PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny evropského myšlení - JTB006
Anglický název: A History of European Thought
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 160 / neurčen (150)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JTB029, JTB030, JTB031, JTB021, JTB016, JTB017, JTB028, JTB019, JTB301, JTB020, JTB026, JTB027, JTB018
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout augustinus_de_magistro.pdf Augustinus: O učiteli PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Comte.pdf Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filosofie PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska10_2022_Pamet.pptx Přednáška 10: Paměť PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska11_2022_Dejiny.pptx Přednáška 11: Dějiny PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska1_2022_Jazyk.pptx Přednáška 1: Jazyk PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska12_2022_Cesi.pptx Přednáška 12: česká filozofie 19. a 20. století: Bolzano, Masaryk, Patočka, Havel PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska2_202_Vychova_a_politika.pptx Přednáška 2: Výchova a politika PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska3_2022_Etika_a_politika.pptx Přednáška 3: Etika a politika PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska4_2022_Etika1_Pravda_def.pptx Přednáška 4: Etika1: pravda PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska5_2022_Vychova.pptx Přednáška 5: Výchova PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska6_2022_Poznani1.pptx Přednáška 6: Poznání: racionalismus a empirismus PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska7_2022_Poznani2_def.pptx Přednáška 7: Poznání 2: pravda, věda /vědy PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska8_2022_Etika2_dobro_2022.pptx Přednáška 8: Etika 2: dobro PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout DEM_Prednaska9_2022_Politika.pptx Přednáška 9: Politika PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Akvinský.pdf Tomáš Akvinský: Teologická suma: I-II, ot. 92, čl. 1 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Cicero.pdf Cicero: ukázka z Dialogu o stáří PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout scan_Komenský.pdf Komenský: Věječka moudrosti PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout TA_ot95.docx Tomáš Akvinský: Teologická suma I.- 2, ot. 95, čl. 1-3 PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
stáhnout Terminologie_2022-3_upr.docx Požaované termíny - přednášky+ četba PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.09.2021)
Kurz nabízí pohled na vybraná témata evropského myšlení, jak je formovala filozofická diskuse od starověku až po současnost.Kurz se tedy věnuje následujícím tématům, které souvisejí s celkovým zaměřením studia MTS:
1. teorie / filosofie poznání
2.filosofie výchovy a vzdělávání
3. etika
4. politika
5. filosofie dějin
V kurzu vyjdeme ze současných úvah o vyjmenovaných tématech a budeme hledat jejich počátky v dějinách filozofie, kritické hlasy ze současnosti i z minulosti a zaměříme se na to, jak se různé myšlenky často prolínají v různých podobách dějinami myšlení a jak teprve pohled na příběh jejich vzniku může osvětlit jejich skutečný význam.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (13.09.2021)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními autory, pojmy a problémy evropského myšlení od jeho počátku v
antickém Řecku až po 20. století. Kurz je koncipován jako přehledový, jeho součástí je však samostatná domácí příprava,
spočívající v prvé řadě v četbě příslušné povinné primární literatury (viz níže). Kurz se zaměřuje na vývoj pohledu na následující témata:
1. stát, právo a spravedlnost
2. výchova
3. etika a mravnost
4. poznání, tj. noetika

5. dějiny

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (31.12.2022)

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutno :

1. odevzdat včas 2 krátké domácí práce –shrnutí primárních textů vztahujících se k zadanému tématu, resp. esej reflektující téma a zadané texty- rozsah vždy : 1. a) do 30.11. 2022 4 NS, tj. 7.200 znaků –plus mínus 600: Jak  a co poznáváme a jaká je v poznání role jazyka a jak můžeme poznání dále předat: Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b, Komenský: Věječka moudrosti, Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním, F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon (Předmluva a aforismy 1-62), Rousseau: Rozprava o vědách a umění, ukázka z knihy W. Jamese: Pragmatismus – kap. 1 a 2, Todorov: Objevení Ameriky (ukázka)

•b) . do 15.1. 2023 nejpozději však 5 dní před konáním testu,na který se student hlásí Vyplnit do moodleu  esej na téma: délka eseje max. 5 NS, dop. 4 NS: Jaké je ideální uspořádání státu, jaký má být jeho vládce, resp. kdo má vládnout a co je spravedlnost: Platón – ukázky z Ústavy, Aristoteles ukázky z Politiky, Machiavelli: Vladař – ukázka, Hobbes: ukázka z O občanu: kap. I-V, Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě: kap. 1-3, kap. 8, Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka: kap. 1-6,Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie, Masaryk: ukázka O demokracii.

  Vzhledem k opatřením děkanátu budou obě práci odevzdávány přes platformu moodle, tedy na stránkách moodle vztahujících se k předmětu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10238 Na stránku se musí zaregistrovat každý student sám. Pro první práci platí úložiště - viz níže

2. úspěšně absolvovat závěrečný test - bude vypsáno 5 termínů, z toho 1 v předtermínu. Další termíny již vypsány nebudou Hodnocení vychází ze škály A až F dle Opatření děkanky 17/2018: https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018 nebo v anglické verzi:https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018aj

Úložiště pro první domácí práci:

https://dl1.cuni.cz/mod/assign/view.php?id=627171

Úložiště pro druhou domácí práci: https://dl1.cuni.cz/mod/quiz/view.php?id=627174

nebo: https://dl1.cuni.cz/mod/assign/view.php?id=657728

 

Závěrečný test se bude konat prezenčně - pokud to situace umožní

 

 

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (31.12.2022)

•Platón: Kratylos – ukázka: 383a-390e;423a-440b 

•Komenský: Věječka moudrosti – ukázka

•Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nikoliv morálním

•F. Bacon: ukázka z knihy Nové organon: Předmluva a aforismy 1-62

•W. James: Pragmatismus – kap. 1 a 2

•Platón – ukázky z Ústavy

•Aristoteles ukázky z Politiky

•Machiavelli: Vladař – ukázka •Kant: K věčnému míru

•Hobbes: ukázka z O občanu

•Locke: ukázka z Druhého pojednání o vládě

•Rousseau: Rozprava o vědách a umění – ukázka

Rousseau: O společenské smlouvě - ukázka

Comte: ukázka z Kurzu pozitivní filozofie

•Masaryk: Vybraná ukázka z Masarykovy politické filozofie: Demokratism v politice

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (15.10.2022)

 

Sylabus kurzu:

1. (5.10.)       Jazyk: Jak funguje, jak se utváří pojmy, k čemu jazyk potřebujeme, jak ovlivňuje naše poznání. Jak se od od Platóna, přes Augustina, F. Bacona, Hegela, F. Nietzsche aj. dostaneme k moderní sémiotice, analytické filozofii a postmoderně

Četba:

2.  (12.10.)     Výchova / vzdělávání a politika: výchova vladaře, státnické umění, areté a její učitelnost, humanita, učení demokracie

Četba:Platón: ukazka z Ústavy VI

3.   (19.10.)    Etika a politika: Co je spravedlnost, jaká je lidská přirozenost? Co je přirozené právo? Vztah státníka k mravnosti? Od Platóna, Aristotela, stoiky, až po Machiavelliho, Lockea, Hobbese, Rousseaua... "věčný mír"- Kant. Současná teorie spravedlnosti – problém legality a legitimity, interpretační komunity pro porozumění tomu, co je správné a spravedlivé, různé druhy spravedlnosti.

Četba: Kant: K věčnému míru, Comte: Kurz pozitivní filozofie (ukázka)

 4.   (26.10.)    Etika 1: vztah etiky a poznání: co je pravda? pravda v morálním a amorálním smyslu. Vede poznání dobrého ke konání dobrého? Je poznávání toho, co je dobré a vzdělání vůbec přínosné pro morálku, nebo spíše poznání kazí charakter?

 Četba: Nietzsche: Pravda a lež ve smyslu nioliv morálním

5.   (2.11.)    Výchova: metody přemýšlení a výuky: od Sókrata, Platóna, Aristotela přes skepsi, stoickou výchovu formou určité terapie, scholastické formy argumentace, středověký vztah vědění a víry až po karteziánskou metodu skepse, Komenského teorie výchovy, liberální výchova (Locke), vliv matematiky a přírodních věd v novověku, solitéři (Rousseau, Nietzsche...), pragmatická teorie výchovy, 'Masarykův důraz na význam vzdělání pro demokracii. Jak můžeme učit a co je cílem školství, vzdělání? Role humanitněvědných a přírodovědných oborů ve vzdělávání, k čemu vlastně je vzdělání? Vzdělávání k občanství.

 Četba: Rousseau: Rozprava o vědách a  umění

6.  (9.11.)     Poznání 1: smyslové a racionální poznání: jaké přináší omyly, co to znamená apriorní a aposteriorní poznání, střetávání empirismu a racionalismu: od Platóna přes helénistické skeptiky,  Descartesa, Kanta, empiristy atd. Co je pravda? Jak můžeme poznávat svět? A jak se na poznání dívá dnešní věda, nebo skeptikové současnosti.   Odlišnost přírodovědných a humanitních věd z hlediska metodologie vědy (Kuhn, Weber, Luhmann aj.)

 Četba:Todorov: O dobytí Ameriky - ukázka

7.    (16.11.)   Poznání 2: Co vůbec může být předmětem našeho poznání? jevy, věci o sobě ideální obsahy mysli... matematika a přírodní vědy, jednota v podstatě světa (arché - pralátka, logos,číslo aj.), Můžeme rozeznat, co je pravda, co lež, co fikce?

 Četba: ukázka z přednášek W. Jamese (Pragmatismus)

8.    (23.11.)   Etika 2: Co je dobro? různé koncepce - blaženost, dobré jednání, cíl jednání, úmysl, kategorický imperativ apod. ‚Je možné hovořit o univerzální lidské morálce, nebo je morálka vždy relativní , nebo dokonce subjektivní?

 Četba: Machiavelli: Vladař

9.   (30.11.)    Politika: Jaké je ideální uspořádání společnosti? Koncepce státního řádu, utopické myšlení, koncepce demokracie a její kritika od Aristotela až po Masaryka. Problém humanity a naopak banálního zla ve vztahu k totalitním režimům. Kritika politické praxe a role filosofů od Sókrata až po 19. stol., včetně Nietzscheho či Masaryka, současná kritika od filozofů postmoderny (Foucault), systémovou teorii (Luhmann) nebo kritickou teorii (Adorno, Habermas). Reflexe otázky viny (Jaspers, Arendt) apod.

 Četba: ukázka z knihy A. Tocquevillea: Demokracie v Americe

10. (7.12.)  Paměť a její meze: význam paměti pro poznávání: poznání jako rozpomínání - Platón, Augustinus), problém zapomínání  a nepamatování. Osvobozující role zapomnění. Paměť individuální a paměť kolektivní, kulturní. Čas a identita

 Četba: ukázka z knihy M. Halbwachse: Kolektivní paměť

11. (14.12.)  Dějiny: Co to jsou dějiny, koncepce dějin a dějinnosti. Vztah historiografie a umění od Platóna, Aristotela, středověk (J. da Fiore), Hegela až po Comtea, Diltheye, Nietzscheho a Masaryka nebo Patočku či Gadamera

 Četba: kapitola z Aristotelovy Poetiky

12. (19.12.)  Česká filozofie 20. století: Masaryk,  Patočka, Havel – pravda, demokracie, humanita, péče o duši

Četba:   Masarykův projev O demokracii, Havel: ukázka z proslovu o moci slova

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK