PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie 2 - B00386 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Pharmacology 2
Zajišťuje: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN (11-00190)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: N. Kutinová Canová
Staré označení: 386
Garant: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Patří mezi: Povinné LEK 4.r._23/24
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : B03164
Je prerekvizitou pro: B02921, B01607, B00302, B01073, B01343, B00609, B01351, B01354, B01672, B01235, B01313, B00657, B01316, B01322, B01245, B01252, B01075, B02176, B02169, B81343, B81073, B02418, B00120, B00760, B03007, B00410, B00304, B00305, B00579, B00307, B00602, B00084, B03304, B00124, B01076, B00306
Ve slož. prerekvizitě: B02548
Anotace
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)
Aplikace znalostí základních principů obecné farmakologie – farmakokinetiky a farmakodynamiky. Znalost základních principů speciální farmakologie - znalost skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně klinických indikací a nežádoucích účinků. Zásady personalizované farmakoterapie.
Sylabus
Poslední úprava: Jana Kolářová (22.02.2021)
Témata přednášek a seminářů:

Antihypertenziva, farmakoterapie hypertenze

Antiobezitika

Léčiva ovlivňující krevní srážení

Hypolipidemika

Antiarytmika

Antivirotika

Antibiotika

Antidiabetika, inzuliny

Farmakoterapie poruch funkce štítné žlázy

Léčba osteoporózy

Imunofarmakologie

Buněčná a genová terapie, biologická léčba

Protinádorová farmakoterapie

Léčiva chorob dýchacího systému

Farmakoterapie akutních stavů

Farmakoterapie těhotných žen, při kojení, dětí a starších nemocných

Léčiva pro onemocnění urogenitálního traktu, léčiva používaná v porodnictví

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. (20.09.2022)

Povinná:

 • Švihovec J. et al.. Farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2018, 1008 s. ISBN 978-80-247-5558-8.
 • Perlík, František, Slanař, Ondřej. Individualizace farmakoterapie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016, 159 s. ISBN 978-80-7387-636-4.

Doporučená:

 • Lüllmann, Heinz, Mohr, Klaus, Hein, Lutz. Atlas farmakologie. Praha: Grada Publishing, 2020, 399 s. ISBN 978-80-271-2271-4.
 • Černý, Dalibor. Předepisování léčivých přípravků : pro studenty lékařských oborů. Praha: Karolinum, 2010, 118 s. ISBN 978-80-246-1839-5.

Volitelná:

 • Sklenář, Zbyněk. Magistraliter receptura v dermatologii. : , 2021, 441 s. ISBN 978-80-7492-395-1.
 • Zbyněk Sklenář, Vladimír Ščigel. Magistraliter receptura ve stomatologii. Praha: ČSK a Havlíček Brain Team, 2015, 335 s. ISBN 978-80-87109-42-7.
 • Slíva, Jiří, Votava, Martin. Farmakologie. Praha: Triton, 2011, 394 s. ISBN 978-80-7387-500-8.

Metody výuky
Poslední úprava: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. (30.10.2023)

Organizace výuky magisterské formy studia na Farmakologickém ústavu 1. LF UK pro zimní semestr 2023/2024:

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Účast na přednáškách je doporučena, účast na seminářích je povinná.

Výjimku tvoří první tři výukové týdny, kdy probíhají povinné přednášky (semináře se nekonají).

1.-3. týden povinné přednášky dle rozpisu výuky v SIS (zvlášť pro skupinu A a zvlášť pro skupinu B) - prezenčně v posluchárně Farmakologického ústavu ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, 2. patro.

Dále se předpokládá prezenční výuka dle rozpisu v SIS, v případě zhoršené epidemiologické situace bude probíhat kombinovaná výuka podle pravidel uvedených níže*.

Rozpis seminářů z farmakologie pro 4. ročník Všeobecné lékařství B00386

Akademický rok 2023/2024 zimní semestr

Pondělí (od 23.10.2023)

13.00 - 14.30 hodin                           seminární místnost

3.         MUDr. Žák (+ Doc. PharmDr. Šíma, Ph.D.)                 č. 1 (dveře č. 3051, 2. patro)

4.         Mgr. Viktória Paulusová                                               č. 2 (dveře č. 2080, 1. patro)

13.       PharmDr. Šteigerová                                                    č. 3 (dveře č. 1133, přízemí)

14.45 - 16.15 hodin

1.         PharmDr. Šrámová                                      č. 1

2.         PharmDr. Černý, Ph.D.                              č. 2

11.       PharmDr. Dvořáčková, Ph.D.                    č. 3                       

Úterý (od 24.10.2023)

13.00 - 14.30 hodin  - přednášky

Středa (od 25.10.2023)

13.00 - 14.30 hodin                    

12.       MUDr. Bartošová, Ph.D.                            č. 1

14.       PharmDr. Sklenář, Ph.D., MBA                č. 2

14.45 - 16.15 hodin

10.       MUDr. Cheng                                               č. 1

16.       Mgr. Čermáková Juránová                         č. 4 („veranda“, dveře č. 2079, 1. patro)

Čtvrtek (od 26.10.2023)

14.45 - 16.15 hodin

  5.       MUDr. Hronová, Ph.D.                               č. 1      

  6.       MUDr. Bobek                                               č. 2 (přesun na čtvrtky od 13:00 hod od 2.11.  do FARMS4; kromě 30.11., kdy výuka od 14:45 hod v sem. místnosti č. 1 - TDM)

15.       MUDr. Ryšánek, Ph.D.                                č. 3  (změna od 13:30 hod od 2.11.; ale 23.11. TDM seminář až od 14:45 hod v seminární místnosti č. 1)

Pátek (od 27.10.2023)

13.00 - 14.30 hodin**

7.         Mgr. Sklenárová                                          č. 1 **(přesun na čtvrtky od 13:00 hod od 9.11., seminární místnost č. 1)

 8.        PharmDr. Štenglová Netíková, Ph.D.       č. 2     

 9.        MUDr. et Mgr., Hodis, Ph.D.                     č. 3

 

Organizace kombinované výuky magisterské formy studia na Farmakologickém ústavu 1. LF UK pouze v případě zhoršení epidemiologické situace*:

 

*Přednášky

-          probíhají výhradně distančně z fakultního portálu pro e-learning na bázi MS Teams (https://e-learning.lf1.cuni.cz ).

-          Přednášky budou probíhat v čase odpovídajícímu rozvrhu prezenční výuky uvedené v SIS on-line formou (živě vysílané) přes MS Teams pro každý předmět samostatně (např. Farmakologie B00386), pokud nebude stanoveno jinak. Příslušný odkaz na tým pro každý předmět je uveden i v SIS (viz Studijní opory).

-          Přednášky budou zaznamenány a záznam bude dostupný (maximálně po dobu 20 dní) na týmu v MS Teams pro konkrétní předmět.

 

*Semináře

- Účast na seminářích konaných kombinovanou, tj. distanční a prezenční formou zůstává povinná.

- Skupinoví vyučující (viz rozpis výše a kontakty ) pokračují v distanční výuce a v průběžných kontrolách plnění a zvládnutí daného tématu (zadávání příkladů k doplnění, kvízy, domácí úkoly, rešerše, eseje, apod.).

- Studijní materiály k seminářům budou poskytovány skupinovými/kruhovými vyučujícími k samostudiu (přes Moodle, MS Teams, e-mail, aj.) a/nebo prezentovány on-line v reálném čase (preferenčně přes univerzitní MS Teams, Adobe Connect, Zoom, výjimečně Skype apod.), tj. v čase odpovídajícímu rozvrhu prezenční výuky seminářů uvedených v SIS.

- Povinné testy uvedené pro daný předmět v sylabu budou probíhat prezenční formou na Farmakologickém ústavu 1. LF UK za platných hygienických a epidemických opatření. 

 

*Zápočet - podmínky k udělení zápočtu:

1. uspokojivé plnění úkolů zadaných skupinovými vyučujícími v průběhu distanční výuky;

2. úspěšné prezenční absolvování povinných testů uvedených pro daný předmět v sylabu na SIS.

 

*Zkouška

Průběh ZK bude přizpůsoben platným hygienickým omezením platných v době konání zkoušky souvisejícím s koronavirovou epidemií.

Zkoušky proběhnou prezenční formou v termínech vypsaných v SIS.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. (06.09.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu z farmakologie v případě prezenční formy výuky:

 • aktivní účast na seminářích (včetně povinných přednášek v 1.-3. týdnu ZS) - maximálně dvě absence
 • úspěšné absolvování všech testů dle programu seminářů

 

Pravidla konání zkoušek z farmakologie na Farmakologickém ústavu 1. LF UK - všeobecné lékařství

Vypsání termínů zkoušek

Všechny termíny budou vypsány na SISu vždy nejpozději do konce 5. týdne daného semestru. Počet vypsaných termínů je neměnný a konečný.

 

Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů:

 • předtermíny ZS a LS (od 7. týdne v daném semestru)

 • řádné zkouškové období ZS a LS (od 7. týdne v daném semestru)

  první 2-3 týdny v LS pro zkoušky ze ZS (od 7. týdne ZS)

 • letní prázdniny (od 3. týdne řádného zkouškového období letního semestru)

 • 2. část zkouškového období v září (po skončení prázdninových termínů)

  

Student se může hlásit vždy pouze na jeden termín zkoušky. Na další termín se může zapsat po klasifikaci „neprospěl/a“ nebo po odhlášení z předchozího termínu (viz níže).

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

Zápis na termíny bude možný do 24 hodin před konáním zkoušky. Odhlašování bude možné do 48 hodin před konáním zkoušky.

  

Nedostavení se ke zkoušce a omluva

Student se musí omluvit k rukám sekretářky ústavu (Lenka Lišková, llisk@lf1.cuni.cz, tel. 224 968 104) a to písemně na adresu Farmakologického ústavu či elektronicky e-mailem s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu a bude se moci zapsat na termín nový.Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

  

Opakování zkoušky

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky.

Další zkušební termíny nebudou vypsány.

  

Pravidla průběhu zkoušky

 

Průběh ZK bude přizpůsoben platným hygienickým omezením platných v době konání zkoušky souvisejícím s koronavirovou epidemií.

Zkoušky proběhnou prezenční formou v termínech vypsaných v SIS.

Pokud jde student na druhý opravný termín (třetí termín), je zkoušen komisí minimálně dvou zkoušejících.

 

 Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí farmakologie a obsahem přednášek i seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.

 V průběhu zkoušky není dovoleno používat Pharmindex Brevíř či jiné lékové databáze.

 Zkouška se skládá vždy ze dvou částí – písemné a ústní:

 

 1. Písemná část

 a. Test (tematické okruhy k testu - viz soubory)

Zahrnuje 30 otázek z učiva zimního i letního semestru. Studenti musí napsat test s limitem alespoň 70% správně zodpovězených otázek (tj. 21 z 30). Pokud nesplní limit jsou klasifikováni "neprospěl(a)".

Při 1. a 2. opravném termínu nemusí studenti splnit bodový limit testu.

Výsledky testu jsou brány v potaz při výsledném hodnocení (nesplnění bodového limitu může znamenat výrazné snížení výsledného hodnocení zkoušky).

 b. Receptura (vzorové recepturní otázky - viz soubory)

Sestává z písemné preskripce dvou přípravků - 1 HVLP a 1 IPLP podle podrobného zadání. Výrazná neznalost může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky.

 

  2. Ústní část

Skládá se z dupletu otázek, které se losují. Výrazná neznalost jekékoliv z podotázek může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky.

 

ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z FARMAKOLOGIE PRO VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ (B03164, B00386) - viz také soubory

platné od letního semestru akademického roku  2020/2021 (pro zkoušení od zimního semestru 2021/2022)

 

1.
- Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus - látky působící přímo a nepřímo).

- Hypnotika, sedativa. Analgosedace.

2.
- Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek).

- Antibakteriální látky: Cefalosporiny; oxazolidindiony, polypeptidy.

3.

- Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinků, terapeutické použití, nežádoucí účinky.

- Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací. Rezistence na antibiotika. Zásady racionálního používaní antibiotik.

4.
- Distribuce léčiva v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiva); jedno i více kompartmentový systém; nultý a první řád ve farmakokinetice.

- Celková anestetika a léčiva používaná k premedikaci.

5.
- Základní farmakokinetické parametry ovlivňující hladinu léčiva v ustáleném stavu (steady-state) - eliminační konstanta, eliminační poločas, clearance léčiva, renální a nerenální clearance.

- Perorální antidiabetika.

6.

- Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů.

- Antikoagulancia, včetně NOAC/DOAC (nových/přímých perorálních antikoagulancií) a jejich antidot.

7.
- Diuretika (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik).

- Neopioidní analgetika. Zásady léčby bolesti.

8.
- Závislost účinku na dávce a na koncentraci (typy dávek, vztah dávka - účinek, vztah plazmatická koncentrace - účinek, terapeutické rozmezí, terapeutický index).

- Antiepileptika.

9.
- Farmakoterapie alergických reakcí a anafylaktického šoku.

- Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence, Huntingtonova chorea, roztroušená skleróza - současné možnosti farmakoterapie.

10.
- Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).

- β sympatolytika / β blokátory (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky).

11.
- Inotropika; léčiva používaná při akutním srdečním selhání.

- Neuroleptika

12.
- Teratogenní účinky léčiv. Specifika farmakoterapie v těhotenství a během laktace – obecně a u vybraných přidružených onemocnění (např. hypertenze, diabetes mellitus, astma bronchiale, infekčních onemocnění, epilepsie, tromboembolie aj.).

- Antibiotika: makrolidy, tetracykliny, linkosamidy, amfenikoly.

13.
- Antihypertenziva druhé řady/volby.  Možnosti farmakoterapie plicní hypertenze.

- Antivirotika (přehled; jednotlivé skupiny). 

14.

- Klinické hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie, farmakoterapie založená na důkazech.

- Antiastmatika. Možnosti farmakoterapie CHOPN.  

15.
- Časový průběh hladin léčiv v organismu. Význam pro optimalizaci dávkování látek. Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).

- Antidepresiva a thymoprofylaktika (antimanika).

16.
- Terapeutické možnosti snížení aktivity renin-angiotenzin-aldosteronového systému; význam pro prognózu u kardiovaskulárních onemocnění.

- Antiparazitika: antiprotozoální látky; klinicky používaná antihelmintika a ektoparazitika.

17.

- Antihypertenziva – přehled, vhodné a nevhodné kombinace.

- Androgeny, anabolické steroidy a antiandrogeny - účinky a terapeutické použití; zneužívání.

18.
- Alfa a beta sympatomimetika (rozdělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky). 

- Glukokortikoidy.

19.
- Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv - klasifikace (závislost na dávce - konkrétní příklady). Význam farmakovigilance.

- Léčiva používaná v dermatologii (specifika lokální terapie; lokální antiseptika, dezinficiencia, antimikrobiální, protizánětlivá, imunosupresivní, antipruriginózní, kreatolytická aj. léčiva; možnosti lokální a systémové farmakoterapie atopické dermatitidy/chronického ekzému, akné a psoriázy)

20.
- Nežádoucí účinky antibiotik (alergické reakce, toxický vliv na nervové ústrojí, pohybový aparát, gastrointestinální, hematopoetický, kardiovaskulární, nefrotoxicita, hepatotoxicita aj.), interakce antibiotik s jinými léčivy a potravou - příklady.

- Koronární vasodilatancia a další léčiva používaná u ischemické choroby srdeční.

21.
- Antimykotika k celkovému i lokálnímu použití.

- Antiemetika, antimigrenika, antivertiginóza.

22.
- Léčiva používaná k terapii obezity a metabolického syndromu.

- Konvenční protinádorová terapie – zásady podávání chemoterapie; alkylační a interkalační látky (mechanismus účinku, nežádoucí účinky, toxicita).

23.
- Antihypertenziva první řady/volby.

- Antituberkulotika.

24.  

- Specifika farmakoterapie a dávkování léků u dětí a starších pacientů. Úprava dávkování v závislosti na funkci eliminačních orgánů.

- Opioidní analgetika

25.
- Parasympatomimetika (rozdělení, indikace, nežádoucí účinky).

- Hypotalamické a hypofyzární hormony a jejich inhibitory – přehled, klinické využití.  Tyreoidální léčiva.

26.
- Betalaktamová antibiotika (kromě cefalosporinů). 

- Periferní a centrální myorelaxancia.

27.
- Inhibitory vápníkových kanálů.

- Léčiva používaná k terapii vředové choroby gastroduodenální. Střevní protizánětlivá a ostatní léčiva používaná u nespecifických střevních zánětů.

28.
- Anticholinergní látky, parasympatolytika (přehled, indikace, nežádoucí účinky).

- Ženské pohlavní hormony, hormonální antikoncepce u žen, hormonální substituční terapie.

29.
- Mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni; cílové struktury specifického působení léčiv; léčiva s účinky nezávislými na receptorech (příklady).

- Antiagregancia , fibrinolytika, antifibrinolytika, hemostatika.

30.

- Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.

- Konvenční protinádorová (chemo)terapie - klasifikace, rezistence k cytotoxickým látkám; antimetabolity, antibiotika a rostlinné alkaloidy v léčbě zhoubných nádorů.

31.
- Farmakoterapie chronického srdečního selhání.

- Laxancia a obstipancia.

32.
- Lokální anestetika, přehled látek, intoxikace lokálními anestetiky.

- Krev, plazma, krevní náhražky; antianemika.

33.
- Anxiolytika.

- Antibakteriální chemoterapeutika: nitroimidazoly; sulfonamidy a příbuzné látky; fluorochinolony; nitrofurany. Antimikrobiální látky pro léčbu močových infekcí.

34.

- Biologická a genová terapie, léčiva pro vzácná onemocnění („orphan drugs“) -  význam, příklady;

- Antirevmatika a jiná léčiva používaná u onemocnění kloubů, antiuratika.

35.
- Alfa-adrenergní sympatolytika; přímá vasodilatancia; venofarmaka.

- Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech, léčba osteoporózy.

36.
- Interindividuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny). Farmakogenetika (význam, praktické využití, příklady). Personalizovaná medicína

- Antiarytmika (rozdělení, mechanismus působení, preferenční klinické využití).

37.
- Interakce léčiv: typy interakcí, interakce s potravou (příklady). Polypragmazie.

- Cílená protinádorová farmakoterapie: hormonální a antihormonální látky v léčbě zhoubných nádorů, biologická léčiva, inhibitory kináz, imunoterapie.

38.
- Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (srdeční zástava, akutní srdeční selhání, akutní koronární syndrom, hypertenzní krize).

- Tokolytika, uterotonika a léčiva indukující děložní činnost. Léčiva ovlivňující laktaci.

39.

- Základní kvantitativní hlediska farmakon-receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita); agonismus, parciální agonismus, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus (graficky znázorněte na křivce závislosti účinku na dávce/koncentraci léčiva).

- Imunosupresiva, imunomodulancia, imunostimulancia (vztah mezi imunoterapií a protinádorovou farmakoterapií).

40.
- Antihistaminika (dělení, terapeutické indikace, nežádoucí účinky).

- Antibiotika pro speciální použití (proti stafylokokokům, anaerobům, legionelám, chlamydiím, boreliím a pseudomonádám); antibiotika pro lokální léčbu.

41.
- Klasifikace antibakteriálních látek; aminoglykosidy a glykopeptidy.

- Léčiva používaná k terapii benigní hyperplazie prostaty, erektilní dysfunkce, močové inkontinence.    

42.
- Hormony kůry nadledvin (farmakodynamické účinky, indikace, nežádoucí účinky) a jejich inhibitory.

- Spazmolytika GIT a léčiva ovlivňující střevní motilitu. Spasmoanalgetika. Deflatulencia. Hepatoprotektiva.

43.

- Hormony pankreatu; insulin (mechanismus účinku, typy insulinů a jejich použití při léčbě diabetes mellitus).

- Psychostimulancia (klinické použití, léková závislost). Kognitiva a nootropika.

44.
- Léčba intoxikací - zásady péče o pacienta, antidota. 

- Hypolipidemika.

45.
- Léková/látková závislost  (přehled návykových látek, možnosti farmakoterapie); kouření, alkohol a lékové interakce.

- Antitusika a expektorancia; dekongescia. Symptomatická farmakoterapie chřipky, nachlazení a rýmy.

 

https://farm.lf1.cuni.cz/pravidla-konani-zkousek-z-farmakologie-na-farmakologickem-ustavu-1-lf-uk

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka Hodnocení
103.10.202312:30 - 14:15přednáška+seminářAntibakteriální farmakoterapie.doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.SKUPINA A (4001 - 4010) UT 3.10. 12:30 - 14:15 ST 11.10. 14:15 - 16:00 UT 17.10. 12:30 - 14:15 SKUPINA B (4010 - 4016) ST 4.10. 14:15 - 16:00 ČT 12.10. (12:30 - 14:15) změna 16:00-17:45 ST 18.10. 14:15 - 16:00
průměr: 4, hodnoceno: 6x
04.10.202314:15 - 16:00přednáška+seminářAntibakteriální farmakoterapie.doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
průměr: 3, hodnoceno: 6x
211.10.202314:15 - 16:00přednáška+seminářLéčiva používaná u onemocnění kardiovaskulárního systému - Srdeční selhání - Postavení léčiv ovlivňujících aktivitu RAAS u kardiovaskulárních onemocněníMUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
průměr: 3, hodnoceno: 5x
12.10.202316:00 - 17:45přednáška+seminářLéčiva používaná u onemocnění kardiovaskulárního systému - Srdeční selhání - Postavení léčiv ovlivňujících aktivitu RAAS u kardiovaskulárních onemocnění MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.Pozor přesun výuky na pozdější dobu: 16:00 - 17:45 hod z důvodu rekonstrukce a obsazenosti posluchárny.
průměr: 3, hodnoceno: 9x
317.10.202312:30 - 14:15přednáška+seminářLéčiva používaná u ischemické choroby srdeční. Přehled antihypertenzivMUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
průměr: 2, hodnoceno: 4x
18.10.202314:15 - 16:00přednáška+seminářLéčiva používaná u ischemické choroby srdeční. Přehled antihypertenziv MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
průměr: 3, hodnoceno: 8x
423.10.202313:00 - 16:15seminářFarmakoterapie bakteriálních onemocnění kazuistiky (jako opakování a doplnění k povinnému úvodnímu semináři)Z technických důvodů kruh 4006: 26.10.2023 14:45 - 16:15 přesun do CHE1S1 učebny na děkanátu v Kateřinské 32, kruh 4015: 26.10.2023 14:45 - 16:15 přesun do DEKS3 učebny na děkanátu v Kateřinské 32, Učebna DEKS3 vhodnější příchod vchodem z ulice Na Bojišti; kruh 4005: 26.10.2023 14:45 - 16:15 přesun do KBLDP2 učebny na děkanátu v Kateřinské 32,
průměr: 4, hodnoceno: 2x
24.10.202313:00 - 14:30přednáškaAntimykotika, antivirotika, antiparazitární látky - přehledPharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D. 
530.10.202313:00 - 16:15seminář Test antimikrobiální látky (ATB, antivirotika, antimykotika, antiparazitika). Opakování farmakokinetiky: výpočty - příklady.  
31.10.202313:00 - 14:30přednáška Antiarytmika. MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 
průměr: 5, hodnoceno: 1x
606.11.202313:00 - 16:15seminářTDM – viz samostatný rozpis.** Od 5. výukového týdne bude probíhat speciální seminář na téma terapeutické monitorování léčiv (TDM) - viz samostatný rozpis pro kruhové vyučující.
07.11.202313:00 - 14:30přednáškaLéčiva ovlivňující krevní srážení (antiagregancia, antikoagulancia, fibrinolytika a antifibrinolytika).PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 
713.11.202313:00 - 16:15seminářFarmakoterapie hypertenze přehled + kazuistiky.MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.** Výuka neprobíhá v pátek 17. 11. 2023 a v pondělí 1. 1. 2024 (státní svátky).
14.11.202313:00 - 14:30přednáškaHypolipidemika. Přehled možností farmakologického ovlivnění metabolického syndromu a obezity.MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
820.11.202313:00 - 16:15seminářTest - farmakoterapie KVS onemocnění (antihypertenziva a jiná vazodilatancia, antianginózní léčiva, FT akutního a chronického srdečního selhání, antiarytmika). Léčiva ovlivňující hemokoagulaci : 2 kazuistiky na antiagregancia a antikoagulancia (jako opakování k přednášce), fibrinolytika a antifibrinolytika (jako doplnění k přednášce).  
21.11.202313:00 - 14:30přednáškaHormony přehled; glukokortikoidy.MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
927.11.202313:00 - 16:15seminářFarmakoterapie osteoporózy a poruch funkce štítné žlázy.  
28.11.202313:00 - 14:30přednáška Léčiva používaná při onemocněních dýchacího systému. doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
1004.12.202313:00 - 16:15seminářLéčiva chorob dýchacího systému – kazuistiky (jako opakování a doplnění k přednášce).  
05.12.202313:00 - 14:30přednáška Buněčná a genová terapie, biologická léčba. Imunofarmakologie prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
1111.12.202313:00 - 16:15seminářTest - léčiva chorob dýchacího systému (kromě infekčních). Farmakoterapie akutních stavů + kazuistiky.  
12.12.202313:00 - 14:30přednáškaZvláštnosti farmakoterapie u těhotných žen, při kojení, u dětí a starších nemocných.MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D. 
1218.12.202313:00 - 16:15seminářLéčiva používaná k terapii onemocnění gastrointestinálního traktu. 
19.12.202313:00 - 14:30přednáška Léčiva používaná v porodnictví a k terapii onemocnění urogenitálního traktu.doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 
1302.01.202413:00 - 14:30přednáškaFarmakoterapie anémie. Krev, plazma, krevní náhražky, krevní deriváty. Parenterální nutrice. MUDr. Karolína Hronová, Ph.D. 
02.01.202413:00 - 16:15seminářFarmakoterapie v revmatologii: revmatoidní artritida, osteoartritida, dna. 
1408.01.202413:00 - 16:15seminářOpakování psychofarmaka.  
09.01.202413:00 - 14:30přednáškaPaliativní farmakoterapie. MUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 
1515.01.202413:00 - 16:15seminářTest – psychofarmaka. Opakování receptury. ZÁPOČET  
16.01.202413:00 - 14:30přednáškaFarmakoekonomika, systém úhrad léčivých přípravků.přednášející: MUDr. Jana Šípková
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK