Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie - HP0003
Anglický název: Diploma seminar I - Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Korekvizity : HP0631, HP0681, HP0682, HS0203, HS1018
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0030, HP0015, HP0036, HP0038, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0035, HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0034
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí.

První je kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením některého z členů katedry ve dvou až třech termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují Tomáše Friedela (friedel@prf.cuni.cz).

Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i dalšími učiteli.

Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na vědeckém semináři katedry. Program vědeckého semináře se stanovuje vždy 4 až 3 týdny před zahájením semestru. Potenciální zájemci o vystoupení v daném semestru svůj zájem hlásí v uvedené době (tj. 4 až 3 týdny před zahájením semestru) Mgr. Janu Hořeňovskému na horenovj@prf.cuni.cz. Později vyjevená přání vystoupit budou vyslyšena pouze ve výjimečných případech.

Na základě splnění těchto tří povinností jsou přiznány kredity.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Aby studentům mohl být potvrzen zápis do předmětu (což je podmínka pro udělení kreditů za něj) musí mít současně se zápisem diplomového semináře zapsány veškeré korekvizity k němu. V opačném případě IS nedovoluje udělit kredity, a to ani pokud mají studenti materiálně splněny všechny tři části diplomového semináře.
Poslední úprava: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (31.03.2020)
Požadavky ke zkoušce

 INFORMACE KE ZPŮSOBU UKONČENÍ PŘEDMĚTU – DISTANČNÍ ZKOUŠKY A ZÁPOČTY: 

Předmět bude zakončen distanční formou kontroly studia - po splnění podmínek absolvování distanční výuky Vědeckého semináře a absolvování metodické části diplomového semináře student/ka doloží vedoucímu diplomového semináře emailem potvrzení vedoucího práce o proběhlých konzultacích

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.

Poslední úprava: Kučerová Eva (09.04.2020)
Sylabus

Diplomový seminář slouží především k seznámení se s metodologií právní vědy, pravidly akademického psaní a pravidly akademické prezentace. 

Poslední úprava: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (18.01.2018)
Požadavky k zápisu

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (03.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Poslední úprava: Friedel Tomáš, Mgr., Ph.D. (18.01.2018)
Studijní opory

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.

Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (07.01.2015)