PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie (kombinovaná forma) - YBSB001K
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB001
Prerekvizity : YBFA004
Je korekvizitou pro: YBSB006K, YBSB011K, YBSB005K
Je neslučitelnost pro: YBSB001, YBSC204
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB004, YBSB008, YBSB010, YBSB012, YBSB013, YBSB014, YBSB040, YBSB041, YBSB047, YBSC152, YBSC174
Ve slož. prerekvizitě: YBSC070, YBSC183K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (24.09.2021)
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců? Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (10.10.2022)

Pro studující je připraveno úvodní soustřdění (viz. rozvrh), které bude věnováno představení kurzu. Jádro výuky pak tvoří nahrávky a prezentace přednášek v rámci kterých, jsou studující na příkladech jednotlivých témat seznamováni s povahou sociologických otázek a se způsoby jejich zkoumání a promýšlení.

Ke zkoušce studující nastudují předepsanou literaturu k vybraným tématům kurzu (více viz. podmínky zakončení předmětu), viz. studijní materiály v Moodlu UK: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12662

Studující mají možnost navštěvovat přednášky denních studujících, které budou probíhat dle rozvrhu.

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12853

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)
  • Pozvání do sociologie (Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Povaha a možnosti sociologického poznání (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Socializace a (re)socializacni procesy (Ludmila Wladyniak)
  • Sociální identity (Ludmila Wladyniak)
  • Gender a formy rodinneho soužití (Ludmila Wladyniak)
  • Instituce, organizace, skupiny a sociální organizace společnosti (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Autorita, moc, legitimita (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
  • Sociální nerovnosti (Ondřej Špaček)
  • Média, technologie (Ondřej Špaček)
  • Modernita, společnost, data (Ondřej Špaček) 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Kurz je zakončen zkouškou. Pro každé téma je předepsána povinná literatura jejichž osvojení a promyšlení je očekávané. Samotná zkouška ověřuje znalosti a schopnost využití poznatků z předepsané literatury a přednášek. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK