PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza I - NOFY151
Anglický název: Mathematical Analysis I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/vyuka/NOFY151-zs22
Garant: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
prof. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc.
Třída: Fyzika
M Bc. MOD > Povinné
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Neslučitelnost : NMAF051
Záměnnost : NMAF051
Je neslučitelnost pro: NMAF051
Je záměnnost pro: NMAF051
Ve slož. prerekvizitě: NMAG204, NMAG211, NMAG212, NMMA201, NMMA202, NMMA203, NMMA204, NMMA205, NMNM201
Ve slož. korekvizitě pro: NMSA211
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
První část základního kurzu matematiky pro bakalářské studium fyziky. Probírají se základy diferenciálního počtu funkcí jedné proměnné.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

První část základního kursu matematiky pro bakalářské studium fyziky a bakalářské studium matematického modelování. Probírají se základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (03.01.2024)

Zápočet: bude udělen za úspěšné napsání zápočtových testů. Jednotné podrobnosti stanoví cvičící.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška: sestává z početní (písemné) a teoretické (písemné) části. Podrobnosti viz web předmětu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Černý, R., Pokorný, M.: Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 1, MATFYZPRESS, 2020

Kopáček J.: Matematika pro fyziky I., MATFYZPRESS, 2004

Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I., MATFYZPRESS, 2002

Jarník J.: Diferenciální počet I, ACADEMIA 1984

Jarník J.: Diferenciální počet II, ACADEMIA 1984

Jarník J.: Integrální počet I, ACADEMIA 1984

Děmidovič V.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, 2003

http://www.mff.cuni.cz/prednasky/NMAF051">Videozáznamy přednášek

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

přednáška a cvičení (další detaily na stránce vyučujícího).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl probrán na přednášce a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)
1. Úvod
Množiny, výroky a výroková logika, kvantifikátory. Zobrazení. Číselné množiny, supremum a infimum, zobrazení a jejich vlastnosti, spočetnost a nespočetnost.

2. Funkce jedné reálné proměnné
Funkce jako zobrazení, pojem vlastní limity ve vlastním bodě, jednostranné limity, spojitost funkce, aritmetika vlastních limit. Derivace funkce v bodě, základní vlastnosti derivace, aritmetika derivací, derivace složené a inverzní funkce, diferenciál, vyšší derivace, Leibnizův vzorec. Elementární funkce.

3. Primitivní funkce
Definice a základní vlastnosti primitivní funkce, per partes a substituce, primitivní funkce pro racionální lomené funkce, parciální zlomky, speciální substituce. Základní metody řešení ODR.

4. Limity podruhé
Nevlastní limity a limity v nevlastních bodech, aritmetika nevlastních limit, l'Hospitalovo pravidlo pro počítání limit, symbolika o, O. Posloupnosti a jejich základní vlastnosti: monotonie, limita, aritmetické operace, podposloupnosti, Bolzano-Cauchyova vlastnost.

5. Hlubší vlastnosti spojitých a diferencovatelných funkcí
Vlastnosti spojitých funkcí na uzavřeném intervalu, věty o střední hodnotě a důsledky: Rolleova, Lagrangeova, Cauchyova věta, důkaz l'Hospitalova pravidla, Taylorův polynom se zbytkem, počítání limit pomocí Taylorova polynomu, konvexita, konkavita, inflexe, průběh funkce.

7. Integrál Riemannův a Newtonův
Newtonův integrál. Definice zobecněné primitivní funkce a definice Newtona integrálu. Newton-Leibnizova formule. Konstrukce Riemannova integrálu, základní vlastnosti. Integrál s proměnnou mezí, základní věta integrálního a diferenciálního počtu, Newton-Leibnizova formule. Integrace per partes a substituce, věty o střední hodnotě integrálního počtu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Znalosti středoškolské matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK