PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie zdraví - YBSC061
Anglický název: Psychology of Health
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do psychologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (12.02.2024)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, a těch, které lze naopak považovat za rizikové z hlediska vzniku nejrůznějších poruch a nemocí. Podmínkou atestace je krátká seminární práce na téma "Cesta ke změně: Osobní vývoj prostřednictvím sebereflexe". Cílem této seminární práce je podpořit studenty ve sledování a zaznamenávání svého každodenního životního stylu po dobu jednoho semestru. Studenti si vyberou alespoň jeden zvyk, který považují za špatný nebo nezdravý, a pokusí se ho změnit. Důraz bude kladen na proces sebereflexe, kde studenti budou analyzovat faktory, které vedly k úspěchu či neúspěchu v jejich snažení. Tato práce poskytne hlubší vhled do osobních motivací, výzev a změn v chování, což podpoří rozvoj sebepoznání a sebeřízení.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (12.02.2024)

Témata:
Psychologie zdraví, Zdraví a nemoc, Stres a strategie zvládání stresu, Copingové strategie, Regulace emocí, Osobnost typu ABCD a vztah osobnostního typu a zdraví, Kvalita života, Duševní pohoda - wellbeing, Resilience - hlavní koncepce, Odolnost ve smyslu hardiness, Burnout - syndrom vyhoření, Duševní hygiena, Mindfulness ad.

21.2 - 6.3. Iva Poláčková Šolcová - Úvod. emoce a regulace emocí

13.3. - 27.3. Martina Sebalo Vňuková - ADHD a životní styl, wellbeing, životní styl jako determinanta zdraví

3. - 10. 4. Lenka Martinec Nováková - Rituály a neurální plasticita (ke čtení: Turner, R. (2019). Finding likeness: Neural plasticity and ritual experience. Anthropology Today, 35(3), 3-6. doi:https://doi.org/…503 a Turner, R. (2015). Ritual Action Shapes Our Brains: An Essay in Neuroanthropology. In M. Bull & J. P. Mitchell (Eds.), Ritual, Performance and the Senses (pp. 31-44). London: Routledge.

Ozdravný potenciál rituálů (ke čtení: Downey, G. (2015). The Importance of Repetition: Ritual as a Support to Mind. In M. Bull & J. P. Mitchell (Eds.), Ritual, Performance and the Senses (pp. 45-61). London: Routledge a Hobson, N. M., Schroeder, J., Risen, J. L., Xygalatas, D., & Inzlicht, M. (2017). The Psychology of Rituals: An Integrative Review and Process-Based Framework. Personality and Social Psychology Review, 22(3), 260-284. doi:10.1177/1088868317734944

17.4. - 24. 4. Jan Jaroš - Worklife balance

15.5. Iva Poláčková Šolcová a Lessons learned


Studijní literatura:
* Povinná:

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5128-3. Část druhá - Regulace emocí.
STROEBE, W., JONAS, K. Psychologie zdraví: sociálně psychologické hledisko. In HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006, s. 49-76. ISBN 80-7367-092-5.
ŠOLCOVÁ, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3.

* Doporučená:
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 2008, 52, s. 1-19. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Československá psychologie. 2010, 54, s. 1-16. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie. 2015, 59, s. 444-451. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření: podstata konstruktu a možnosti jeho diagnostiky. In PTÁČEK, R., RABOCH J., KEBZA, V. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada, 2013, s. 24-38. ISBN 978-80-247-5114-6.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví. Československá psychologie. 2006, 50(5), s. 419-430. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie. 2001, 45(2), s. 127-134. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Psychoneuroimunologie a zvládání stresu. Československá psychologie. 1998, 42(1), s. 32-41. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I. Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 9788086174129.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: současný vývoj ve světě a stav u nás. Československá psychologie. 2002, 46, s. 219-224. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I., LUKAVSKÝ, J., GREENGLASS, E. Dotazník proaktivního zvládání životních nároků. Československá psychologie. 2006, 50, s. 148-162. ISSN 0009-062X.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK