PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii - YBSB037
Anglický název: Research Propaedeutic in Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do psychologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (27.01.2023)
Náplní kurzu je přehled jednotlivých technik a metod vědecké psychologie. Cílem kurzu je naučit studenty vytvořit výzkumnou otázku případně testovatelnou hypotézu, zvážit techniky, kterými budou sbírána data a analytické postupy relevantní pro psychologii.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (20.02.2024)

Kurz je zakončen vypracováním plánu výzkumného projektu a písemným testem.

Projekt je vypracováván skupinově ve skupině 2-4 studentů. Projekt je prezentován na konci kurzu a na základě zpětné vazby vyučujících a studentů zpracován skupinou do písemné podoby. K testu jsou studenti připuštěni po odevzdání písemné verze výzkumného projektu a jeho schválení garantem kurzu. Projekt je ohodnocen 0-50ti body do závěrečného hodnocení.

Závěrečný test obsahuje 50 uzavřených otázek (ABCD) a je z něj možné získat 50 bodů. 

Studenti mají možnost získat 5 bonusových bodů k výsledku testu, pokud během semestru navštíví psychologický experiment.

Finální hodnocení

počet bodů známka
0-60 4
61-70 3
71-80 2
81+ 1

Docházka je očekávaná, nikoli vyžadovaná. Přítomnost studentů bude povinná na všech prezentacích závěrečných projektů.

Projekt detailně:

Projekt psychologického výzkumu studenti vypracují na zadané téma a na základě dodaných materiálů. Prezentace bude na probíhat formou posterových presentací cca 5 minut s 10minutovou diskusí a zpětnou vazbou od vyučujících a ostatních studentů. Projekt psychologického výzkumu musí uvážit zvolenou metodologii – co chci zkoumat, proč to chci zkoumat, jaká je moje výzkumná otázka/hypotéza, jakou techniku sběru dat zvolím, proč zrovna takovou, na kom/čem/kde/kdy budu data sbírat a proč, jak budu data analyzovat, jaké jsou limity, rizika kvality projektu a etické problémy šetření. Do písemné formy studenti získají či vymyslí ukázku možného výstupu (nasimulují data či popíšou výsledek fiktivního pozorování) a demonstrují analytické postupy na konkrétním příkladu.

Výsledná písemná forma projektu, kterou studenti odevzdávají, je na 3-5 stran a je odevzdávaná jedna za celou skupinu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. (20.02.2024)

Předběžný sylabus 2023

21.02.2024 Uvedení do kurzu, Požadavky ke zkoušce, Kvalitativní vs kvantitativní výzkum, Přehled metod výzkumu LH
28.03.2024 Experiment a testování hypotéz LH
6.03.2024 Výběr vzorku, problémy se vzorkem (bias ve výběru) LH
13.03.2023 Úvod do kvalitativních metod a etiky psychologického výzkumu, Pozorování, Rozhovory. Analýza stop a výsledků činností, analýza textu IPŠ
20.03.2024 Kvantitativní pozorování JL
27.03.2024 Analytické postupy, formulace výsledků a limitů v psychologii LH
3.04.2024 Dotazníky, inventáře KB
10.04.2024 Kvaziexperimenty, korelační studie a problém kauzality GM
17.04.2024 Psychometrie základní principy, měření v psychologii GM
24.04.2024 Prezentace výzkumných projektů
1.5.2024 Svátek LH
8.5.2024 Svátek LH
15.05.2024 Prezentace výzkumných projektů xxx


Studijní literatura:
Povinná:
FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-7367-815-9.

Doporučená:
SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SMOLÍK, F. Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4239-7.
ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK