PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny severní Ameriky - JTB019
Anglický název: History of the United States
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 90 / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5417
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Je neslučitelnost pro: JTB063, JTB051
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)
Kurz Dějiny USA přibližuje studentům dějiny Severní Ameriky a Spojených států amerických od objevení Ameriky až po současnost. Důraz je rovnoměrně rozložen mezi vnitřní a zahraniční politiku. Kurz je strukturován primárně chronologicky, přičemž studentům jsou v jeho rámci prezentovány mimo jiné následující důležité problémy a tematické okruhy: osídlení Ameriky různými přistěhovaleckými skupinami a jejich představy o budoucím životě v Novém světě, ideologické základy a myšlenková východiska americké revoluce, založení USA a spory o podobu federální vlády, postupné rozšiřování území a vlivu Spojených států, transformace politických, ekonomických a sociálních institucí, rasové a etnické konflikty, urbanizace, industrializace, role a proměny ideologie v zahraniční politice, apod. Studenti se také v průběhu přednášek a seminářů seznamují s různými interpretacemi amerických dějin a jejich přelomových a stěžejních momentů.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)

Cílem kursu je přiblížit studentům základní problematiku amerických dějin, a to nejen její základní linii, ale i s přihlédnutím k otázkám etnickým, rasovým a gender. Politický vývoj je sledován z hlediska působení nejrůznějších faktorů (demografických, sociální organizace, rodinná ekonomika, neformální mocenské vazby). Důraz je rovnoměrně rozložen mezi vnitřní a zahraniční politikou. Studenti by touto přednáškou a studiem doporučené literatury měli získat solidní přehled o dějinách USA.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.02.2024)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

 • 91% a více   => A
 • 81-90%             => B
 • 71-80%             => C
 • 61-70%             => D
 • 51-60%             => E
 • 0-50%               => F

 

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura k tomuto předmětu v SISu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Povinná literatura:
George B. TINDALL, David E. SHI, USA, Praha, 1994, 1996

Doporučená literatura:
A. NEVINS, H. Steele COMMAGER, Dějiny USA, Klatovy 1994
Josef OPATRNÝ, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998
Josef OPATRNÝ, Válka Mohykánů: sedmiletá válka v Americe, Praha 1999
Peter SCHÄFER, Prezidenti USA, Praha, 1995
Svatava RAKOVÁ, Anglické kolonie v Americe v 17. století, Praha, HÚ AV ČR, 1997
Svatava RAKOVÁ, Podivná revoluce: dlouhá cesta Američanů k nezávislosti, Praha 2005
Gordon S. WOOD, The Creation of the American Republic, Baltimore 1969 (knihovna IMS Rytířská)
T.A. Bailey : A Diplomatic History of the American People. New Jersey,1980;
S.F. Bemis : A Diplomatic History of United States. New York, 1976;
S. Budín : USA - portrét národa. Praha, 1948;
R. Crockatt : The Fifty Years War. New York, 1995;
P. Duignan - L.H. Gann: The USA and the New Europe, 1945 - 1993.
Cambridge, Mass. ,1994;
J.L. Gaddis : The United States and the Origins of the Cold War, 1941 -1947.
New York, 1972;
D. Halberstam : Černobílé desetiletí. Praha, 2002;
O. Handlin : The Americans. A New History of the People of the United States.
Boston, 1963;
M. Kort : The Columbis Guide to the Cold War. New York, 1998;
S.E. Morison: The Oxford History of the American People. Vol. III., 1994;
V. Nálevka : Karibská krize. Praha, 2001;
V. Nálevka : Studená válka. Praha, 2003;
A. Nevins - H. Commager : Dějiny Spojených států. Praha, 1947;
(reedice, Klatovy, 1994;)
J. Opatrný : Španělsko a USA v zápase o Kubu. Praha, 1978;
S. Raková : Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce.
Praha, 1983;
G.B. Tindall - D. E. Shi : Dějiny USA. Praha, 1994;
J. Wanner: Spojené státy a evropská válka. I - III, Praha, 2001 -2003;

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)

Přednášky probíhají v prezenční formě dvakrát týdně. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)

 

V rámci kurzu je nutné absolvovat midterm (nutné splnit  alespoň 50 %), b) zkoušku skládající se z multiple choice testu (nutné splnit alespoň na  50 %) a eseje (nutné splnit alespoň na 50 %): 

 

a) midterm (starší dějiny), 20 otázek, 13 minut jeden řádný a jeden opravný termín, váha  výsledné známky 20 %,  úspěšně absolvovat lze s minimálně 15 body. Výsledek F vylučuje studenta z ústní  zkoušky. 

 

b) zkouška skládající se z: 

I.) testu multiple choice jako připouštěcího v rámci zkouškového termínu (váha  výsledné známky 30 %) skládaný skrze skrze Moodle. V multiple choice testu se bude  zodpovídat 30 otázek v časovém limitu 20 minut. Maximálně lze dosáhnout 30 bodů, 

úspěšně absolvovat lze s minimálně 15 body. Výsledek F vylučuje studenta z písemné zkoušky - eseje. 

 

II.) eseje  (váha výsledné známky 50 %) psané v prostředí Moodle s časovým limitem 120 min. 

 

V rámci zkoušky (b) je možné využít jednoho řádného a dvou opravných termínů.  Připouštěcí test a zkouška (v rámci b) se nemusí skládat v jeden den. 

  

Celkový výkon studentů je hodnocen na úrovni 0 % až 100 %. Klasifikace A-F je pak následující:

 • 91 % a více  - 100-94b.      =>          A
 • 81-90 %       -  90-81b.      =>          B
 • 71-80 %       -  80-71b.      =>          C
 • 61-70 %       - 70-61b.       =>          D
 • 51-60 %       - 60-51b.       =>          E
 • 0-50 %         - 0-50b.         =>          F
 • A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami)
 • B – velmi dobře (nadprůměrný výkon, avšak s určitými chybami)
 • C – dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb)
 • D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky)
 • E – dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky)
 • F – nedostatečně, neprospěl/a (je zapotřebí značné množství další práce)

Studenti jsou hodnocení podle Opatření děkanky 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (27.01.2024)

1. část:
1. První pokusy; etnická, náboženská a sociální skladba a motivace imigrantů; první vlna stuartovské kolonizace: Virgínie a vytváření jižanského životního stylu; Nová Anglie - puritánství a jeho místo v americké tradici; první ústavy a politické instituce.
2. Druhá vlna stuartovské kolonizace: středoatlantické kolonie jako zárodky pluralitní společnosti, plantážnické otrokářství na Karolínách a v Záp. Indii. Vývoj kolonií za Restaurace, změny v anglické koloniální politice, merkantilismus, vznik imperiálního systému. Diversifikace politické kultury a její sociální kořeny.
3. Sociální skladba a etnické a náboženské poměry v britské Americe 17. a 18. století; materiální kultura, všední den; postavení žen, černochů, Indiánů; náboženství, vzdělání, vyšší školství, věda, tisk; aristokratická a lidová kultura a životní styl; vznik podnikatelské mentality.
4. Sociální a náboženský pohyb v koloniích; hlavní zdroje a ohniska sociálního napětí; demografický vývoj, změny sociálního chování, liberalizace společenských postojů, změny v hospodářské a podnikatelské struktuře; "velké probuzení"; úloha městské samosprávy a místní politiky v přípravě revoluce.
5. Vývoj koloniálních institucí, právního postavení a vytváření tradice amerického státoprávního myšlení; budování britského imperiálního systému, jeho příčiny a následky pro kolonie. Vývoj konfliktu s Británií od zákona o kolcích 1765 do druhého kontinentálního kongresu 1775.
6. Vyhlášení nezávislosti a vznik Unie; povaha událostí 1776 a revoluční potenciál společnosti; první státní ústavy; dav, lid a elita; přímá demokracie či zastupitelská republika; zákonnost a živelnost v revolučních akcích.
7. Americká revoluce 1776-89; průběh osvobozovacích bojů; Články konfederace a vnitřní vývoj států; mezinárodní postavení Unie.
8. Vznik americké ústavy; střet zájmů a koncepcí; myšlenkové a praktické zdroje ústavního myšlení; ústavní systém a jeho psychologické a sociální podloží; hlavní principy a nejdůležitější ustanovení; originální prvky ústavy.
9. Porážka federalistů; sociální vize a politická praxe demokratického republikánství; formování americké agrární tradice; první vlna industrializace a urbanizace; rozvoj plantážního otrokářství; vývoj stranického systému; program tzv. amerického systému; reformy demokratické vlády; prezident A. Jackson a boj proti národní bance; charakter "jacksonovské demokracie" (1829-37).
10. Kolonizace Západu a boj o šíření otroctví; americký sekcionalismus a jeho hlavní rysy; válka s Mexikem; politický a zájmový vývoj konfliktu mezi Severem a Jihem; otázka nulifikace a státních práv; postavení černochů na plantážích; vzestup A. Lincolna; duchovní a intelektuální klima Unie před válkou.
11. Vytvoření Konfederace, secese a vznik občanské války; průběh bojů; vývoj názorů v republikánské straně; zákon o pozemkových přídělech; zákon o emancipaci otroků; vliv radikálních republikánů; příměří a výsledky války.
12. Přestavba, její formy a důsledky pro Jih; industrializace a urbanizace země; změny ve stranickém rozložení; zemědělská otázka a vznik farmářského radikalismu; postavení černochů a formy rasismu; reformní evangelium.

2. část
Imperiální republika
- Nový manifest Destiny, válka se Španělském (Kuba, Filipíny, Portoriko), politika otevřených dveří.

Progresivismus
- druhy progresivismu, ženská otázka, pokusy o reformu, politické reformy, role odborů, imigrace, nástup korporátní Ameriky, boj proti trustům.
- Prezident Theodore Roosevelt a 'Square Deal', ekonomický propad 1907, krize Republikánské strany,
- Prezident Wilson
- politika 'velkého klacku'

USAa první světová válka
- Wilsonova neutralita, vstup do války, americké expediční jednotky, mobilizace ekonomiky a společnosti, hnutí za mír.
- hledání nového světového řádu: Wilson a 14 bodů, Versailles, boj za ratifikaci Versailleské smlouvy v americkém Senátu, Společnost národů.
- poválečný konzumerismus

Velká hospodářská krize a její řešení
- Herbert Hoover, příčiny krize, volby 1932
- FDR a Nový úděl, 'alphabet soup' (AAA, CCC, NRA, TVA, atd.), reforma bankovního systému, Wagnerův zákon, kritika Nového údělu, pokus o napěchování soudů, druhý Nový úděl

USA a druhá světová válka
- krize Společnosti národů, USA a SSSR, isolacionismus vs. intervencionismus
- od neutrality k intervenci, Pearl Harbor, válka na dvou frontách
- Amerika ve válce: mobilizace výroby, internační tábory pro Američany japonského původu
- porážka Osy, ofensiva v Pacifiku, Projekt Manhattan

Nástup studené války
- napětí mezi USA a SSSR, Jalta a Postupim, Roosevelt vs. Stalin, čínský problém
- Harry Truman, Fair Deal, doktrína zadržování, Marshallův plán, NATO, Korejská válka
- boj proti komunismu na domácí půdě: HUAC, Alger Hiss, McCarthy, Rosenbergovi.

Společnost hojnosti
- ekonomický zázrak, konzumní společnost, život na předměstí, televize, 'jiná Amerika' - život na okraji
- nástup hnutí za občanská práva
- Eisenhower a Republikáni
- masivní odveta, Korea a Vietnam, krize na Blízkém východě, incident U-2, vztahy se SSSR.

Kennedy a Johnson
- JFK a 'New Frontier', Zátoka sviní, Johnson a 'Great Society', útok na chudobu v USA, boj za občanská práva a rasovou rovnoprávnost, Black Power.
- Vietnam, od pomoci ke konfrontaci, protesty proti válce, politická krize, ofenzíva Tet, Daniel Ellsberg, politická krize
- MLK a Robert Kennedy, nástup konzervativců

Krize autority
- Nová levice, ženské hnutí, nový feminismus
- Nixon a Kissinger, Vietnamizace, eskalace, 'mír se ctí'
- USA a SSSR, normalizace vztahů s ČLR
- volby 1972, Watergate, impeachment, politická krize
- Fordovo a Carterovo interregnum

Nástup pravice
- volby 1980, Donald Reagan, reaganomika, fiskální krize, Reaganova zahraniční politika, volby 1984
- volby 1988, Georgie H. W. Bush, konec studené války, Tienanmen, válka v Zálivu, USA a sjednocení Německa, volby 1992

Bill Clinton
- návrat republikánů, Newt Gingrich a 'Contract with America', volby 1996, Monica Lewinsky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK