová, Ph.D. (23.05.2019)

Učivo středoškolské matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK