SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of Music Education with Practice - for Physical Education, Art Education, Drama Education, Foreign Language - OPMN0H206B
Title: Didaktika HV s praxí – pro zaměření TV, VV, DV, cizí jazyk
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 81 / 81 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
Mgr. Karolína Řepová
Pre-requisite : OPMN0H141A
Is co-requisite for: OPMN0F202B, OPMN0R204B, OPMN0DV, OPMN0TV, OPMN0VV, OPMN0A198B, OPMN0G200B
Is incompatible with: OPMN0H284B, OPMN0H285B, OPMN0H282B, OPMN0H283B
Is pre-requisite for: OPMN0N330B, OPMN0N318B, OPMN0N319B, OPMN0N320B, OPMN0N321B, OPMN0N323B, OPMN0N331B, OPMN0N325B, OPMN0N327B, OPMN0N328B, OPMN0N329B, OPMN0N324B
Is interchangeable with: OKMN0H202B
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Theory and practice of music teaching. Introduction to music didactic issues, analysis of model situations in music classes.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová (24.10.2022)

Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické, tj. získávání vědomostí a rozvoj hudebních i didaktických dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků. V rámci předmětu absolvuje student dvě hodiny praxe v předmětu hudební výchova (dva náslechy s reflexí a jeden vlastní výstup) na školách nebo vzdělávacích institucích dle výběru a domluvy s vyučujícími předmětu.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2022)

3 kredity/90 hod., předmět je zakončen zkouškou

Plánované aktivity studentů: 12 hod. přednášek, 12 hod. seminářů, 12 hod. průběžná příprava na výuku, 10 hod. pedagogická praxe včetně vypracování přípravy a reflexe, 18 hod. rozvoj vlastních nástrojových, intonačních, rytmických a pěveckých dovedností,  26 hod. samostudium a příprava na zkoušku.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Karolína Řepová (12.09.2021)
 

 

HERDEN, Jaroslav. My pozor dáme a posloucháme. Praha: Sciencia, 1994.

HURNÍK, Ilja, EBEN, Petr. Česká Orffova škola, I.–III. Editio Supraphon Praha. 1969, 1972.

HURNÍK, Ilja, EBEN, Petr. Česká Orffova škola, IV. Muzikservis Praha, 1996.

JURKOVIČ, Pavel. Hudební nástroj ve škole. Muzikservis Praha, 1998.

JURKOVIČ, Pavel. Na orffovských cestách I–III. Netolice: Jc-Audio, 2007, 2009, 2012.

JURKOVIČ, Pavel. Živá hudba minulosti. Muzikservis Praha, 1999.

POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Český rok v lidových písních a říkadlech. Praha: Hrajeto, 2014.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na I. st. ZŠ. Praha: SPN, 1985.

SYNEK, Jaromír. Didaktika hudební výchovy I. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

SYNEK, Jaromír. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy I. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro I. stupeň. 1. díl. Práce s písní. Praha: Pedagogická fakulta, 2020.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (09.09.2023)

Aktivní účast na seminářích, plnění dílčích úkolů.

Nácvik lidové písně s instrumentálním doprovodem.

Vypracování a realizace vlastní přípravy na hodinu, v níž budou aplikovány dosud získané poznatky a dovednosti.

Ústní zkouška na závěr semestru ve formě kolokvia.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2022)

Obsah předmětu:

Koncepce hudební výchovy na 1. st. ZŠ, činnostní charakter Hv, RVP, ŠVP, průřezová témata, osnovy, standardy, učebnice Hv, školy s RVHV. Slovní hodnocení v Hv.

Psychologické základy hudební výchovy – základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika.

Diagnostika hudebnosti, koncipování kolektivní a individuální prověrky hudebnosti.

Rozvoj rytmického cítění, rytmická práce s říkadlem a s písní, rytmické slabiky.

Hlasová výchova, funkce přípravných cvičení k písni. Metody nácviku písně.

Instrumentální činnosti. Carl Orff, Orffův Schulwerk.

Hudebně-pohybová výchova, elementární tanec.

Poslechové činnosti, vizualizace poslechu, aktivní poslech.

Tvořivá intonace, rozvoj intonačních dovedností, fonogestika, sluchová analýza.

Principy rozvoje dětské hudební tvořivosti.

Prvky vícehlasu. Metodický postup při práci s vícehlasem.

Komplexní pojetí hudební výchovy, hudební pohádka jako integrativní princip, mezipředmětové vztahy v hudební výchově.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html