PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie celoživotního vývoje - YBSB033
Anglický název: Psychology of Whole Life Development
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do psychologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (17.01.2024)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kurzu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, která je významnou oporou přípravy pro SZK Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny, na emailové žádosti o zápis nad limit nebudeme reagovat.
Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (17.01.2024)

Ke kurzu jsou zřízeny studijní opory v Moodle.

 

Odkaz na studijní opory v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9134

 

Výuka bude v průběhu semestru probíhat pravidelně v čase vymezeném  dle rozvrhu formou přednášky k tématu daného výukového týdne (viz témata v kurzu v sekci Sylabus).  Pouze ve výjimečných případech, které mohou i bez jakéhokoliv plánování nastat, může dojít ke zrušení nebo přesunu termínu plánované přednášky. O takové situaci  budou studenti informování  emailem přes SIS.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (17.01.2024)

Pro ukončení předmětu a získání hodnocení student píše písemný test v prezenční formě. 

Za základní východisko ke zkoušce považujeme knihu Thorové, kapitoly na stránách 19 - 306 a 402 -504. Samotné přednášky nemohou obsáhnout všechny témata, která pokrývá povinná literatura. Doporučujeme proto studentům průběžné studium povinné literatury s oporou přednáškových cyklů.

 

Ke zkoušce student prostuduje předepsanou literaturu, základní orientaci v harmonogramu výuky a přednášených tématech  průběžně představují studijní opory v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9134

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (17.01.2024)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny, na emailové žádosti o zápis nad limit nebudeme reagovat. 

Témata ve výuce v LS 2024:

22.2.

MNSCH

úvodní přednáška, požadavky, Psychický vývoj- základní témata

29.2.

MNSCH

Kognitivní vývoj v celoživotní perspektivě

7.3.

LMN

Vývoj osobnosti a identity v celoživotní perspektivě

14.3.

LMN

Erikson: psychosociální vývoj s akcentem na školní věk a dospělost

21.3.

MNSCH

Nástup školní docházky, školní zralost

28.3.

XXXXX

Výuka odpadá, zelený čtvrtek 

4.4.

MNSCH

Mladší školní věk

11.4.

LMN

Puberta a adolescence

18.4.

 MNSCH

Vynořující se dospělost

25.4.

 LMN

Raná dospělost

2.5.

IPŠ Střední a pozdní dospělost

9.5.

JL Vývoj sociálních vztahů, sociální kognice a komunikace v celoživotní perspektivě

16.5.

IH

Stáří

Studijní literatura:
* Povinná:
THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2014 . ISBN: 978-80-262-0714-6. Vybrané kapitoly.
LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN: 978-80-247-1284-0. Vybrané kapitoly.
BLATNÝ, M. ed. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. 2016. ISBN 9788024634623. Vybrané kapitoly.

Povinná literatura je ke každému z vedených témat upřesněna ve studijních oporách v Moodle (viz sekce metody výuky). Za základní studijní materiál považujeme knihu Thorové Vývojová psychologie (2014).


* Doporučená:
ŘÍČAN, P. Cesta životem. 3. vydání. Praha: Portál. 2014. ISBN 9788026207726. Vybrané kapitoly.
ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Devět věků člověka. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026207863.
HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0898-3. S. 335-376.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D. (17.01.2024)

Pro přípravu ke zkoušce pracuje student se studijními oporami v Moodle a s předepsanou povinou literaturou - upřesněné požadavky na literaturu jsou součástí studijních opor v Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9134#section-0

Pro ukončení předmětu a získání hodnocení student píše písemný test. Test hodnotí osvojení znalostí získaných v průběhu přednáškového cyklu s oporou o předepsanou povinnou literaturu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK