PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy akademické práce - JTB001
Anglický název: The Basics of Academic Writing
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 190 / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Neslučitelnost : JTB104
Je neslučitelnost pro: JTB104, JTB034, JTB333
Je prerekvizitou pro: JTB017, JTB018, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB029, JTB016, JTB030, JTB073, JTB019
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus_JTB001_ZAP.docx Sylabus ZAP Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Anotace -Kurz studentům představí základní formální, technické a etické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému čtení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci. Kurz je určen pouze studentům IMS.
Poslední úprava: Filipová Lucie, PhDr., Ph.D. (26.09.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu jen naučit studenty základům práce na vysoké škole a na praktických příkladech natrénovat nutné dovednosti

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou. Hodnocení tvoří tři složky s danými váhami: online úkoly (55 %), ústní referát s prezentací (15 %) a závěrečný test (30 %). Jako dodatečná podmínka je nutnost dosáhnout více než poloviny bodů v závěrečném testu. Konečná známka je stanovena podle stupnice A–F v souladu s Opatřením děkanky č. 20/2019.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura -

Literatura:

Jadwiga Šanderová,  Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky (Praha: Sociologické nakladatelství, 2005).

Světla Čmejrková, František Daneš, Jindra Světlá,  Jak napsat odborný text ( Praha: Leda, 1999).

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams,  The Craft of Research  (Chicago: The University of Chicago Press, 2008).

Chicago Manual of Style (viz http://ckis.cuni.cz/F/KJQRJSVMT455MPMYTRCG2EY4QPQJP1DXJS1Q3VBCA3GV1VLFKN-09614?func=item-global&doc_library=CKS01&doc_number=000571585&year=&volume=&sub_library=JIN)


Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky -

Předmět je organizován formou přednášek a paralelního plnění studijních povinností formou Moodle. Odkaz na Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=562.

Klíč (heslo) pro vstup bude studentům rozeslán prostřednictvím SIS před první přednáškou.

 

 

Poslední úprava: Filipová Lucie, PhDr., Ph.D. (15.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod

a) obsah a organizace kurzu a podmínky splnění studijních povinností

b) přihlášení studentů do Moodle (přes SIS dostanou předem mail s instrukcemi)

c) odborná práce na VŠ – sociální a humanitní vědy, replikovatelnost, metodologie výzkumu, etické aspekty (profesní etika, plagiátorství, etika vůči subjektům výzkumu, etické nakládání s daty)

 

2. Seznámení s jinonickou knihovnou (zajistí pracovník knihovny)

a) přihlášení do knihovny, UKAZ

b) kde a jak hledat zadanou literaturu (knihu, odborný článek, recenzi)

c) kde a jak hledat zdroje k tématu

d) databáze mimo UKAZ (např. PressReader)

e) souborný katalog ČR

f) další služby knihovny FSV UK

 

3. Odborný jazyk a text (a)

a) odborný text a popularizační text (příklad odborný vs. novinový článek)

b) formy odborného psaného projevu (anotace, abstrakt, blog, článek, monografie, poster, prezentace, recenze, resumé, sborník, webová stránka)

c) odborný styl, struktura a účel odborného textu, odborný text jako vědecký výstup

 

4. Odborný jazyk a text (b)

a) letmé a běžné čtení, pasivní, aktivní a kritické čtení, efektivita čtení, co číst a čím neztrácet čas

b) porozumění textu (jak zní otázka, jaká je odpověď, jak jsou vystavěné argumenty jdoucí od otázky k odpovědi, jakou formou jsou argumenty podány, terminologie)

c) zachycení textu: poznámky, kartotéka, komentář (jak si dělat poznámky, jak použít kartotéku, psaná reflexe odborného textu)

 

5. Zdroje odborného textu (a)

a) archiv, knihovna, databáze, web

b) dělení zdrojů v odborném textu: primární, sekundární (typy zdrojů, důležitost jejich odlišování)

c) AI jako zdroj, využití AI pro rešerše apod., nebezpečí plagiátu, replikovatelnost

d) hierarchie zdrojů z hlediska jejich významu

e) způsob využití zdrojů dle jejich typu, kritika pramenů, kritické čtení literatury

 

6. Zdroje odborného textu (b)

a) odkazování na zdroje – typy poznámek

b) citační normy, citační manažery, citační norma IMS

c) přímá citace a parafráze

d) plagiát a autoplagiát

e) co dát do poznámky a co dát do textu

f) zkrácené citace

g) jak citovat cizojazyčný text

h) citace původního zdroje ze sekundárního zdroje

 

7. Vlastní psaní textu (a)

a) důvody výběru tématu (vlastní důvody, školní zadání, publikace)

b) state of art aneb kdo o tom kdy co napsal a proč

c) formulace problému, výzkumné otázky, teze

d) výběr a vyhodnocení zdrojů

e) volba metodologie

f) volba struktury práce

g) organizace argumentů

h) závěr a výchozí otázka

i) závěrečná bibliografie a její členění

 

8. Vlastní psaní textu (b)

a) formátování textu

b) šablony (dot, školní šablony)

c) práce s přílohami (tabulky, grafy, datové soubory, interview, obrazové soubory)

d) kapitoly a podkapitoly

e) seznam zdrojů

f) práce s revizním režimem

g) ukázka dobré studentské práce

 

9. Mluvený projev

a) rozdíl mluveného a psaného odborného projevu

b) účel a forma mluveného projevu

c) typy mluveného projevu

a) referát

b) přednáška

c) debata

d) polemika

e) obhajoba stanoviska

f) časový režim

 

10.-11. Semináře (studenti) – procvičení referátu

Studenti si připraví ve skupince po třech 10minutovou prezentaci na téma relevantní pro studium na IMS. V Moodle budou k dispozici základní instrukce, jak má prezentace vypadat a na co si dát při její přípravě pozor.

 

12. Závěr – vyhodnocení – hlavní problémy, chyby a jak se jim vyhnout

Poslední úprava: Pondělíček Jiří, Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK