PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe II surdopedická - OPNO1S114A
Anglický název: Professional Practice II – Hearing Impairment
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Korekvizity : OPNO1S111A
Prerekvizity : OPNO1S105A
Je korekvizitou pro: OPNO1S111A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S120A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem povinné odborné praxe ve studijním programu Logopedie je upevnění pedagogických, psychologických, a především odborných speciálně pedagogických znalostí a didaktických dovedností studentů jejich ověřením praktickou aplikací. Povinné předměty odborné praxe jsou zařazeny do všech ročníků magisterského studijního programu tak, aby svým zaměřením umožňovaly systematické rozvíjení kompetencí studenta v oblasti logopedie. Obsah jednotlivých předmětů odborné praxe je provázán s předměty profilujícího základu, čímž umožňuje v souladu s filozofií celého programu systémově aplikovat osvojené znalosti a dovednosti vzhledem ke specifikům v edukaci jednotlivých věkových skupin klientů (raného a předškolního věku, školního věku, dospělého věku a seniorů). Důraz je kladen na postupné zvyšování nároků na studenty při praktických činnostech a úzkou vazbu na profil absolventa. Aktivity studentů jsou průběžně reflektovány. Jako evaluační nástroj formativního hodnocení je využíváno Portfolio odborné praxe. Završením odborných praxí je předmět Souvislá praxe, zařazený do posledního semestru studia.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (12.02.2022)

Předmět má 6 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 180 hodinám.

Přímá výuka:              

·         cvičení/praxe 60 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 60 hodin

·         zpracování reflektivních úkolů a příprava na praxi 30 hodin

Příprava na zápočet: 30 hodin celkem

Studentům budou poskytnuty informace o organizaci praxe před zahájením výuky.  

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Povinná:

BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008.
HLAĎO, Petr, HORÁČKOVÁ, Marie a Lenka DANIELOVÁ. (2010).Pedagogická praxe. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně. 97 s. ISBN 978-80-7375-468-6.
KEPKA, Josef a KLEČKOVÁ, Gabriela.Pedagogická praxe: metodické pokyny. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7043-590-8.
Kolektiv autorů.Soubor metodických materiálů pro asistenty pedagoga.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
MAZÁČOVÁ, Nataša. (2014). Pedagogická praxe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4.

Doporučená:

KLUGEROVÁ, Jarmila a NĚMEC, Zbyněk. (2014). Speciálněpedagogická praxe ve vysokoškolském studiu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 74 s. ISBN 978-80-7452-100-3.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (02.02.2021)

Cílem předmětu Oborová praxe II surdopedická je vést studenty k praktickému využití znalostí získaných ve studiu ostatních odborných předmětů. Praxe je zaměřena na specifickou problematiku žáků se sluchovým postižením ve školním věku. Probíhá pod supervizí zvoleného pracoviště a garanta oborové praxe. Student se spolupodílí na vzdělávacím procesu žáků se sluchovým postižením. Je schopen interpretovat a obhájit zvolené postupy, metody, které v praxi aplikoval. Vede portfolio odborné praxe. Své působení, závěry z praxe prezentuje formou, která je předem stanovena.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (27.01.2024)
Zpracování Deníku praxe a v rámci každé návštěvy školy vyplnit alespoň jeden záznamový arch jako součást Portfólia praxí. 100% docházka. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK