PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie - YBSB036
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Jaroš, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Korekvizity : YBSB003
Neslučitelnost : YBSB036K
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YBSB036K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D. (18.10.2022)
Sociální psychologie patří mezi základní obory psychologie jakožto samostatné vědecké disciplíny. Cílem sociální psychologie je porozumět, vysvětlit a umět anticipovat chování člověka a skupiny, a chování skupin, ať už malých či velkých. Sociální psychologie pracuje s řadou metod, kterým kurz věnuje pozornost (královskou cestou k porozumění chování člověka je v tomto oboru experiment). Tematickou základnu tvoří uzavřené a otevřené kapitoly sociální psychologie, které netvoří nikterak jednotný celek a reflektují replikační krizi a mediální bulvarizaci psychologie a jednotlivých klíčových postav (Milgram, Tajfel, Zimbardo, Jenis, Adorno, Lewin, Bandura ad.). Pojítkem předmětu je nahlížení a postupné nabalování fenoménů a teoretických konceptů, které se studenti budou v rámci kurzu učit rozpoznávat a to i v každodenním životě. Sociální psychologie není mrtvá historizující věda, ale nesmírně živá perspektiva jak porozumět světu kolem nás a jak v něm aktivně participovat. Předmět staví na studiu předepsané literatury a maximální možné účasti na přednáškách.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (31.08.2023)

Zkouška je písemná na základě předepsané literatury. Otázky jsou "povídací", nikoliv didaktické. Např. uveďte na základě experimentu, co to je sociální zahálka a aplikujte na situaci ze života. Pozor, v testu se mohou objevit témata, na která v rámci přednášek nebyl prostor, proto je důležité si učebnici (Slaměník, Výrost, Sollárová) a její část A přečíst a doplnit si tak znalosti z přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (10.10.2023)

KURZ PRO ZS 2023 JE PLNĚ OBSAZEN. ZÁPIS NAD LIMIT NEBUDE REALIZOVÁN. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ, IPŠ

 

Rozvrh kurzu ZS 2023

4.10.2023          Šipošová Barbora 

Úvodní hodina - technikálie, pravidla kurzu. Metody a cíle bádání v sociální psychologii, specifika jednotlivých technik 

Klíčová slova: sociometrie, sémantický diferenciál, postojové škály, pozorování, dotazník, rozhovor, test, experiment, kvaziexperiment, invazivní a neinvazivní techniky, sociální neurovědy ad. Výhody, rizika a příklady metod.

18.10.2023       Poláčková Šolcová Iva

Kořeny, východiska a milníky sociální psychologie jako vědecké disciplíny

Klíčová slova: sociální psychologie, Kurt Lewin, Leon Festinger, USA vs. Evropa, vlivy psychologických směrů v sociální psychologii, zlaté období sociální psychologie, individualistické paradigma

25.10.2023       Poláčková Šolcová Iva

Sociální a skupinové vlivy na chování, myšlení a prožívání jedince 

Klíčová slova: Sociální skupina, role, status, normy, sankce, typy skupin, referenční skupina, skupinová koheze, sociální facilitace, Tripplett, efekt pouhé přítomnosti, sociální zahálka, risky shift fenomén, skupinová polarizace, groupthink, teorie minimální skupiny, in-group, out-group, sebeobraz, konformita ve skupině, kognitivní disonance a chování skupiny/ve skupině, sebenaplňující se proroctví H. Tajfel a sociální identita

1.11.2023       Poláčková Šolcová Iva

Agrese  a agresivní chování v sociálním kontextu 

Klíčová slova: Agrese, agresivita, hostilita, asertivita, typy agrese, teorie agrese, frustrační teorie agrese, sociální učení, Bandura, média a agrese, příčiny (faktory) agrese, deindividuace

8.11.2023         Šipošová Barbora

Postoje v sociální psychologii, funkce a změna postojů 

Klíčová slova: Postoje a význam postojů v SP, historie studia postojů, Allport, měření postojů, tříkomponentový model postojů, funkce postojů, kognitivní disonance, persuase – typy persuase, změna postojů

15.11.2023        Šipošová Barbora

Stereotypy, předsudky, etnocentrismus, diskriminace 

Klíčová slova: sociální srovnávání, stereotypy, předsudky, etnocentrismus, minorita, in-group, out-group, H. Tajfel a sociální identita, primordiální a instrumentální identita, měření etnických postojů La Pierův paradox, etnické skupiny, typy ko-existence skupin, vyloučení, etika měření postojů vůči minoritám

22.11.2023      Šipošová Barbora       

Sociální kognice a teorie atribuce 

Klíčová slova: Sociální poznávání, efekt primárnosti, peak and end rule, Asch, halo efekt, efekt novosti, efekt přetrvávání, efekt zdánlivé korelace, teoretické modely poznávání (asocianistický, konstruktivistický, spojitý), teorie atribuce, Heider, Kelley, princip kovariance,  teorie korespondujících závěrů, základní atribuční chyba, Jones a Harris, Nisbett – příčiny atribuční chyby, Rotter, Locus of Control.

29.11.2023     Poláčková Šolcová Iva

Prosociální chování v každodennosti a Efekt přihlížejícího a varovné situace bez zásahu jedince či skupiny 

Klíčová slova: Efekt přihlížejícího, Kitty Genoves rozptýlení odpovědnosti, Darley, Latané, experimenty s pomáháním/přihlížením zlu. První pomoc a postupy první pomoci.

Klíčová slova: Prosociální chování, altruismus, teorie prosociálního chování, sociální směna, sociální normy a pomáhání, empatie, vlivy na pomáhání – proč, kdy, komu pomáháme, faktory inhibice pomáhání

6.12.2023       Jaroš Jan

Konformita jako nástroj a hrozba

Klíčová slova: Konformita, akceptace, vyhovění, podmínky vyhovění a psychologická podstata vyhovění (Cialdini), konformita a agrese, persuaze, foot in the door, face in the door, low-ball, Sherif

13.12.2023      Jaroš Jan

Významné experimenty sociální psychologie, experimenty „moci situace“ (the power of the situation) 

Klíčová slova: Asch, Milgram, Zimbardo, prvních 10 voltů, výzkumné otázky experimentů a hlavní zjištění, proměnné

20.12.2023     Jaroš Jan

Afiliace, atraktivita, láska 

Klíčová slova: Afiliace, (chybná) atribuce, přitažlivost (přátelská, tělesná/sexuální), zamilovanost, láska, sociální srovnávání, postoje, reciprocita, intimita, sebenaplňující se proroctví, sebevyvracející se proroctví, rozchod, rozvod, podobnost, proximita (prostorová blízkost)

 

 

Témata, která se letos do přednášek nevešla, ale studenti je dostudují v rámci přípravy na zkoušku

Prožívání jedince v sociálním prostředí

Klíčová slova: Afekt, emoce, nálada, teorie emocí a přístupy k emocím; kontext, věk, temperament, biologická zpětná vazba a emoce;  primární emoce; pravidla projevu emocí (display rules), pravidla prožívání emocí (feeling rules); sociální strategie regulace emocí

Sociální motivace

Klíčová slova: Motivace v sociální psychologii, sociální motivace, Implicitní motivy, TAT, Murray, McAdams, McClevlend, SDT Self-determination theoryDeci, Ryan (autonomy, relatedness, competence)

Já, Self, jáství a identita v sociální psychologii

Klíčová slova: Já, Self, jáství, teorie identity, Tajfel, osobní a sociální identita, ego identita, sebevědomí, sebepojetí, sebehodnocení, self-efficacy, sebesystém a další přístupy.

Socializace a enkulturace

Klíčová slova: Faktory a činitelé socializace, rodina, vzdělávání, práce, náboženství, politika, média, ekonomický status, vyloučení, nezaměstnanost ad.

 

Studijní literatura:
* Povinná: 

Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová E. (2019). Sociální psychologie, Teorie, metody, aplikace. Praha, Grada. 2019.ISBN: 978-80-247-5775-9 - Oddíl A a B, zbytek dobrovolně

-----

Vybranné kapitoly:

HEWSTONE, M., STROEBE, W. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5. - Kapitola EmoceHUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-262-0898-3. S. 377-409. (Sociální psychologie)

CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7367-173-5. (popisy experimentů napříč textem + doporučujeme podívat se na videa na youtube)

------------------

Doplňkové zdroje pro hlubší porozumění:

CIALDINI, R. B. Zbraně vlivu: Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Brno: John Melvil Publishing, 2014. ISBN 9788087270325.

HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 1998. ISBN 978-80-262-0534-0.

KOUŘILOVÁ S. Jedinec v meziskupinových vztazích: od sociální kategorizace k předsudkům. Československá psychologie. 2011, 55 (1), s. 12-24. ISSN 0009-062X
MILGRAM, S. Poslušnost vůči autoritě. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1238-6.
ZIMBARDO, P. G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 978-80-86181-80-4. S. 37-78.
ZIMBARDO, P. G. Luciferův efekt: jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2346-9.

.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK