PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Moderní dějiny Ruska - JTB017
Anglický název: Modern history of Russia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Opora pro studenty - Moderní dějiny Ruska 2013 (1).xls Opora pro studenty Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
Kurz podává stručný přehled ruských dějin, resp. Sovětského svazu od 17. století po současnost. Zaměřuje se hlavně na hlavní problémy ruského vývoje, a to jak v politice (fenomén samoděržaví, komunismu, postsovětské politiky), v ekonomice (koncepce dohánějícího rozvoje, problémy zemědělství, budování průmyslové základny, ekon. transformace a její úskalí)či zahraniční politice (Rusko jako velmoc, územní expanze, vztahy v rámci sovět bloku a v postsovětském prostoru). Struktura výkladu bude odpovídat chronologicko-problémovému členění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Kurs se zabývá dějinami Ruska a SSSR v 19. a 20. století s cílem seznámit studenty s hlavními událostmi, osobnostmi a trendy v kontextu světových dějin.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

19. století
Riasanovsky, N. V., A History of Russia, New York 1993, Part V. - Imperial Russia
(Alternativně, ale zahrnuje jen část problematiky, Vernadsky, G., A History of Russia, různá vydání, kap. 6.-13.; Suttý, M., Přehled dějin SSSR, Praha 1964-67, 1. díl, 2. díl do s. 217)
Seton-Watson, H., The Russian Empire, 1801-1917, London 1967
Chew, A. F., An Atlas of Russian History, New Haven-London 1970

20. století
J. Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Sovětský blok v letech 1944 - 1991. Praha 2000.

B. Litera, "Druhá revoluce". Stalinská rtekonstrukce v Sovětském svazu 1928-1934, Praha 2013.

M. Reiman-B. Litera, Od revoluce a občanské války ke statutu velmoci. Hlavní trendy vývoje Ruska a Sovětského svazu v první polovině 20. let, Slovanský přehled, roč. XCV, 2009, s. 501-513.

B.Litera, Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945, Praha 2015.

M. Pečenka-B. Litera, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán 2011

 

 Doporučená (výběr z kapitol): M. Reiman a kolektiv, Zrod velmoci. Dějiny sovětského svazu 1917-1945, Praha 2013;

K. Durman, Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964 - 1991, Praha, 1998.

K. Durman, Popely ještě žhavé. I. a II. díl. Praha, 2004 a 2009.

M. Reiman, O komunistickém totalitarismu a o tom co s tím souvisí, Praha 2000.

The Cambridge History of Russia, ed. Ronald G. Sunny, vol. III: The Twentieth Century, Cambridge 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Zkouška se skládá ze dvou částí. Znalostní test tvoří 40% hodnocení, lze ho z části absolvovat v midtermu (starší dějiny) a výsledek si potom nechat započítat k druhé části (novější dějiny) znalostního testu v prvním pokusu o složení zkoušky. Tuto možnost lze využít pouze při prvním pokusu, v každém dalším již student píše znalostní test celý (z kompletní vyložené látky).

60% zkoušky představuje esej na téma zadané při zkoušce.

V každé části zkoušky musí student dosáhnout minimálně 51% bodů.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

19. století
1. Od krize ke stabilizaci (Rusko na sklonku 17. a v 18. století)
2. Vznik ruského impéria (1689-1762)
3. Osvícenský absolutismus v Rusku (1762-1801)
4. Konzervativní modernizace (1801-1855)
5. Liberální reformy (1855-1881)
6. Hlavní ideové a politické proudy v Rusku v 2. polovině 19. století
7. Kontrareformy a nacionalismus (1881-1905)
8. Průmyslová revoluce v Rusku a její důsledky
9. Od revoluce k revoluci (1905-1917)

20. století
1. Sovětské Rusko v revoluci a občanské vláce; do roku 192+
2. NEP a mocenské konflikty 20. let
3. Stalinská rekonstrukce země, po roce 1939
4. SSSR za druhé světové války
5. Poválečný stalinismus
6. XX. sjezd KSSS - nedokončená destalinizace
7. Chruščovovy experimenty
8. Brežněvovský konzervativismus 
9. Gorbačovovův pokus o reformu
10. - 12. Postkomunistické Rusko: reformy: sny a realitaMB011 - dr. Bohuslav Litera
Seminář k ruské zahraniční politice ve 20. století

Program + literatura:

1. Teoretická východiska. Literatura: Lenin, Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu
2. Nástin stalinské zahraniční politiky, ruská zahraniční politika ve 20. letech. Lit.: J. Haslam, The Making of Foreign Policy under Stalin. In: Empire and Society. Sapporo 1997, s. 167 - 180. T. Uldricks, Russia and Europe: Diplomacy, Revolution, and Economic Development in the 1920s. In: International History Review. 1979, No. 1, s. 55-83
3. Vliv tzv. válečné hrozby na 1927 na změny sovětské politiky. Lit.: Stalin, Poznámky k současným tématům. Stalin, Spisy, sv. 9. s. 309-316. J. Sontag, The Soviet War Scare. The Russian |reviev, 1975, No. 1, s. 66 - 77. N. S. Simonov, ?Strenghten the Detence of the Land of the Soviet". The 1927 ?War Alarm" and Its consequences. In: Europe-Asia Studies, 1966, č. 8, s. 1355-1364.
4. Nástup Hitlera a radikální revize sovětské zahraniční politiky. Kolektivní bezpečnost.
Lit.: J. A. Large, The Origins of soviet collective security policy, 1930-32. In: Soviet studies, 1978, No. 2, s.212-216. G. A. Bordjugov, Gitler prochodit k vlasti: Novyje dominanty vněšněpolitičeskich rešenij stalinskogo rukovodstva. Otěčestvennaja istorija 1999, č. 2, s. 27-45.
5. Politika Moskvy za mnichovské krize.
S. Pons, Stalin and the inevitable War. London 2002, s. 136 - 149.
6. K válečným cílům SSSR. Lit.: A. Resis, Spheres of influence in Soviet War Diplomacy. Journal of Modern History, 1981, s. 417-439
7. Místo poválečné Evropy v sovětské a americké politice. Lit.: V. Mastny, Europe in US-USSR relations: A Topical Legacy. Problems of Communism1988, No.1, s. 16-29.
8. Specifika vztahů Moskvy a Paříže 1941 - 1946. Zapis besedy Stalina i Šarl de Golla, 3. 12. 1944. Vestnik, 1996, č. 5, s. 105-107. M. Mikolajczyk, Miódzy fascynacja i neufnoscia: de Gaulle i Stalin w latach 1941-1946. Przeglad politologiczny, 1998, Nr. 1-2, s. 89-107.
9. Formování sovětského bloku. Lit.: A. Ja. Gibianskij, Forsirovanije sovětskoj blokovoj politiki. In: Cholodnaja vojna 1945 - 1963gg. Moskva 2003, s. 137-178.
10. Politika Moskvy ve východní Evropě. Lit.: G. N. Muračko-A. F. Noskova, Sovětskij faktor v poslevojennopj vostočnoj Jevrope. In: Sovětskaja vněšnjaja politika v gody ?cholodnoj vojny". Moskva 1995, s. 69-107
11. Koncepce omezené suverenity zemí sovětského bloku. R. A. Jones, ?Socialist Internationalism" and the Warsaw Pact Intervention in Czechoslovakia. In: Týž, The Soviet Koncept of Limited Soveringty from Lenin to Stalin. New York 1989, s. 140-173.
12. Gorbačov a reformy koncepce zahraniční politiky. Lit.: H. Teltschik, Gorbachev´s Reform Policy and the Outlook for East-West Relations. Aussenpolitik, 1989, No. 3, s. 201-214. M. Kamer, The Role of the CPSU International Department in Soviet Foreign Relations and National Security Policy. Societ Studies, 1990, No. 3., s. 429-446
13. Revoluce" v sovětsko - německých vztazích 1985 - 1989. R. Laird, Soviet Public Diplomacy toward West Germany under Gorbachev. In: The USSR and the Western Aliance. Boston 1990.
Výběr literatury bude na seminářích dále zpřesňován.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK