PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komunikační systémy osob neslyšících - OPNO1S129B
Anglický název: Communication Systems for Deaf Individuals
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A, OPNO1S112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (11.09.2021)
Předmět je zaměřen na posílení kompetence studentů týkající se komunikace v českém znakovém jazyce, na praktická cvičení spojená s osvojením frekventovaných slovních spojení a frází běžně používaných v komunikaci mezi neslyšícími. Důraz je kladen zejména na schopnost plynulé komunikace ve znakovém jazyce, zejména pak na použití znaků, týkajících se základních témat konverzace, a to jak s dospělými neslyšícími, tak i s neslyšícími dětmi. Část výuky je taktéž zaměřena na osvojení znaků souvisejících s výchovou a vzděláváním dětí a žáků neslyšících ve školních zařízeních.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (08.09.2023)

Předmět za 2 kredity a rozsahem 0/2

Celková zátěž představuje 60 hodin.

Přímá výuka = 24 hodin.

Ostatní zátěž:

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 0

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 5

Samostudium literatury (za semestr): 0

Práce se studijními materiály (za semestr): 5

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10

 

Plnění předmětu

Seminární práce: 6

Příprava na zápočet: 10

 

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Povinná literatura:

MACUROVÁ, A. a kol. Jazyky v komunikaci neslyšících: český znakový jazyk a čeština. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. 315 stran. ISBN 978-80-246-3412-8.

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka,2008. 93 s. ISBN 978-80-87218-00-6.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 77 s. ISBN 978-80-87218-30-3.

Doporučená literatura:

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). In Speciální pedagogika, 2001, 11(2), s. 69–75. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. In Speciální pedagogika, 2003, 13(2), s. 89–98. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A., VYSUČEK, P.Poznáváme český znakový jazyk. Klasifikátorové tvary ruky. In Speciální pedagogika, 2005, 15(4), s. 22-35.ISSN 1211-2720.

POTMĚŠIL, Miloň.Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002-2006. 3 sv. ISBN 80-7168-800-2.

OKROUHLÍKOVÁ, Lenka. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka,2008. 197 s. ISBN 978-80-87218-16-7.

KOTVOVÁ, M., KOMORNÁ, M.Praktický kurz znakované češtiny. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 86 s. ISBN 978-80-87218-26-6.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (10.09.2022)

Obsah:

1.      Úvodní opakování témat: bydlení, město, zájmy, volnočasové aktivity, zdraví a nemoc, vyjádření času

2.      Názvy vybraných měst a států – dovolená – vyprávění

3.      Vyjádření času a jeho uplatnění ve vyprávění.

4.      Jednoduchá vyprávění, pohádky v ČZJ

5.      Zdravotnictví – základní nemoci, lékař, léčení, vyšetření, nácvik konverzace, krátký rozhovor lékaře a pacienta

6.      Vzdělávání, škola – znaky související s výukou ve škole, názvy pomůcek

7.      Souhrnné opakování – praktická cvičení, videoukázky

8.      Umělecké tlumočení – seznámení s možnostmi uměleckého tlumočení, ukázky videonahrávek, tlumočení poezie hudby, divadelní tlumočení

9.      Vyjádření emocí, specifické znaky, nepřímá pojmenování v ČZJ

10.    Téma „Povolání“ - krátké vyprávění a svém povolání, povolání členů rodiny, eventuálně o představě budoucího či ideálního povolání

11.    Jednání na úřadě – vyřízení žádosti, státní podpora, příspěvek, kompenzační pomůcka, sociální pracovník – nácvik krátké konverzace

12.    Člověk s postižením – znaky na odborné pojmy z oblasti SPPG – základní termíny související se speciálně pedagogickou terminologií

13.    Souhrnné opakování – procvičování probraných tematických celků v ČZJ, nácvik samostatného vyprávění, dialogu na vybrané téma

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (06.09.2023)

 - student/ka prokáže schopnost komunikovat v českém znakovém jazyce v rozsahu probraných témat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK