SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Singing I: singing, intonation and conductor skills - OPMN0H282B
Title: Zpěv I: pěvecké, intonační a dirigentské dovednosti
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Incompatibility : OPMN0H206B
Pre-requisite : OPMN0H141A
Is pre-requisite for: OPMN0H287B, OPMN0H288B
Is interchangeable with: OKMN0H205B
Annotation -
Last update: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)
The course develops basic intonation and conducting skills of students. It forms the basics of students' speaking and singing techniques and develops their basic intonation and conducting skills. All components of the course are integrated with study material, which consists primarily of Czech, Moravian and Slovak folk songs.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)

Formovat základy mluvní a pěvecké techniky studentů, rozvíjet jejich základní intonační a dirigentské dovednosti. Všechny složky předmětu jsou integrovány studijním materiálem, kterým jsou především české, moravské a slovenské lidové písně.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (07.02.2022)

2 kredity /60 hod.: 24 hod. semináře, 24 hod. příprava na semináře, 12 hod. příprava na zápočet

Literature - Czech
Last update: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)

Povinná literatura:

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Základy taktování. 2. vyd. Praha: PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická – I. díl.  Praha: SPN, 1989. 125 s.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7179-916-X.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

KOLÁŘ, J., VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur I. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 79 s. ISBN 80-7290-155-9.

Tichá, A.; Šimanovský, Z. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-323-4.

Tichá, A., Šimanovský Z. Lidové písničky jejich dramatizace. Praha: Portál 2000. IBSN 80-7178-915-1.

KIML, J.  Co máme vědět o hlasu. Praha: Supraphon 1989. ISBN 02-166-89.

SOUKUP, J., Hlas – zpěv – pěvecké umění. Praha, 1972. 130 stran.

SEEMAN, M., O lidském hlasu. Praha, 1953. 51 stran.

Sbírky lidových písní (výběr dle vlastní volby posluchače).

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

FEDOR, V.; VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1969.

BROŽ, J.; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982.

LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. Praha: SPN, 1958.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů Hv. Praha: SPN, 1976.

Partitury vokálních a vokálně instrumentálních děl.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha: SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 4. vyd.Praha: Editio Supraphon, 1981. 207 s.

KOLÁŘ, J.; VÁŇOVÁ, H.; DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur II. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

POŠ, V. Nová intonace. Rytmus. Sluchová výchova. Praha: Edit, 1998. 304 s.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (10.01.2023)

Obsah předmětu:

a – pěvecká technika, b – intonační dovednosti, c – dirigentské dovednosti.

1a) Osvojování základů pěvecké techniky. Pěvecký postoj, sed.

1b) Durové stupnice, stupňovité postupy, solmizační slabiky

1c) Dirigování a jeho význam. Dirigentský postoj. Přípravné gesto a nástup.

2a) Žeberně brániční dýchání. Dechová opora. Navození klidného, přiměřeného, prohloubeného dechu.

2b) Mollové stupnice, stupňovité postupy, solmizační slabiky

2c) Taktovací schémata ve 2/4 a 3/4 taktu.

3a) Dechová cvičení.

3b) Durový tónický kvintakord a jeho melodické obměny, rozšířený durový kvintakord

3c) Závěrová gesta ve 2/4 a 3/4 taktu.

4a) Druhy hlasových začátků. Navození správného hlasového začátku.

4b) Volný nástup I., III. a V. stupně tónického durového kvintakordu

4c) Taktovací schémata ve 4/4 taktu.

5a) Hlavová a hrudní rezonance. Odstraňování chybného nadužívání hrudní rezonance.

5b) Kombinace stupňovitých postupů a durového kvintakordu

5c) Závěrová gesta ve 4/4 taktu.

6a) Druhy pěveckých hlasů.

6b) Mollový kvintakord a jeho obměny, rozšířený mollový kvintakord

6c) Taktovací schémata v legatu a staccatu.

7a) Charakteristika a výslovnost samohlásek.

7b) Volný nástup I, III. a V. stupně tónického mollového kvintakordu.

7c) Taktovací schémata v různých dynamikách.

8a) Charakteristika a výslovnost souhlásek.

8b) Kombinace stupňovitých postupů a mollového kvintakordu

8c) Dělená gesta.

9a) Rozšiřování hlasového rozsahu

9b) Terciové postupy v dur

9c) Zavírání na poloviční hodnoty a poloviční zdvih.

10a) Cvičení na artikulaci.

10b) Terciové postupy v moll

10c) Taktování nadhodnot.

11a) Principy rozezpívání a zásady hlasové hygieny

11b) Opěrné písně

11c) Aplikace získaných teoretických poznatků na vybraných písních.

 

22 hodin přímé výuky, 11 hod. přípravy na seminář, 22 hodin přípravy k zápočtu.

.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (10.01.2023)

Požadavky k zápočtu:

 

1. Prověrka probrané hudební teorie.

2. Praktické předvedení nacvičených písní (zpěv, taktování, intonace, hra na nástroj)

3. Zpěv vybraných intonačních cvičení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html