SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
information sources of Music Education and diagnostics of musicality - OPMN0H285B
Title: Informační zdroje HV a diagnostika hudebnosti
Guaranteed by: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: 19 / 17 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Incompatibility : OPMN0H206B
Pre-requisite : OPMN0H141A
Is pre-requisite for: OPMN0H288B
Is interchangeable with: OKMN0H208B
Annotation -
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Introduction to the methodology and logic of research in music pedagogy. Basic overview of the field's information sources. Using research methods in music practice conditions. Musically psychological knowledge necessary to diagnose pupils' musicality.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Orientace v základních informačních zdrojích hudební pedagogiky, ve specifice výzkumných metod a v možnostech diagnostiky hudebnosti. Osvojení hudebně psychologických poznatků, nezbytných pro koncipování empirických testů hudebnosti.

Descriptors - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2022)

2 kredity/60 hod., předmět je zakončen zápočtem

Plánované aktivity studentů: 12 hod. přednáška, 12 hod. seminář, 12 hod. samostudium, 12 hod. koncipování prověrky hudebnosti, 12 hod. příprava referátu k informačním zdrojům a vypracování požadavků k zápočtu.

Literature - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice.  3. aktual. vyd. Praha: Karolinum 2017. 162 stran. ISBN 978-80-246-3621-4.

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H., Hudební psychologie pro učitele. 2. přepracované a doplněné vydání, první v nakladatelství Karolinum. Praha: Karolinum, 2013. 408 stran. ISBN 978-80-246-2060-2.

Doporučená literatura:

HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha: SPN 1987. 143 stran.

POLEDŇÁK, I. aj. Hudební věda – II. díl. Praha: SPN 1988. ISBN 14-564-88.

HOLAS, M. Úvod do psychologie hudby. Hudební diagnostika. Praha: SPN 1990. 127 stran.

HOLAS. M. Úvod do hudební diagnostiky. Praha: SPN 1985. ISBN 17-213-85.

SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: Supraphon 1989. ISBN 80-7058-073-9.

POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon 1984. ISBN 02-008-84.

DRÁBEK, V. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha: UK PedF 2004. ISBN 80-7290-161-3.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (14.02.2023)

Obsah předmětu:

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební

         pedagogice. Režim diplomové práce.

2       Techniky práce s informačními zdroji. Bibliografické citace. Práce s poznatky. Etika vědecké práce. Strukturace

         teoretické části diplomové práce.

3.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy.

         Strukturace výzkumné zprávy.

4.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi.

5.      Hudební psychologie jako hraniční vědní disciplína, základní hudebně psychologické kategorie a jejich

         charakteristika.

6.      Klasifikace hudebních činností, schopností a dovedností.

7.      Hudební sluch, možnosti jeho diagnostiky a rozvoje.

8.      Rytmické, tonální a harmonické cítění a jejich vývojové zvláštnosti u dětí mladšího školního  

         věku.

9.      Hudebně intelektové schopnosti.

1o.    Hudebně tvořivé schopnosti a možnosti jejich identifikace.

11.    Standardizované testy hudebnosti. Principy tvorby empirické kolektivní prověrky hudebnosti.

12.    Zápočtová hodina.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (14.02.2023)

Prezentace a písemné odevzdání referátu o zvoleném informačním prameni

Vypracování modelů na základní typy bibliografických citací

Znalost výzkumných metod a technik, použitelných v hodinách HV

Koncipování prověrky hudebnosti

Learning resources - Czech
Last update: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (15.02.2023)

Kurz v Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13378

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html