PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Skupiny, organizace a sociální změna: vybraná témata ze sociologie organizace - YBSB010
Anglický název: Groups, Organizations and Social Change: Sellected Topics in Sociology of Organization
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Vyučující: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)
V dnešní době si nedovedeme představit, jak by mohla fungovat moderní, složitá společnost bez formálních organizací a sekundárních skupiny. Řada společenských problémů má svůj organizační rozměr (např. vládnutí, vzdělávání, migrace, atd.). Skupiny a organizace jsou považovány také za jednoho z důležitých hybatelů, jež v moderní společnosti uvádí do pohybu sociální změny - přispívají k vzniku společenských problémů, ale také k jejich řešení. Cílem kurzu je přiblížit studujícím sociologické koncepty a studie, které zachycují organizační dimenze společnosti a jež je možné využít k vysvětlení: proč formální organizace existují, jaké podoby má organizované jednání, jak se proměňuje v moderní a pozdně moderní společnosti. Kurz bude realizován formou přednášky a semináře (45+45 min.). Semináře bude zahrnovat společné čtení sociologických textů k tématu a diskusi jednotlivých témat kurzu s využitím základ argumentů autorů textů, které budou studovány.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

Témata:

Úvod: Organizovaná moderna: vzestup moderní organizace

Studium organizací z pohledu různých sociologických paradigmat

Byrokracie jako racionální forma organizace společnosti a její dysfunkce (M.Weber, R.K.Merton, M.Crozier, ...)

Dysfunkce formálních organizací, příklad oligarchizace (R.Michel)

Byrokratizace každodenního života: proč je byrokracie stále přitažlivá? (D.Graeber)

Organizace a moc: systém dohledu, disciplinace (M.Foucault)

Post/moderní organizace? (Z.Bauman)

Nové typy organizací…fluidní, virtuální, síťové, atd.

Institucionální podmínky a jednání formálních organizací za účelem udržení legitimity (J.W.Meyer, R. Rowan)

 

Literatura ke kurzu

BAUMAN, Z. Globalizace: Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta, 1999.Vybrané kapitoly.

FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení. Dauphin, 2000. Vybrané kapitoly.

GRAEBER, D. Utopie pravidel: o technologii, stupiditě a skryté přitažlivosti byrokracie.Praha: Prostor, 2017. Vybrané kapitoly.

KELLER, J. Sociologie organizace a byrokracie. Praha: SLON, 2007. Vybrané kapitoly.

LÁNSKÝ, O., SOCHOR, L. Materiály k teorii elit a k její kritice. Praha: Filosofia. Kap. Oligarchické tendence organizace / Robert Michels 

MEYER, J and ROWAN B. Institutionalized organizations: Formal structures as myth and ceremony. American Journal of Sociology 83(2), 1977: 340–363.

Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum 1998. Vybraná hesla.

Internetové zdroje:

http://sociology.iresearchnet.com/sociology-of-organizations/

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199756384/obo-9780199756384-0039.xml

 

Materiály ke kurzu, úkoly, aktuální inforamce: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9125#section-1

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.09.2022)

- účast na semináři (min. v rozsahu 6 z 10)

- vypracování krátkých průběžných úkolů (cca 3 úkoly), které budou sloužit jako příprava na seminář

- úspěšné zpracování závěrečná písemná práce - odborná stať na téma související s tématy kurzu v rozsahu cca 5 normostran - ve zkouškovém období

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK