PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Soudobé dějiny východní Evropy - JTB047
Anglický název: Contemporary History of Eastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/10, Zk [HT]
Počet míst: 28 / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Korekvizity : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, ZS, obě specializace}
Neslučitelnost : JTB017
Ve slož. prerekvizitě: JTB052, JTB054, JTB056
Anotace
Kurs se zabývá výkladem klíčových problémů ruských dějin a dějin SSSR. Přihlédne ke vzniku
"studené války" a jejímu vlivu na vývoj SSSR a na jeho politiku v sovětském bloku. Bude se zabývat příčinami zániku
SSSR a jeho důsledky pro současné Rusko. Vymezí hlavní diskusní problémy v literatuře posledního desetiletí.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje v moderní historii.

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Poslední úprava: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literatura

Povinná literatura:

Archie Brown, Vzestup a pád komunismu, Jota, 2011, ISBN: 978-80-721781-29-4.

Hugh Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917, Oxford, Claredon Press, 2004, ISBN: 0-19-822152-5

Stephen White, Communism and its collapse, London, Routledge, 2001. [elektronický zdroj, Národní knihovna],  ISBN: 0-415-24423-4 

Hélène Carrère d'Encausse, Romanovci: dynastie pod vládou krve Praha : Volvox Globator, 2017. ISBN 978-80-7511-338-2

 Doporučená literatura:

Pančenko, Aleksandr Michajlovič, Metamorfózy ruské kultury: sborník statí a esejů, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2012, ISBN: 978-80-7465-007-9

Jiří Hanuš, Radomír Vlček (eds.), Interpretace ruské revoluce 1917, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008, ISBN: 978-80-7325-150-5

Pečenka, Marek, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán, 2011, ISBN: 978-80-86569-14-7

Stephen White (ed.), Politics and the ruling group in Putin's Russia, New York, Palgrave Macmillan, 2008, ISBN: 978-0-230-52483-5

Timothy Snyder, Ray Brandon,  Stalin a Evropa: napodobit a ovládnout, 1928-1953. Polanka nad Odrou: Past production s.r.o., [2019].

Orlando Figes, Natašin tanec: kulturní dějiny Ruska. Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2004. ISBN 80-7306-162-7

 Reader:

Ronald Grigor Suny, The Structure of Soviet History, Essays and documents, Oxford, Oxford University press, 2002, ISBN-13: 978-0195137040

Gorenburg, Dmitry: Soviet National Policy and Assimilation In Ruble, Blair A., Arel, Dominique: Rebounding Identities. The Politics of Identity in Russia and Ukraine. Washington, Woodrow Wilson, 2006, s. 273-303.

Two Russias Collide. In Hosking, Geoffrey A.: Rulers and Victims. Harvard, Belknap, 2006, s. 91-141. 

Litera, Bohuslav: Válka a moc v SSSR za druhé světové války. Slovanský přehled, 2002, č.2, s. 209-231.

Ahred, Rudiger, Tompson, William: Fifteen years of economic reform in Russia': What has been achieved? OECD Working paper, 2005, str. 1-38.
Zdroj:

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Metody výuky

Diskuse, četba, samostatná písemná práce.

Přednáška proběhne dne 10. listopadu zde: https://cesnet.zoom.us/j/96460502924 

Přednáška bude nahrána a zveřejněna na stream IMS.

Odkaz na podporu ke kurzu na Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3021

Poslední úprava: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (10.11.2023)
Požadavky ke zkoušce

Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím mailů svobodak@fsv.cuni.cz a kolenovska@seznam.cz (zasílání prací, domlouvání témat atd.). Maily i odpovědi si ve vlastním zájmu uchovávejte!

Studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech.

Studenti jsou povinni nastudovat tituly uvedené v seznamu studijní literatury.

Do 15. listopadu jsou studenti povinni dodat recenzi na jednu knihu (30% hodnocení), která není zahrnuta v seznamu povinné literatury. Musí jít o aktuální odborný titul, který se věnuje problematice kurzu. V případě nejasností se doporučujeme zeptat, zda je titul vhodný. Předejde se tak zbytečným dohadům. 

Předmět je ukončen testem (ověřuje základní znalosti, 50% hodnocení) a ústním pohovorem nad seznamem odborné literatury předloženým studentem (20% hodnocení). Pohovor zkoumá nejen znalost knihy, ale i její přímé okolnosti (u titulu, který se věnuje tankům za druhé světové války se tak budeme ptát na vojenskopolitické okolnosti, nikoli na samotné tanky atd.). Minimální počet není dán, nicméně povinnou literaturu musíte znát. Dále literatura reflektuje Vaše zájmy.

Ve všech hodnocených částech kurzu musí student pro úspěšné absovování splnit minimálně 50% požadavků. 

Student je pak klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 51 - 60 % = E

• 0 - 50 % = F

Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Sylabus
Cílem předmětu je s důrazem na ruské dějiny seznámit studenty se základními trendy východoevropského vývoje.
Poslední úprava: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK