PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Surdopedie III - OPNO1S118A
Anglický název: Surdopedy III
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 30 / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (11.09.2021)
Cílem předmětu bude seznámit posluchače s vývojem orálních komunikačních metod v edukaci osob se sluchovým postižení ve světě i u nás včetně aktuální situace. Dále upozornit na moderní technologie v surdopedii se zaměřením na sluchovou protetiku. Současné možnosti inkluzivního vzdělávání a podpůrná opatření. Součástí předmětu budou semináře s možností praktického nácviku odesílání, znakového jazyka a probrání praktických problémů, vztahujícím se k běžnému životu osob se sluchovým postižením.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka seminářů a přednášek v ZS 21/22 je plánována v běžném prezenčním režimu, v případě zhoršení epidemiologické situace a příslušného nařízení MZ bude realizována v prostředí MS Teams dle pravidelného rozvrhu, každá vyučující má založenou svou týmovou skupinu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (13.09.2021)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

HÁDKOVÁ, K.Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN978-80-7290-619-2.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002. ISBN 80-7216-162-8.

TARCSIOVÁ, D. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsobyprekonávaniaichkomunikačnej bariéry. Bratislava: Sapientia, 2005. ISBN 80-969112-7-9.

VYMLÁTILOVÁ, E. Kandidáti a uživatelé kochleárního implantátu. In Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, o. s., 2009, s. 84–91. ISBN 978-80-86792-23–1.

VYMLÁTILOVÁ, E. Kochleární implantáty – zkušenosti s dětmi s kombinovaným postižením. In Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, o. s., 2009. S. 108-112. ISBN 978-80–86792-23-1.

Doporučená literatura:

JANOTOVÁ, N. Odezírání u sluchově postižených. Praha: Septima, 1999. ISBN 80-7216-82-6.

POUL, L. Dítě s vadou sluchu. Jeho včasná výchova v rodině. Praha: Svoboda 1992. ISBN 80-210-1479-2.

PULDA, M. Surdopedie se zaměřením na raný a předškolní věk. Brno, Masarykova univerzita 1994. ISBN 80-210-0476-2.

STRNADOVÁ, V. Hádej, co říkám aneb odezírání je nejisté umění. Praha: MZ ČR, 1998, ISBN 80–903035-0-1.

https://obchod.portal.cz/Foto/sample/eknihy/pdf/sluchove_postizeni.pdf

http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-sp/html5/index.html?&locale=CSY&archive=http://inkluze.upol.cz/ebooks/katalog-po.xml

http://katalogpo.upol.cz/wp-content/uploads/katalog-sp.pdf

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (13.09.2021)

Obsah přednášek:

1. Komunikační proces, role funkční komunikace ve společnosti, charakteristika jednotlivých komunikačních systémů osob se sluchovým postižením. Řeč, vývoj řeči a jazykové roviny z hlediska obsahové, artikulační, gramatické stránky a modulačních faktorů řeči u nedoslýchavých a ohluchlých osob.

2. Vývoj a specifika orálních komunikačních přístupů u nás a ve světě (auditivně-orální, auditivně-verbální, přirozený oralismus, mateřská reflektivní metoda). Sluchová výchova.

3. Kochleární implantáty. Raná péče a rehabilitační intervence (sluchová, řečová výchova a odezírání) po kochleární implantaci u dětí v raném a předškolním věku, Centra kochleárních implantací, faktory ovlivňující rehabilitaci, testy zaměřené na sluchovou percepci, produkci a srozumitelnost řeči (používané u nás i v zahraničí).

4. Výběr a zařazení do základní školy hlavního vzdělávacího proudu a základní školy pro sluchově postižené (kritéria, role SPC, výhody a nevýhody škol pro sluchově postižené).

5. Prvopočáteční čtení a psaní, globální čtení, čtení s porozuměním žáků s kochleárním implantátem, Kaufmanův subtest,výzkumy.

6. Specifické rysy osvojování českého jazyka a vývoje čtenářských dovedností u osob s prelingválním sluchovým postižením.

Obsah seminářů:

  1. Zásady funkční komunikace u nedoslýchavých a ohluchlých osob.
  2. Charakteristika problematických aspektů v procesu komunikace u osob se sluchovým postižením, komunikační bariéry.
  3. Nácvik a opakování základních komunikačních frází ve znakovém jazyce.
  4. Problematika RHB před a po kochleární implantaci
  5. Aktuální trendy v oblasti kochleárních implantací
  6. Nácvik a opakování základních komunikačních frází ve znakovém jazyce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (10.09.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, podmínkou k možnosti jejího absolvování je vypracování prezentace zadané v rámci seminářů a její prezentace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK