PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny Ruska - JTB017
Anglický název: Modern history of Russia
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 100 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Je neslučitelnost pro: JTB059, JTB047
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (20.09.2022)
Kurz podává stručný přehled moderních ruských dějin, resp. Sovětského svazu. Zaměřuje se na hlavní problémy ruského vývoje, a to jak v politice (fenomén samoděržaví, komunismu, postsovětské politiky), v ekonomice (koncepce dohánějícího rozvoje, problémy zemědělství, budování průmyslové základny, ekon. transformace a její úskalí) či zahraniční politice (Rusko jako velmoc, územní expanze, vztahy v rámci sovět bloku a v postsovětském prostoru). Struktura výkladu odpovídá chronologicko-problémovému členění.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (20.09.2022)

Kurs se zabývá moderními dějinami Ruska a SSSR , s důrazem na dění v 19. a 20. století a dějinné kontinuity ve století 21. Seznamuje studenty s hlavními událostmi, osobnostmi a trendy v kontextu světových dějin.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (28.11.2022)

starší dějiny a 19. století

Vlček, R.: Impérium – stát – společnost: Proměny Ruska v 18. století. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021

Vydra, Zbyněk: Šlechtická usaďba v Rusku 20. století jako příklad kontinuity a diskontinuity. https://dk.upce.cz/handle/10195/77369

Riasanovsky, N. V., A History of Russia, New York 1993, Part V. - Imperial Russia

(Alternativně, ale zahrnuje jen část problematiky, Vernadsky, G., A History of Russia, různá vydání, kap. 6.-13.; Suttý, M., Přehled dějin SSSR, Praha 1964-67, 1. díl, 2. díl do s. 217)
Seton-Watson, H., The Russian Empire, 1801-1917, London 1967
Chew, A. F., An Atlas of Russian History, New Haven-London 1970

20. století

Furet, F., Minulost jedné iluze : esej o ideji komunismu ve 20. století. Praha : Argo, 2018.

Kotkin, S.: Magnetická hora: stalinismus jako civilizace. Praha a Podlesí : Dauphin, 2021.

B. Litera, "Druhá revoluce". Stalinská rtekonstrukce v Sovětském svazu 1928-1934, Praha 2013.

B.Litera, Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945, Praha 2015.

B.Litera, Od Stalina ke Gorbačovovi : mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991. Praha : Dokořán, 2019.

M. C. Putna, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha : Vyšehrad, 2015.

Švec, L.: Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. Praha : Dokořán, 2013.

Taubman, W: Chruščov : člověk a jeho doba / Praha : BB/art, 2005.

J. Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Sovětský blok v letech 1944 - 1991. Praha 2000.

R. Sakwa: Russian politics and society. New York : Routledge, 2002 a pozdější vydání.

 

 

 Doporučená (výběr z kapitol): M. Reiman a kolektiv, Zrod velmoci. Dějiny sovětského svazu 1917-1945, Praha 2013; (dostupná online přes elektronické portály www.ukaz.cuni.cz) 

M. Pečenka-B. Litera, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán 2011

K. Durman, Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964 - 1991, Praha, 1998.

K. Durman, Popely ještě žhavé. I. a II. díl. Praha, 2004 a 2009.

M. Reiman, O komunistickém totalitarismu a o tom co s tím souvisí, Praha 2000.

A. V. Ledeneva, Can Russia modernise?: sistema, power networks and informal governance.  Cambridge : Cambridge University Press, 2013.  [elektronický zdroj NKP]

M. Galeotti, The modern Russian army 1992-2016. Oxford : Osprey, 2017. 

The Cambridge History of Russia, ed. Ronald G. Sunny, vol. III: The Twentieth Century, Cambridge 2006.

O. Figes, kulturní dějiny Ruska. Praha : Beta-Dobrovský; Plzeň: Ševčík, 2004. (Bratislava: Premedia, 2020.)

Zadražilová, M. ; Machoninová, A. (ed.): Dějiny ruské moderny: pokus o rekonstrukci.  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.

W. Taubmann: Gorbačov: život a doba. Praha, Academia, 2022.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (20.09.2022)

Přednáška.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (10.12.2022)

Zkouška proběhne v souladu s příslušnou vyhláškou ředitele IMS FSV UK

Skládá se ze dvou částí.

Znalostní test tvoří 50% hodnocení, z části je absolvován v midtermu (starší dějiny) a z části znalostním testem (novější dějiny).

50% zkoušky představuje esej na téma zadané při zkoušce.

V každé části zkoušky musí student dosáhnout minimálně 50% bodů. Bez úspěšného složení midtermu nelze postoupit k další části zkoušky.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 50 - 60 % = E

• 0 - 49 % = F

 

1) Midterm: proběhne prezenčně, v průběhu semestru, 1 opravný termín na začátku zkouškového období. Výsledek F v opravném termínu bude definitivně vylučovat z dalších částí zkoušky.

2) Připouštěcí test (novější dějiny): proběhne ve třech řádných a jednom opravném termínu formou testu multiple choice prezenčně. Výsledek F vylučuje studenta z ústní zkoušky.

3) Závěrečná esej - psána prezenčně, na zadané téma. 

Připouštěcí test a zkouška se skládají v jeden den. 

Vyučující zveřejní k 15. prosinci v SIS (soubor v sylabu předmětu) 50 okruhů pro přípravu k ústní zkoušce/eseji.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. (28.11.2022)

5.10. Úvod, Kyjevská Rus, Zlatá Horda

7.10. Moskevská Rus

12.10. Petrohradská Rus a ruský konzervativismus v 1. polovině 19. století

14.10. Liberální reformy v 2. polovině 19. století

19.10. Od pogromů k ruské revolucii - co zbylo z revolučního myšlení po rozpadu SSSR

21.10. Pravoslaví; Zlatý a stříbrný věk ruské kultury; od Sputniku přes soc-art ke konceptualismu Ilji Kabakova.

26.10. Midterm

4.11. čtyřhodinovka dr. Litera NEP a mocenské konflikty 20. let

11.11. čtyřhodinovka dr. Litera Stalinská rekonstrukce země, po roce 1939

25.11. čtyřhodinovka dr. Litera SSSR za druhé světové války

30.11. Poválečný stalinismus, XX. sjezd KSSS - nedokončená destalinizace, Chruščovovy experimenty

2.12. Brežněvovský konzervativismus, Kultura a disent

7.12. Gorbačovovův pokus o reformu

9.12. Postkomunistické Rusko: reformy: sny a realita

14.12. Postsovětské státy

16.12. Rusko v 21. století

21.12. Postsovětský prostor v 21. století

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK