PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní metody empirického výzkumu - YBSC183
Anglický název: Qualitative Research Methods
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Prerekvizity : {Prerekvizity ke společenskovědním kurzům (ÚdS, nebo ÚdA, nebo ÚdP)}, YBSA004
Neslučitelnost : YBSC183K, YMH052, YMH152
Je neslučitelnost pro: YMH052, YBSC183K, YMH152
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (22.02.2023)

Výuka bude sestávat z přednášek se seminárními prvky a studia doporučené literatury.

Součástí předmětu budou čtyři povinná cvičení (k tématům 1.-2., 3.-4., 6.-9. a 10.-11.).

Vše viz Moodle:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14719

Nahrávky přednášek: 

Povinná literatura: Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (eds.). 2019 . Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (25.01.2022)

Sylabus:

1. téma: Kdy, proč a jak zvolit kvalitativní výzkumnou strategii

-          východiska (ontologická, epistemologická)

-          charakteristiky

-          odlišnosti od kvantitativního typu výzkumu

-          role výzkumníka, reflexivita

 

2. téma: Jak na kvalitativní výzkum

-      Výzkumný problém/cíl/otázky: vztah mezi problémem, cílem a výzkumnou otázkou, role výzkumné otázky, charakter výzkumných otázek a jak ji formulovat

-      Role teoreticko-epistemologických východisek

-      Projekt výzkumu: plánování procesu výzkumu

-      Eticky realizovaný výzkum

 

3.-4. téma: Volba výzkumného designu:

-      Narativní výzkum, Etnografie, Fenomenologický výzkum

-      Případová studie, Zakotvená teorie, Diskurzivní analýza

 

5. téma: Jak zvolit vzorek, terén, případ … otázka zobecnění

 

6.-9. téma: Techniky konstrukce/sběru dat, datová triangulace

-      Verbální data: typy rozhovorů, realizace rozhovorů

-      Pozorování: zúčastněné pozorování, etnografický výzkum

-      Nevtíravé přístupy: dokumenty jako data, digitální a sociální média, data z archivu

-      Kombinace dat, management výzkumu, situovanost, reflexivita

 

10.-11. téma: Analýza kvalitativních dat

-      Přepis dat a management dat

-      Různé typy analýzy dat

-      Analýza s využitím segmentace a kódování

-      Využití softwaru: Atlas.ti

 

12. téma: Psaní kvalitativní výzkumné zprávy

-      Podoba a psaní závěrečné zprávy

-      Kritéria kvality

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (31.01.2022)

Atestace sestává ze splnění čtyř průběžných cvičení a závěrečného písemného testu. K testu je možné přistoupit až po splnění průběžných cvičení.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK