PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie konfliktu - YBSB011
Anglický název: Sociology of Conflict
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA154
N//Je neslučitelnost pro: YBSB011K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (06.02.2020)
Kurz se soustředí na problematiku sociologie konfliktu (např. K. Marx, L. Coser, R. Dahrendorf, J. Rex) a související problematikou sociologie revolucí (cyklické přístupy, teorie relativní deprivace, státo-centrický přístup, soudobé koncepce zohledňující roli kultury - James Krapfl a studie Sametové revoluce - nebo environmentálních faktorů - Hommer Dixon) a sociologie terorismu (zde bude kladen důraz na rozbor náboženského terorismu podle M. Juergensmeyera a terorismu sebevražedného podle R. Papea, kromě toho budou studenti seznámeni se stručnými případovými studiemi teroristických organizací). Okrajovějším způsobem se kurz dotkne také problematiky sociologie války a kriticky diskutován v této souvislosti bude ve veřejném diskurzu stále vlivný koncept střetu civilizací podle S. P. Huntingtona. Od studentů se očekává účast na přednáškách, studium zadané literatury (jeden článek a/nebo jedna kapitola v knize), seminární práce v rozsahu minimálně čtyř normostran (kniha Marka Juergensmeyera Teror v mysli boží, tato práce musí být odevzdána do konce semestru) a splnění písemného textu (otevřené otázky prověří znalost látky probírané v kurzu i zadané literatury).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (06.02.2020)

Témata:
1) Sociologie konfliktu a L. Coser.
2) R. Dahrendorf, J. Rex a K. Marx.
3) Problematika revolucí: úvod.
4) C. Brinton, P. Sorokin.
5) Ch. Tilly, T. Skocpol.
6) Koncepty relativní deprivace a revoluce: T. Gurr a J. Davies.
7) Pojetí revolucí a obrat ke kultuře a novým médiím.
8) Válka a společnost: příčiny.
9) Vybraná témata sociologie války: role propagandy.
10) Vybraná témata sociologie války: válka a gender.
11) Analýza náboženského terorismu v pojetí M. Juergensmeyera.
12) Rozbor a kritika sebevražedného terorismu: R. Papes.
13) S. P. Huntington.

Studijní literatura:
* Povinná:
JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-109-3.
KELLER, J. Sociologie konfliktu. Brno: Masarykova univerzita, 1990. ISBN 8021001933.
ZNEBEJÁNEK, F. Sociologie konfliktu. Praha: Slon, 2015. ISBN 978-80-7419-177-0.

* Doporučená:
HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka, 2001. ISBN 80-86182-49-5.
PAPE, R. Dying to Win. Chicago: Chicago University Press, 2006. ISBN 0812973380.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK