PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - YBSB003
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Mgr. Juraj Jonáš, Ph.D.
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB003K
Prerekvizity : YBSA002
Je korekvizitou pro: YBSB034, YBSC062, YBSB035, YBSB036, YBSB032
Je neslučitelnost pro: YBSC204, YBSB003K
Je prerekvizitou pro: YBSC185
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB033, YBSB037, YBSB038
Ve slož. prerekvizitě: YBSB043, YBSC061, YBSC063, YBSC183
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (15.09.2022)
Psychologie je věda o vnějším a vnitřním světě člověka. Přestože je často spojovaná s klinickou praxí, poznatky z psychologie jsou denně využívány ve všech odvětvích lidské činnosti. Správné pochopení lidského chování a vnitřního světa každého z nás pomáhá nejen terapeutům, ale i pedagogům, spisovatelům či kriminalistům. Znalostí psychologie pak využívají statistici, lékaři, konstruktéři vesmírných lodí či trenéři, kteří chtějí ze svých atletů dostat co nejvíc. V sérii přednášek vám bude představena psychologie a její místo mezi vědami ve 21 století. Podíváme se, kam se psychologie posunula za 130 let své existence a jakými tématy se dnes zabývá. Společně prozkoumáme biologickou podstatu našeho chování a jak těchto znalostí využívá farmaceutický či potravinářský průmysl, jak funguje podstata vnímání okolního světa a jak ji můžeme ovlivnit optickými klamy. Dále se budeme bavit o tom, jaký efekt má spánek na naše chování, jakým způsobem náš mozek ukládá informace, a jak se učíme mluvit a rozumět od kolébky až po hodiny angličtiny na střední škole. Dále se budeme zabývat vnitřním světem emocí, lidskou osobností, jak se naše povaha liší od ostatních, a jakým způsobem se náš život formuje od narození až do stáří. Posledními tématy bude chování člověka jako člena společnosti, jak se naše chování proměňuje ve větších skupinách, a na závěr se pak podíváme na různá duševní onemocnění, se kterými se lidé potýkají. Předmět je koncipován jako série semi-popularizačních přednášek doplněných o samostudium povinné literatury. Po studentech je vyžadováno průběžné čtení z přednášky na přednášku.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (31.08.2023)

Kurz je základním kurzem psychologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

Studující si v rámci profilace zapisují jen jeden ze tří specializačních úvodů SVM (tj. Úvod do sociokulturní antropologie / Úvod do sociologie / Úvod do psychologie).
Zápis proběhne ještě před standardní registrací kurzů na základě preferencí studujících, při zohlednění kapacitních možností studijního programu a dosavadních výsledků ve studiu.

Preferenci jednoho z úvodů je možné vyplnit do neděle 10. září 2023 prostřednictvím formuláře: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15173. V rámci dotazníku budete vyplňovat svou dosavadní zkušenost s psychologickými aktivitami, workshopy, doborovolnickou činností, výpomocí na výzkumech a sebevzdělávacích aktivitách. V případě dotazů k otázkám můžete kontaktovat garanta předmětu. Studujícím, kteří formulář nevyplní, bude zapsán jeden z úvodů s ohledem na rovnoměrnou zaplněnost všech tří profilací. 


Na základě těchto údajů doplněných o relevantní studijní výsledky (zejména předměty Vybraná témata psychologie/sociální a kulturní antropologie, Úvod do společenských věd II., absolvování oborových kurzů určených pro první ročník) vám pak bude i podle dostupné kapacity zaregistrován jeden z Úvodů.

Pro zápis využívejte výhradně uvedený formulář. Prosím neposílejte emaily vyučujícím a garantům, zápis je řešen centralizovaně pro všehcny specializační úvody. V případě obecných dotazů k zápisu kontaktujte prosím garanta bakalářského studia.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (18.09.2023)
Datum Vyučující Téma
4.10. Lukáš Hejtmánek Úvod do kurzu, Psychologie jako vědní disciplína, Psychologie v historii
18.10. Lukáš Hejtmánek Biologický základ psychologie
25.10. Lukáš Hejtmánek Čití a vnímání
1.11.

Miroslava Nováková Schöffelová

Vědomí, pozornost, spánek, bdění
8.11. Lukáš Hejtmánek Učení a paměť 
15.11. Miroslava Nováková Schöffelová Jazyk a řeč
22.11. Lukáš Hejtmánek Imaginace a myšlení
29.11. Miroslava Nováková Schöffelová Emoce a motivace
6.12. Lukáš Hejtmánek Osobnost a intelligence
13.12. Miroslava Nováková Schöffelová Vývojová psychologie
20.12. Miroslava Nováková Schöffelová Sociální psychologie 
3.1. Juraj Jonáš Psychopatologie


Studijní literatura (přesný rozsah viz studijní opory v Moodle):
* Povinná:


NOLEN-HOEKSEMA, S. a kolektiv. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3. Vybrané kapitoly.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (09.12.2023)

Kurz je zakončen písemným testem s uzavřenými otázkami. Za test je možno získat 100 bodů, kurz je úspěšně zakončen při min 60ti bodech.

Studenti mohou získat až 10 bonusových bodů za úspěšné testy v hodinách, které vychází z průběžného čtení. Dále je možné získat 5 bonusových bodů za účast na psychologickém experimentu. Bližší informace o testech a bodech za experimenty lze nalézt na moodle kurzu.

Bodové hranice pro známky jsou blíže uvedeny na moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Richterová, Ph.D. (21.09.2021)

Studijní opory (vyjma předepsané literatury) naleznete zde:

 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10622

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK