PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Surdopedie II - OPNO1S111A
Anglický název: Surdopedy II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : OPNO1S114A
Prerekvizity : OPNO1S105A
Je korekvizitou pro: OPNO1S114A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S128B, OPNO1S132B, OPNO1S130B, OPNO1S131B, OPNO1S118A, OPNO1S129B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (31.01.2022)
Kurz seznamuje studenty s problematikou vzdělávání žáků se sluchovým postižením a komunikačními přístupy uplatňovanými ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Dále je pozornost zaměřena na specifika výuky neslyšících žáků preferujících v komunikaci český znakový jazyk, především pak na výuku češtiny jako druhého jazyka, a na specifika jejich psaného projevu a čtení s porozuměním.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (31.01.2022)

Cílem předmětu je, aby studenti získali vhled do oblasti vzdělávání žáků se sluchovým postižením a orientovali se v komunikačních přístupech uplatňovaných ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením ve školách pro žáky se sluchovým postižením. Dalším cílem je seznámit studenty se specifiky výuky neslyšících, především výuky češtiny jako druhého jazyka a specifiky psaného projevu a čtení s porozuměním u neslyšících žáků. 

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenční formou. Pokud bude nutné vzhledem k epidemiologické situaci přejít na formu distanční výuky, přihlášení studenti obdrží e-mailem informace týkající se platformy, na níž bude probíhat v rámci kurzu komunikace a kde budou uloženy materiály ke studiu i zadané úkoly.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

BARVÍKOVÁ, J. et al. Katalog podpůrných opatření – dílčí část. Pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. ISBN 978-80-244-4616-5.

CÍCHA HRONOVÁ, A. ZBOŘILOVÁ, R.Čeština ve výuce neslyšících – elektronický sborník: Soubor článků sebraných k příležitosti ukončení lektorského kurzu pro pedagogy. [online]. Praha: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 – Jazykové centrum Ulita, 2011[cit. 2014-9-03]. Dostupné z: http://publikace-vymolova.cz/sbornik/

DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5993-1.

KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-29-7.

MACUROVÁ, A., HÁNKOVÁ, D. Chyby v psané češtině českých neslyšících. InSpeciální pedagogika, 2011, roč. 21, č. 3, s. 178–190.

MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P. Poznáváme český znakový jazyk: klasifikátorové tvary ruky. Speciální pedagogika, 2005, 15(4), s. 262-275. ISSN 1211-2720.

POLÁKOVÁ, M. Čtení s porozuměním a čeští neslyšící. In Speciální pedagogika. 2001, roč. 11, s. 207–219.

POTMĚŠIL, M. et al. Metodika práce se žákem se sluchovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-244-3310-3.

PTÁČKOVÁ, K. Čtenářství u neslyšících dětí a problematika upravovaných textů. Praha: PedF UK, 2013. ISBN 978-80-7290-635-2.

SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících, Olomouc: PedF UP, 2002. ISBN 80-244-0433-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (27.01.2022)

1. část: český znakový jazyk - prokázání praktické dovednosti konverzovat ve znakovém jazyce dle tematických okruhů vymezených v sylabu 

2. část: ústní zkouška z okruhů uvedených v sylabu, na základě přednášek a studia doporučené literatury. Součástí zkoušky je diskuse nad reflexí zahraničního článku vztahujícího se k probírané látce a zadanými úkoly. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je odevzdání zadaných úkolů. Reflexi článku a vypracované úkoly student/ka odevzdá nejméně 14 dní před termínem zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (27.01.2022)

Obsah přednášek:

 1. Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v České republice. Specifika vzdělávání žáků se sluchovým postižením. Přístupy ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.
 2. Primární, sekundární a terciární vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením v České republice a související legislativa. Maturitní zkouška pro žáky se sluchovým postižením. Specifika inkluzivního vzdělávání žáků se sluchovým postižením.
 3. Specifika psaného projevu žáků se sluchovým postižením. Úvod do problematiky, shrnutí dosud známých poznatků, typy chyb v textech pisatelů se sluchovým postižením, práce s texty.
 4. Čtení s porozuměním u žáků a studentů se sluchovým postižením.  Problematické aspekty čtenářské gramotnosti žáků a studentů se sluchovým postižením. Testování čtenářské gramotnosti žáků a studentů se sluhovým postižením v zahraničí a v ČR.
 5. Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků se sluchovým postižením. Úpravy textů pro čtenáře se sluchovým postižením.
 6. Problematika výuky českého jazyka, resp. čtení a psaní, u žáků a studentů se sluchovým postižením. Čeština jako cizí jazyk pro neslyšící. 

Obsah seminářů:

 1. Základní fráze v českém znakovém jazyce, opakování témat: rodina, slovesa, škola, zájmy, jídlo,pití, vyjádření času – jednotlivé části dne, týdne, měsíce, roční období
 2. Český znakový jazyk VII. – popis města – jednotlivé části města, místní a dálková doprava - dopravní prostředky ve městě.
 3. Český znakový jazyk VIII. – téma „škola a vzdělávání pro sluchově postižené“ a s tímto tématem související komunikace v českém znakovém jazyce.
 4. Český znakový jazyk IX. – popis vyučování, školní pomůcky, často používaná vyjádření v prostředí školy.
 5. Český znakový jazyk X. – volnočasové aktivity (rozšíření znakové zásoby)
 6. Souhrnné opakování – procvičování probraných celků v ČZJ, nácvik samostatného vyprávění, dialogu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK