PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Surdopedie I - OPNO1S105A
Anglický název: Surdopedy I
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S106A, OPNO1S107A, OPNO1S121A
Je korekvizitou pro: OPNO1O101A, OPNO1Q102A, OPNO1S103A, OPNO1S104A, OPNO1S106A, OPNO1S121A, OPNO1S107A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S112A, OPNO1S113A, OPNO1S114A, OPNO1S111A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti o systémech komunikace určených pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepotou, zaměřit se historii a výzkum znakových jazyků, na základní lingvistickou strukturu českého znakového jazyka a v souvislosti s tím na komunitu Neslyšících, jejich zvyky a kulturu. Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami a v rámci seminářů i nácvikem základní komunikace v českém znakovém jazyku.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Výuka seminářů a přednášek je plánována v běžném prezenčním režimu, v případě zhoršení epidemiologické situace bude výuka realizována v prostředí MS Teams dle pravidelného rozvrhu.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

HUDÁKOVÁ, A.(ed.) Vesvětě sluchovéhopostižení. Praha: FRPSP a Střediskoranépéče TAMTAM, 2005. ISBN 80-86792-27-7.

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 93 s. ISBN 978-80-87218-00-6.

MACUROVÁ, A.Lingvistika znakových jazyků na počátku třetího tisíciletí.In Speciální pedagogika, 2005, 15(2), s. 77-85. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). In Speciálnípedagogika, 2001, 11(2), s. 69–75. ISSN 1211-2720.

MACUROVÁ, A.Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřováníčasu. In Speciálnípedagogika, 2003, 13(2), s. 89–98. ISSN 1211-2720.

OKROUHLÍKOVÁ, L. Notace – zápis českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 133 s. ISBN 978-80-87153-93-2.

SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x českýznakovýjazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.

SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P., OKROUHLÍKOVÁ, L. Rysy přirozenýchjazyků. Českýznakovýjazykjakopřirozenýjazyk. Lexikografie. Slovníkyčeskéhoznakovéhojazyka. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-93-2.

SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R. Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-08-2.

Doporučená literatura:

LANGER,J., PTÁČEK, V., DVOŘÁK, K.Znakovázásobačeskéhoznakovéhojazyka k rozšiřujícímustudiusurdopedie se zaměřenímnaznakovýjazyk 1.,2.,3.,4. Olomouc: UP PedF, 2004.

POTMĚŠIL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 2002-2006. 3 sv. ISBN 80-7168-800-2.

PTÁČEK, V., BUBERLE, V. Českýslovníkznakovéhojazyka 1.-4.(CD-ROM) Praha: ČUN, 1997.

www.ruce.cz, www.ticho.czhttps://obchod.portal.cz/Foto/sample/eknihy/pdf/sluchove_postizeni.pdf

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Obsah přednášek:

1. Komunikace – základní vymezení (verbální, neverbální složka), význam sluchového vnímání pro člověka, příjem informací lidskými smysly, kompenzační mechanismy osob se sluchovým postižením.

2. Komunikační systémy osob se sluchovým postižením – základní vymezení, legislativní normy týkající se osob se sluchovým postižením, český znakový jazyk – vymezení, základní pravidla pro komunikaci.

3. Úvod do českého znakového jazyka (historie, výzkum a vývoj, charakteristické rysy – odlišnost od mluvených jazyků).

4. Základní lingvistická struktura českého znakového jazyka, notace znaků.

5. Komunita Neslyšících (charakteristika, zvyky, tradice, umění a význam znakového jazyka).

6. Znakovaná čeština – vymezení pojmu, uživatelé znakované češtiny, legislativní opatření, shody a rozdíly s českým znakovým jazykem, speciální znaky, ukázka vyjádření ve znakované češtině.

7. Prstová abeceda – vymezení pojmu, historie, druhy prstové abecedy, metodika nácviku, aplikace prstové abecedy v konverzaci, při překladu do českého znakového jazyka, představení se, osobní jména v ČZJ.

8. Taktilní znakový jazyk – vymezení pojmu, popis, uživatelé.

Obsah seminářů:

1. Český znakový jazyk I. - úvodní fráze, praktická ukázka a nácvik pozdravů, označení osob se sluchovým postižením, téma „Rodina“ - jednoduchá sdělení týkající se členů rodiny, videoukázky.

2. Český znakový jazyk II. - nácvik vyjádření číslovek v ČZJ – vyjádření věku, časové jednotky – dny v týdnu, měsíce, roční období – vyjádření data (číslovky základní, řadové, násobné) – ukázka, praktický nácvik.

3. Český znakový jazyk III. - popis studijních a pracovních aktivit v ČZJ (zaměstnání, profese, studium), popis volnočasových aktivit, nácvik krátkého vyprávění, rozhovoru.

4. Český znakový jazyk IV. - znaky související s režimem dne a časoprostorovou orientací (dnes, zítra, včera, ráno, poledne, večer…), základní znaky související s vyjádřením každodenní činností – stručný popis dne v ČZJ.

5. Český znakový jazyk V. - vyjádření na téma „Jídlo, pití“ (znaková zásoba, krátké fráze) – nácvik jednotlivých druhů potravin – nápoje (druhy) a jídlo, váhové jednotky, obchod – znaková zásoba, nácvik krátkého rozhovoru na téma „V obchodě“.

6. Český znakový jazyk VI. - v restauraci – nabídka jídel (menu), rozhovor s číšníkem, objednávka jídel, placení + vybavení (příbory, talíř, stůl, objednat, platit).

7. Souhrnné opakování – procvičování probraných tematických celků v ČZJ, nácvik samostatného vyprávění, dialogu. Jednoduchý nácvik komunikace v taktilním znakovém jazyce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (06.09.2023)

- zpracování a prezentace zadaných úkolů v rámci semináře

- složení zkoušky, která bude obsahovat část písemnou (týkající se teoretických znalostí v rozsahu přednesených témat) a praktickou (prokázání schopnosti komunikace v českém znakovém jazyce v rozsahu témat probraných na semináři)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK