PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie konfliktu (kombinovaná forma) - YBSB011K
Anglický název: Sociology of Conflict (Combined Study)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie - kombinovaná forma (YBSB001k) nebo Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Neslučitelnost : YBA154, YBSB011
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karel Černý, Ph.D. (06.02.2020)
Kurz se soustředí na problematiku sociologických teorií konfliktu, zejména přístupy K. Marxe, L. Cosera a R. Dahrendorfa. Kromě toho se kurz zabývá také příbuznou problematikou sociologických výkladů revolucí a revolučních procesů (P. Sorokin, cyklický koncept C. Brintona, teorie relativní deprivace, státocentrické pojetí, role civilizační dimenze podle J. Krejčího a pohled pracující s kulturou podle J. Krapfla). Dále kurz seznamuje se dvěma různými přístupy k výkladu náboženského (M. Juergensmeyer) a sebevražedného terorismu (R. Pape) a konečně také nabízí kritickou reflexi ve veřejném diskurzu stále vlivné teorie střetu civilizací podle S. P. Huntingtona. Požadavky pro atestaci jsou následující. Účast na přednáškovém bloku, četba zadané literatury (článek Clash of civilizations od S. P. Huntingtona a kniha Teror v mysli boží od Marka Juergensmeyera), seminární práce reflektující četbu zadané knihy v rozsahu minimálně šesti normostran a písemný test (otevřené otázky pokrývající odpřednášená témata a zadanou literaturu, předpokládá se minimálně četba kapitoly k sociologii konfliktu v učebnici Jana Kellera).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (12.12.2019)

Témata:

1) Sociologie konfliktu a L. Coser.

2) R. Dahrendorf, J. Rex a K. Marx.

3) Problematika revolucí: úvod.

4) C. Brinton, P. Sorokin.

5) Ch. Tilly, T. Skocpol.

6) Koncepty relativní deprivace a revoluce: T. Gurr a J. Davies.

7) Pojetí revolucí a obrat ke kultuře a novým médiím.

8) Válka a společnost: příčiny.

9) Vybraná témata sociologie války: role propagandy.

10) Vybraná témata sociologie války: válka a gender.

11) Analýza náboženského terorismu v pojetí M. Juergensmeyera.

12) Rozbor a kritika sebevražedného terorismu: R. Papes.

13) S. P. Huntington.

Studijní literatura:

Povinná:
JUERGENSMEYER, M. Teror v mysli boží. Brno: CDK, 2008. ISBN 978-80-7325-109-3.

KELLER, J. Sociologie konfliktu. Brno: Masarykova univerzita, 1990. ISBN 8021001933.

ZNEBEJÁNEK, F. Sociologie konfliktu. Praha: Slon, 2015. ISBN 978-80-7419-177-0.

Doporučená:
HUNTINGTON, S. P. Střet civilizací. Praha: Rybka, 2001. ISBN 80-86182-49-5.

PAPE, R. Dying to Win. Chicago: Chicago University Press, 2006. ISBN 0812973380.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK