PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Komunikační systémy osob hluchoslepých - OPNO1S130B
Anglický název: Communication Systems for Deafblind Individuals
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S111A, OPNO1S112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou hluchoslepoty, s jejími specifiky ovlivňujícími začlenění osob s tímto duálním smyslovým postižením do společnosti, se zásadami komunikace as komunikačními systémy, které jsou těmito osobami používány při interakci s okolím. Jde především o ty systémy, které jsou vymezeny současně platným zákonem č.384/2008 Sb.Mezi ně patří především Lormova abeceda, Braillovo písmo, daktylografie, Tadoma, taktilní znakový jazyk, prstová abeceda v taktilní formě.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Povinná literatura:

LANGER, J., SOURALOVÁ, E., HORAKOVÁ, R. Taktilní znakový jazyk: manuál k výuce a studiu + CD-ROM. Vyd. 1. Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010. 33 s. ISBN 978-80-254-8457-9.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 206 s. ISBN 978-80-244-3286-1.

LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 140 s. ISBN 80-244-1154-7.

SOURALOVÁ, E., HORÁKOVÁ, R.Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk. 2., opr. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 79 s. ISBN 978-80-87218-08-2.

Doporučená literatura:

BENDOVÁ, P. Alternativní a augmentativní komunikace. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 97 stran. ISBN 978-80-7435-508-0.

JANOVCOVÁ, Z. Alternativní a augmentativní komunikace: učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 52 s. ISBN 978-80-210-5186-7.

ŠAROUNOVÁ, J. a kol. Metody alternativní a augmentativní komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 150 s. ISBN 978-80-262-0716-0.

ŠKODOVÁ, E. a kol. Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007. 615 s., viii s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7367-340-6.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (27.04.2020)

Obsah:

1.      Úvod do problematiky hluchoslepoty

2.      Základy komunikace osob s hluchoslepotou – podmínky, zásady

3.      Lormova abeceda – popis komunikačního systémů, uživatelé, nácvik základní komunikace

4.      Rozšíření dovedností komunikace pomocí Lormovy abecedy

5.      Braillovo písmo – vymezení, nácvik základní komunikace

6.      Rozvoj praktických dovedností v Braillově písmu

7.      Daktylografie – charakteristika, praktický nácvik komunikace

8.      Tadoma – popis, seznámení se základy komunikace

9.      Taktilní znakový jazyk – vymezení, praktický nácvik

10.    Rozšíření praktických dovedností komunikace v taktilním znakovém jazyce

11.    Prstová abeceda v taktilní formě – popis, nácvik základní komunikace

12.    Organizace věnující se podpoře osob s hluchoslepotou

13.    Souhrnné opakování – procvičení základů komunikace s osobami s hluchoslepotou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK