PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života osob se sluchovým postižením - OPNO1S132B
Anglický název: Quality of Life of Individulas with Hearing Impairment
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A, OPNO1S112A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (06.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s multidimenzionální problematikou a obsahem pojmu kvalita života – a to s důrazem na oblast sluchového postižení. Pozornost je věnována šíři pojmu a jednotlivým oborovým přístupům, které se ke struktuře kvality života vztahují. Důraz je rovněž kladen na seznámení se s jednotlivými ucelenými modely a koncepty, které se v rámci probírané oblasti využívají – a to včetně standardizovaných výzkumných materiálů (např. nástroje od WHO). Pozornost je dále věnována termínu kvalita života spojená se zdravím. Studenti jsou seznámeni s výzkumnými nástroji a metodami, používanými při hodnocení a výzkumu tohoto pojmu. Předmět je dále koncipován směrem k problematice sluchového postižení a kvality života osob se sluchovým postižením. Semináře vedou studenty k praktickému osvojení a uchopení pojmu kvalita života – např. skrze přímé použití dostupných výzkumných instrumentů.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (08.09.2023)

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá počtu šedesáti hodin

celkový rozsah: 24

Ostatní zátěž:

Příprava na výuku:

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 0

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 0

Samostudium literatury (za semestr): 6

Práce se studijními materiály (za semestr): 5

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10

 

Plnění předmětu

Seminární práce: 10

Příprava na zápočet: 5

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (08.09.2023)

Povinná literatura:

HEŘMANOVÁ, E. Koncepty, teorie a měření kvality života. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty. ISBN 9788074191060.

HRADILOVÁ, T. Kvalita života osob se sluchovým postižením: Quality of life of peoplewithhearingimpairment. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-967-4.

HRADILOVÁ, Tereza, Marie CHUDOŽILOV BENDOVÁ, Marie KOMORNÁ a Miroslava KOTVOVÁ. Surdopedie a dospělý věk: sluchová ztráta v mezilidském kontaktu. Praha: Grada, 2023, 159 stran ; 24 cm. ISBN 978-80-271-3125-9.

LUDÍKOVÁ, L. Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. Monografie. ISBN 978-80-244-3827-6.

LUDÍKOVÁ, L. Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4869-5.

LUDÍKOVÁ, L. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3286-1.

Doporučená literatura:

DRAGOMIRECKÁ, E., BARTOŇOVÁ, J. WHOQOL-BREF, WHOQOL-100: World healthorganizationquality of life assessment: příručka pro uživatele české verze dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2006. ISBN 8085121824.

RAPLEY, M. Quality of life research: a criticalintroduction. ThousandOaks, Calif.: SAGE Publications, 2003. ISBN 0761954570.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (10.09.2022)

Obsah:

1.      Úvod – seznámení s pojmem kvalita života, jeho historií a vývojem

2.      Definice pojmu, vymezení pojmu vůči ostatním oborům

3.      Objektivní a subjektivní rovina kvality života,

4.      Filozofické a etické kontexty pojmu a výzkumu

5.      Teoretická východiska, koncepty a modely kvality života

6.      Ukazatele kvality života, různý přístup k pojmu (národní úroveň, subjektivní a objektivní model)

7.      Nástroje určené k měření kvality života

8.      Sluchové postižení a jeho dopady na člověka

9.      Kvalita života v kontextu sluchového postižení

10.    Specifika měření kvality života a jejího výzkumu v oblasti senzorických postižení

11.    Praktické příklady a práce s výzkumnými materiály

12.    Praktická aplikace vybraných výzkumných nástrojů, širší diskuze nad probranými tématy, závěrečné shrnutí

Dále budou probrána další surdopedická témata dle aktuální situace.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (06.09.2023)

Zápočet je udělen za zpracování zadaných seminárních úkolů a aktivní účast ve výuce.

Zápočet je možno jednou opakovat - tj. pokud student/studentka z vážných důvodů a po předchozí konzultaci s vyučujícím nesplní podmínky k uděkení zápočtu na první pokus, lze se s vyučujícím domluvit na možnosti splnění podmínek zápočtu na pokus druhý. Je však nutné situaci včas konzultovat a řešit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK