PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociologie - YBSB001
Anglický název: Introduction to Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB001K
Prerekvizity : YBSA002
Je korekvizitou pro: YBSB005, YBSB006, YBSB011
Je neslučitelnost pro: YBSB001K, YBSC204
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB004, YBSB008, YBSB010, YBSB012, YBSB013, YBSB014, YBSB040, YBSB041, YBSB047, YBSC152, YBSC174
Ve slož. prerekvizitě: YBSC070, YBSC183
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (13.09.2023)
Tento kurz seznamuje studující se sociologickým uvažování o sociálních problémech a sociálních procesech, které formují naše osobnosti, instituce, společnost. Jednotlivé přednášky kurzu jsou zaměřeny na základní vybraná sociologická témata, prostřednictvím nichž se studující mají možnost seznámit s klíčovými sociologickými koncepty a jejich aplikací. V průběhu přednášek bude věnována pozornost jedné z hlavních sociologických otázek: jaká je role jedinců ve společnosti a jak společnost ovlivňuje individuální životy jedinců?
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (31.08.2023)

Kurz je základním kurzem sociologických profilujících povinně volitelných předmětů se skupiny společenských věd. Podmínkou zapsání je splnění kurzu Úvod do společenských věd II.

Studující si v rámci profilace zapisují jen jeden ze tří specializačních úvodů SVM (tj. Úvod do sociokulturní antropologie / Úvod do sociologie / Úvod do psychologie).
Zápis proběhne ještě před standardní registrací kurzů na základě preferencí studujících, při zohlednění kapacitních možností studijního programu a dosavadních výsledků ve studiu.

Preferenci jednoho z úvodů je možné vyplnit do neděle 10. září 2023 prostřednictvím formuláře: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15173.
Na základě těchto údajů doplněných o relevantní studijní výsledky (zejména předměty Vybraná témata psychologie/sociální a kulturní antropologie, Úvod do společenských věd II., absolvování oborových kurzů určených pro první ročník) vám pak bude i podle dostupné kapacity zaregistrován jeden z Úvodů.

Studujícím, kteří formulář nevyplní bude zapsán jeden z úvodů s ohledem na rovnoměrnou zaplněnost všech tří profilací.

V případě dotazů k zápisu můžete kontaktovat Magdalénu Šťovíčkovou Jantulovou (magdalena.stovickovajantulova@fhs.cuni.cz).

Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (27.09.2023)
 • Osvojit si sociologické koncepty a teorie a jejich aplikaci při přemýšlení o jevech a problémech v současné společnosti.
 • Být schopen/a sociologické imaginace - propojit osobní zkušenosti s širší sociálním kontextem, strukturou – k porozumění sociálních jevů.
 • Rozvinout schopnost porozumět sociologickým textům, sociologickmu způsobu uvažování a tázání.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (13.09.2023)

Jádro výuky tvoří přednášky, v rámci kterých jsou studující na příkladech jednotlivých témat seznamováni s povahou sociologických otázek a se způsoby jejich zkoumání a promýšlení prostřednictvím vybraných konceptů a výzkumů.

Ke zkoušce studující nastudují předepsanou literaturu k vybraným tématům kurzu (více viz. podmínky zakončení předmětu).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (04.10.2023)
 • Pozvání do sociologie (Ondřej Špaček, Magdaléna Šťovíčková Jantulová)

 • Povaha a možnosti sociologického poznání (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Socializace a (re)socializacni procesy (Ludmila Wladyniak)
 • Sociální identity (Ludmila Wladyniak)
 • Gender a formy rodinneho soužití (Ludmila Wladyniak)
 • Instituce, organizace, skupiny a sociální organizace společnosti (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Autorita, moc, legitimita (Magdaléna Šťovíčková Jantulová)
 • Sociální nerovnosti (Ondřej Špaček)
 • Média, technologie (Ondřej Špaček)
 • O životním prostředí a společnosti skrze sociální hnutí (Arnošt Novák) 
 • Modernita, společnost, data (Ondřej Špaček) 

Pozn. Rozpis termínů přednášek pro akademický rok 2023/24 v Moodle I. UK:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15364

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (13.09.2023)

Kurz je zakončen zkouškou. Pro každé téma je předepsána povinná literatura jejichž osvojení a promyšlení je očekávané. Samotná zkouška v podobě textu s uzavřenými a otevřenými otázkami ověřuje znalosti a schopnost využití poznatků z přednášek a předepsané literatury.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (04.10.2023)

Moodle I. UK:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15364

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK