PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie práva - 2. část státní závěrečné zkoušky - HS0203
Anglický název: Theory of Law - 2nd Part of the Final State Examination
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Neslučitelnost : HPOP0000
Je korekvizitou pro: HP0003, HP0002
Anotace
Oborovou částí je státní zkouška z vědního oboru, ze kterého je obhajována diplomová práce.
Státní zkouška může být zaměřena na dílčí část vědního oboru.
Předpokladem pro konání oborové části státní závěrečné zkoušky je absolvování povinného předmětu, který odpovídá vědnímu oboru pro obhajobu diplomové práce.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouškové otázky:

1 Pojem práva. Právo objektivní a právo subjektivní.
2 Právo a právní vědomí. Mezery v právu.
3 Právo pozitivní a právo přirozené.
4 Právní normativita; obecné a specifické atributy právních norem.
5 Struktura kondicionálních právních norem. Kritéria rozlišování dispozitivních a kogentních právních norem.
6 Právní principy v soudobém právu. Právní principy a právní normy.
7 Právní normy se zvláštní strukturou; jejich funkce v soudobém právu.
8 Působnost právních norem. Retroaktivita práva.
9 Kontinentální typ právní kultury.
10 Angloamerický typ právní kultury; pojem common law, rozdíly mezi právem anglickým a právem USA.
11 Pojem a druhy pramenů práva
12 Klasifikace normativních právních aktů. Právní síla obecně závazných normativních právních aktů, jejich platnost a účinnost.
13 Právní precedenty; soudcovské právo. Význam soudní judikatury v kontinentálním právu.
14 Tvorba práva, legislativní proces a právní terminologie.
15 Prameny práva České republiky; vnitřní předpisy.
16 Systém práva. Jednota práva, kriteria členění práva na právní odvětví, právní instituty.
17 Soukromoprávní a veřejnoprávní metoda právní regulace.
18 Právo mezinárodní a právo vnitrostátní.
19 Subjektivní práva a právní povinnosti. Druhy subjektivních práv; právní nároky.
20 Právní tituly. Klasifikace právních skutečností.
21 Druhy právní způsobilosti.
22 Právní subjektivita a druhy subjektů práva.
23 Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti.
24 Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti.
25 Subjektivní a objektivní právní odpovědnost.
26 Pojem interpretace práva. Relace primárního objektu a sekundárních objektů interpretace.
27 Metodologické direktivy interpretace práva.
28 Výklad adekvátní, restriktivní a extenzivní; aplikace práva podle analogie a extenzivní výklad (rozdíly, přípustnost).
29 Postupy právní argumentace.
30 Aplikace práva orgány veřejné moci. Uvážení při aplikaci práva.
31 Akty aplikace práva a jejich klasifikace.
32 Hodnoty, účely a zájmy v právu.
33 Spravedlnost a právní jistota.
34 Relace legality, legitimity a efektivity ve společenském působení práva.
35 Právní stát a vláda práva: minulost a současnost.
36 Právo a čas.


Poslední úprava: Žák Krzyžanková Katarzyna, JUDr., Ph.D. (19.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK