PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - YBSB001
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB001K
Prerekvizity : YBSA002
Je korekvizitou pro: YBSB006, YBSB011, YBSB005, YBSB007, YBSB009, YBSB041, YBSB013, YBSB014
Je neslučitelnost pro: YBSB001K
Je prerekvizitou pro: YBSC070
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB004, YBSB008, YBSB010, YBSB012, YBSB040, YBSC152, YBSC174
Ve slož. prerekvizitě: YBSC183, YBSC188
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (21.09.2021)
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců?
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

Celková kapacita Úvodu do sociologie je 110 studujících. Pro potřeby zápisu je rozložena takto: max. 100 studujících se může zapsat prostřednictvím řádného elektronického zápisu a dalších max. 10 studujících bude zapsáno na základě své žádosti o zápis nad limit, adresované Magdaléně Šťovíčkové Jantulové (magdalena.stovickovajantulova@fhs.cuni.cz) do 3. 10. 2022 včetně. Při výběru studujících nad limit budou zohledněny výsledky zkoušky z Úvodu do společenských věd II.

Obecné požadavky a doporučení k zápisu:

Studující si v rámci profilace vybírá jen jeden ze tří specializačních úvodů SVM (tj. Úvod do sociokulturní antropologie / Úvod do sociologie / Úvod do psychologie). V rámci dvoufázového zápisu doporučujeme zapsat si vybraný úvod již v prvním kole zápisu.

Pokud si bude chtít studující zapsat více než jeden úvod, musí nejprve požádat o zápis do předmětu garanta daného úvodu. Pokud tak neučiní, bude studujícímu zápis příslušného úvodu automaticky zrušen a ponechán pouze první ze zapsaných úvodů. 

Pozn.: Žádosti o zápis je možné zasílat garantům příslušného úvodu pouze během období registrace předmětů. Žádosti zaslané jiným vyučujícím nebo mimo období registrace předmětů nebudou zohledněny. Zaslání žádosti rovněž neznamená automatické zapsání do předmětu.

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)
 • Osvojit si sociologické koncepty a teorie a jejich aplikaci při přemýšlení o jevech a problémech v současné společnosti.
 • Být schopen sociologické imaginace - propojit osobní zkušenosti jedince s širší sociální strukturou – k porozumění sociálních jevů.
 • Rozvinout schopnost porozumět sociologickým textům.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Jádro výuky tvoří přednášky, v rámci kterých jsou studující na příkladech jednotlivých témat seznamováni s povahou sociologických otázek a se způsoby jejich zkoumání a promýšlení.

Ke zkoušce studující nastudují předepsanou literaturu k vybraným tématům kurzu (více viz. podmínky zakončení předmětu).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)
 • Pozvání do sociologie (Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

 • Povaha a možnosti sociologického poznání (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Socializace a (re)socializacni procesy (Ludmila Wladyniak)
 • Sociální identity (Ludmila Wladyniak)
 • Gender a formy rodinneho soužití (Ludmila Wladyniak)
 • Instituce, organizace, skupiny a sociální organizace společnosti (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Autorita, moc, legitimita (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Sociální nerovnosti (Ondřej Špaček)
 • Média, technologie (Ondřej Špaček)
 • O životním prostředí a společnosti skrze sociální hnutí (Arnošt Novák) 
 • Modernita, společnost, data (Ondřej Špaček) 

Pozn. Rozpis termínů přednášek pro akademický rok 2022/23 v Moodle I. UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12662

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Kurz je zakončen zkouškou. Pro každé téma je předepsána povinná literatura jejichž osvojení a promyšlení je očekávané. Samotná zkouška ověřuje znalosti a schopnost využití poznatků z předepsané literatury a přednášek. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Moodle I. UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12662

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK