PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy numerické matematiky - NMNM201
Anglický název: Fundamentals of Numerical Mathematics
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~ptichy/numerika/
Garant: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Prerekvizity : {Aspoň jedna analýza 1. roč.}
Neslučitelnost : NNUM105
Záměnnost : NNUM105
Je záměnnost pro: NMMB203, NNUM105
Ve slož. prerekvizitě: NMNM331
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Základní kurs numerické matematiky pro bakalářský obor Obecná matematika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (01.10.2014)

Seznámit posluchače se základy numerické matematiky ve vztahu k souvisejícícm oblastem matematiky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (28.08.2023)

Požadavky k zápočtu:

na cvičeních studenti dostanou postupně 6 úloh, které řeší doma
nejpozději další týden před začátkem svého cvičení vyřešenou úlohu odevzdají (elektronicky či na papíře)
cvičícímu

za každou úlohu mohou získat 0 až 6 bodů
k udělení zápočtu je třeba získat alespoň 2/3 bodů, tedy 24.

„povaha kontroly studia předmětu“ vylučuje opakování této kontroly, POS, čl. 8, odst. 2

Zápočet není nutný ke zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (30.09.2019)

 • J. Duintjer Tebbens, I. Hnětynková, M. Plešinger, Z. Strakoš, P. Tichý: Analýza metod pro maticové výpočty - Základní metody, Skriptum MFF UK, 2012

 • J. Segethová: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2002

 • M. Feistauer, V. Kučera: Základy numerické matematiky, Skriptum MFF UK, 2014

 • L. N. Trefethen and D. Bau, III, Numerical linear algebra, SIAM, Philadelphia, PA, 1997

 • A. Quarteroni, R. Sacco and F. Saleri: Numerical mathematics, Springer-Verlag, 2000

 • D. S. Watkins: Fundamentals of Matrix Computations, Willey Interscience, New Yourk, 2010

 • Další zdroje na: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~dolejsi/Vyuka/ZNM.html

 • http://www.karlin.mff.cuni.cz/~felcman/nm.pdf

 • http://www.karlin.mff.cuni.cz/~mirektuma/znm/znm2019.pdf

 • Videozáznamy přednášek

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednášky a cvičení v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. (18.01.2023)

Požadavky ke zkoušce:

 • zkouška je písemná, její obsah odpovídá sylabu.
 • studenti řeší 4 úlohy, z toho

(A) 2 úlohy z numerických metod pro úlohy lineární algebry

(B) 2 úlohy z numerických metod pro úlohy matematické analýzy

 • za každou úlohu mohou získat až 10 bodů
 • nutnou podmínkou pro složení zkoušky je zisk alespoň 21 bodů, z toho alespoň 5 bodů z části (A) a 5 bodů z části (B)
 • po písemné části zkoušky bude studentům nabídnuta známka
 • studenti, kteří nebudou se známkou spokojeni mohou být vyzkoušeni ústně (s přihlédnutím k výsledkům písemné části zkoušky)
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. (28.08.2023)

1. Úvod. Co je numerická matematika. Příklady ukazující, jak je numerická matematika důležitá.

2. Podmíněnost problému, přímá a zpětná analýza chyb, zpětná stabilita algoritmu

3. Schurova věta a její důsledky.

4. Ortogonalita, QR rozklady, cena výpočtu.

5. LU rozklady a přímé řešení soustav rovnic. Kontrola růstu numerických chyb.

6. Singulární rozklad matice. Úloha nejmenších čtverců.

7. Stacionární iterační metody. Mocninná metoda pro výpočet vlastních čísel. Lanczosova metoda.

8. Nelineární algebraické rovnice, Newtonova metoda, metody založené na pevném bodě

9. Interpolace funcí, Lagrangeova interpolace, spline funkce

10. Numerická kvadratura, Newton-Cottesovy a Gaussovy vzorece

11. Numerické metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Runge-Kuttovy metody, vícekrokové metody,

stabilita, řád metody

12. Základy numerické optimalizace, podmínky pro existenci minima funkcí více proměnných, metoda největšího spádu

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

základní znalosti z diferenciálního a integrálního počtu a z lineární algebry

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK