PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie I (b) - MC260P01M
Anglický název: Physical Chemistry I (b)
Český název: Fyzikální chemie I (b)
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: https://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/zuskova/vyuka
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc.
Neslučitelnost : {obě Fyzikální chemie A}
Prerekvizity : {Alespoň jeden z MC260P54, MC280P58, MC260P119, MC280P82, MC260P33, MC260P139}, {Matematika (alespoň jeden z MS710P56, MS710P52, MS710P55, NMAF071, NMAF072, NMUM101, NMUM103, NCHF071,NCHF072, NMTM101, NMTM103, NMAI054).}
Je korekvizitou pro: MC260C01M, MC260P02M
Je prerekvizitou pro: MC260C45M
Ve slož. prerekvizitě: MC260C45N, MC260C46, MC260C47
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)
Předmět Fyzikální chemie je rozdělen do dvou kurzů (MC260P01M a MC260P02M). První část (MC260P01M) je zaměřena na termodynamiku. Nezahrnuje kapitoly o stavbě atomů a molekul, interakci hmoty a záření a stavovém chování látek. S těmito tématy se studenti seznámí v rámci jiných předmětů, především v obecné a anorganické chemii. Kurz rovněž nezahrnuje statistickou termodynamiku.

Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Na cvičení (rozsah 1 hod. týdně) se řeší příklady vztahující se k přednášeným tématům. K předmětu se dále vztahuje cvičení (MC260C01M).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (23.05.2003)

P.W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press

W.J. Moore: Fyzikální chemie, SNTL, Praha

J. Dvořák, R. Brdička: Základy fysikální chemie, Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. (29.06.2023)

Zápočet:

K udělení zápočtu je třeba získat 20 bodů. Body student získává za aktivní účast na cvičení (1 cvičení = 1 bod) a za výsledky ze dvou dílčích zápočtových testů. Maximální počet bodů z jednoho testu je 10. Nemá-li student po ukončení semestru potřebný počet bodů, má dva opravné pokusy na souhrnný zápočtový test, ze kterého lze získat až 20 bodů.

Zkouška:
Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro skládání zkoušky.
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Zkouškový test je ohodnocen maximálně 20 body, pro postoupení k ústní části musí student z testu získat alespoň 12 bodů. Výsledné hodnocení zkoušky závisí na výsledku testu i ústní části.  Má-li student předmět zapsán již podruhé, poslední pokus vždy zahrnuje i ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. (08.05.2012)

TERMODYNAMIKA

1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD

1.1. Základní pojmy

1.2. I. věta termodynamiky

(formulace slovní, matematická; Jouleův experiment; entalpie; tepelné kapacity;

aplikace na děje v uzavřeném systému; Poissonova rovnice adiabaty)

1.3. Termochemie - aplikace I.věty TD na chemické a fyzikální děje

(reakční tepla; skupenská tepla; Kirchhoffova rovnice)

1.4. II. věta termodynamiky

(formulace slovní; entropie; formulace matematická; změna entropie při dějích

v uzavřených systémech; Gibbsova a Helmholtzova energie, statistická definice

entropie)

1.5. III. věta termodynamiky

(Nernstův tepelný teorém; slovní formulace; výpočet absolutní hodnoty entropie)

2. APLIKACE TD (I. a II. věty) NA FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ PŘEMĚNY A NA SYSTÉMY V ROVNOVÁZE

2.1. Základní veličiny pro termodynamický popis vícesložkových systémů

(parciální molární veličiny, chemický potenciál, fugacita, aktivita)

2.2. Termodynamika míšení

(směšovací stavové veličiny)

2.3. Fázové rovnováhy

(podmínka fázové rovnováhy; Gibbsův zákon fází; jednoslož?kové soustavy -

Clapeyronova rovnice, Clausiova-Clapeyronova rov.; dvousložkové soustavy -

Henryho zákon, Roultův zákon, koligativní vlastnosti roztoků; třísložkové

soustavy - Nernstův rozdělovací zákon)

2.4. Rovnováhy v mezifází

(adsorpce, adsorpční izotermy)

2.5. Chemické rovnováhy

(rozsah reakce; stupeň konverze; reakční Gibbsova energie; podmínka chem.

rovnováhy; rovnovážná konstanta; reakční izoterma, izobara, izochora; rovnovážné

složení - ovlivňování vnějšími podmínkami)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK