PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy fonetiky a lingvodidaktiky - OPNO1S128B
Anglický název: Introduction to Phonetics and Czech Language Didactics
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Libor Černý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marie Komorná, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A, OPNO1S112A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem předmětu je poskytnout studentům oboru logopedie a surdopedie základní vhled do fonetického a fonologického popisu češtiny a uvést je do problematiky didaktiky českého jazyka. Pozornost bude zaměřena především na ty oblasti fonetiky a fonologie, které jsou relevantní pro studium logopedie a surdopedie, zejména pak na popis segmentální a suprasegmentální zvukové roviny češtiny.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (11.09.2023)

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá počtu 60 hodin.

Celkový rozsah: 24

Ostatní zátěž:

Příprava na výuku:


Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 0

Samostudium literatury (za semestr): 6

Práce se studijními materiály (za semestr): 5

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10

 

Plnění předmětu

Seminární práce: 10

Příprava na zápočet: 5

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (10.09.2022)

CVRČEK, V. a kol. Mluvnice současné češtiny 1., Jak se píše a jak se mluví. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2812-7.

ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a pro studenty učitelství. 2. vyd.Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-47-6.

HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, J. Česká výslovnostní norma. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X.

KRČMOVÁ, M. Fonetika a fonologie. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js08/fonetika/ucebnice/index.html

Mluvnice češtiny 1. Praha: Academia, 1986 (ISBN neuvedeno). Dostupné z: http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf

NEUBAUER, K. a kol. Kompendium klinické logopedie: diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1390-1.

OHNESORG, K. Fonetika pro logopedy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 1974. ISBN neuvedeno.

PALKOVÁ, Z. Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum, 1994, 2.vyd. 1997. ISBN 80-7066-843-1.

SKARNITZL, R; ŠTURM, P.; VOLÍN, J. Zvuková báze řečové komunikace. Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3272-8.

ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0948-7.

ŠTĚPÁNÍK, S.; HÁJKOVÁ, E.; ELIÁŠKOVÁ, K.; LIPTÁKOVÁ, Ľ; SZYMAŃSKA, M. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (10.09.2022)

Obsah:

1.  Fonetika a její vymezení. Fonetika jako interdisciplinární obor. Využití fonetiky v praxi.

2.  Základní aspekty fonetického zkoumání jazyka. Metody fonetického zkoumání.

3.  Produkce řeči (artikulační orgány a jejich činnost při produkci řeči). Recepce řeči.

4.  Segmentální zvuková rovinačeštiny.

5.  Suprasegmentální zvuková rovina češtiny.

6.  Úvod do fonologie češtiny. Distinktivní rysy a fonologické protiklady.

7.  Fonetická transkripce (fonetická transkripce češtiny, mezinárodní transkripční systémy).

8.  Ortoepie češtiny.

9.  Úvod do didaktiky češtiny.

10. Moderní přístupy v didaktice češtiny

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Komorná, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět je ukončen zápočtem, který bude udělen na základě písemného testu (úspěšnost 75 %, test je možné jednou opakovat) a splnění dílčích úkolů. Dalšími podmínkami je aktivní účast v semináři a pravidelná docházka, povoleny jsou dvě absence.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK