PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do státu a politiky - JTB007
Anglický název: Introduction to State and Politics
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 160 / neurčen (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Courses not for incoming students
Neslučitelnost : JMB025
Je neslučitelnost pro: JMB025
Je prerekvizitou pro: JTB030, JTB031, JTB016, JTB017, JTB018, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB021, JTB287, JTB029, JTB019
Anotace
Předmět Úvod do státu a politiky je uvedením do základních pojmů a koncepcí především z oblasti teorie politiky s přesahy do problematiky státu. V průběhu kursu budou posluchači seznámeni s takovými otázkami, jako jsou vymezení samotné politiky a jejího vývoje, fungování státu, teorie a praxe demokratických a nedemokratických politických systémů, teorie a praxe politických aktérů, politické důsledky voleb a volebních systémů, vymezení hlavních ideologických proudů, které determinují soudobou politiku apod. Metodologicky bude kurs vycházet z empiricko-analytických tradic soudobé politické vědy, a to zejména v její komparativní podobě.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a koncepcemi teorie politiky a naučit je tyto koncepce používat v praxi, tj. aplikovat je na politickou praxi. Jde o to, aby studenti v budoucnu nesklouzávali pouze k deskriptivním postupům, ale dokázali politické jevy analyzovat právě s pomocí příslušných teorií. Cílem předmětu je dále naučit studenty kritického a nikoliv bezhlavého přístupu ke zkoumání a aplikování těchto teorií. Za tímto účelem budou seznámeni nikoliv pouze s koncepcemi jako takovými, ale rovněž s odbornou diskusí o nich.

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zkouška v letním semestru akademického roku 2023/2024 proběhne distančně, a to prostřednictvím moodle2 (https://dl2.cuni.cz). Zkouška se bude skládat z testu s otevřenými otázkami ("open questions"). Moodle bude otevřen za účelem vyplnění testu 1 hodinu. Studenti mohou během vyplňování testů používat zadanou literaturu ("open book test"). Zkouškové termíny budou standardně vypsány v SISu. O případných změnách budou studenti informováni hromadným e-mailem, generovaným prostřednictvím SiSu. 

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Literatura

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura k tomuto předmětu v SISu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

 

Pavla Dočekalová, Kamil Švec a kol.: Úvod do politologie. Grada, Praha 2010. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Andrew Heywood: Politologie. Eurolex Bohemia, Praha 2004.

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy. Barrister & Principal, Brno 2011.

Roman Chytilek et al.: Volební systémy. Portál, Praha 2009. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi. Dokořán, Praha 2010.

Miroslav Novák: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Sociologické nakladatelství, Praha 1997. - dostupná online na adrese www.ukaz.cuni.cz přes doménu UK (přihlášení přes CAS)

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky. Karolinum, Praha 2023.

Maxmilián Strmiska et al.: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005. - dostupná online na adrese www.bookport.cz přes doménu UK (příhlašení přes CAS)

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Metody výuky

Předmět bude vyučován formou prezenčních přednášek s aplikačními ukázkami.

 

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
Požadavky ke zkoušce

Předmět je zakončen písemnou zkouškou ve formě znalostního testu s otevřenými otázkami ("open questions"), který vychází z přednesené látky a zadané literatury. Zkouška proběhne online, a to prostřednictvím moodle2 (https://dl2.cuni.cz).

 

Studenti jsou klasifikováni z celkového výsledku následovně:

91 a více = A

81–90 % = B

71–80 % = C

61–70 % = D

51–60 % = E

0–50 % = F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Sylabus

Orientační přehled témat:

1) Úvodní hodina, představení sylabu, diskuse o organizaci kursu a požadavcích na jeho asbolvování

2) Co je politika a jak ji chápat

3) Klasické a moderní politické myšlení

4) Stát a jeho formy

5) Demokracie

6) Nedemokratické režimy

7) Politické režimy v demokracii a jejich typy

8) Političtí aktéři (politické strany a zájmové skupiny)

9) Stranické systémy a jejich typy

10) Volby, volební systémy, jejich typy a politické důsledky

11) Politická opozice a politické vládnutí

12) Politické ideologie a programy

Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (23.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK