PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika HV s praxí – pro zaměření TV, VV, DV, cizí jazyk - OPMN0H206B
Anglický název: Didactics of Music Education with Practice - for Physical Education, Art Education, Drama Education, Foreign Language
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 69 / 69 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0H141A
Je korekvizitou pro: OPMN0F202B, OPMN0R204B, OPMN0DV, OPMN0TV, OPMN0VV, OPMN0A198B, OPMN0G200B
Je neslučitelnost pro: OPMN0H284B, OPMN0H285B, OPMN0H282B, OPMN0H283B
Je prerekvizitou pro: OPMN0N330B, OPMN0N318B, OPMN0N319B, OPMN0N320B, OPMN0N321B, OPMN0N323B, OPMN0N331B, OPMN0N325B, OPMN0N327B, OPMN0N328B, OPMN0N329B, OPMN0N324B
Je záměnnost pro: OKMN0H202B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Řepová (12.09.2021)
Teorie a praxe hudebního vyučování. Úvod do hudebně didaktické problematiky, analýza modelových situací v hudebním vyučování. Akcentován je činnostní princip předmětu hudební výchova, veškeré výstupy jsou zaměřeny na praktickou realizaci ve školní praxi s využitím nejnovějších poznatků a trendů, včetně zapojení současných médií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ludmila Bajerová (24.10.2022)

Příprava studenta na hudebně výchovnou praxi po stránce teoretické i praktické, tj. získávání vědomostí a rozvoj hudebních i didaktických dovedností potřebných k řízení hudebních činností žáků. V rámci předmětu absolvuje student dvě hodiny praxe v předmětu hudební výchova (dva náslechy s reflexí a jeden vlastní výstup) na školách nebo vzdělávacích institucích dle výběru a domluvy s vyučujícími předmětu.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2022)

3 kredity/90 hod., předmět je zakončen zkouškou

Plánované aktivity studentů: 12 hod. přednášek, 12 hod. seminářů, 12 hod. průběžná příprava na výuku, 10 hod. pedagogická praxe včetně vypracování přípravy a reflexe, 18 hod. rozvoj vlastních nástrojových, intonačních, rytmických a pěveckých dovedností,  26 hod. samostudium a příprava na zkoušku.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (17.10.2023)
 

 

HERDEN, Jaroslav. My pozor dáme a posloucháme. Praha: Sciencia, 1994.

HURNÍK, Ilja, EBEN, Petr. Česká Orffova škola, I.–III. Editio Supraphon Praha. 1969, 1972.

HURNÍK, Ilja, EBEN, Petr. Česká Orffova škola, IV. Muzikservis Praha, 1996.

JURKOVIČ, Pavel. Hudební nástroj ve škole. Muzikservis Praha, 1998.

JURKOVIČ, Pavel. Na orffovských cestách I–III. Netolice: Jc-Audio, 2007, 2009, 2012.

JURKOVIČ, Pavel. Živá hudba minulosti. Muzikservis Praha, 1999.

POSPÍŠILOVÁ, Lenka. Český rok v lidových písních a říkadlech. Praha: Hrajeto, 2014.

SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy na I. st. ZŠ. Praha: SPN, 1985.

SYNEK, Jaromír. Didaktika hudební výchovy I. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

SYNEK, Jaromír. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy I. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.

TICHÁ, Alena. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

TICHÁ, Alena. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro I. stupeň. 1. díl. Práce s písní. Praha: Pedagogická fakulta, 2020.

VÁŇOVÁ, Hana. Didaktika hudební výchovy ve studiu učitelství pro I. stupeň. 2. díl. Rozvoj dětské hudební tvořivosti. Praha: Pedagogická fakulta, 2023.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (09.09.2023)

Aktivní účast na seminářích, plnění dílčích úkolů.

Nácvik lidové písně s instrumentálním doprovodem.

Vypracování a realizace vlastní přípravy na hodinu, v níž budou aplikovány dosud získané poznatky a dovednosti.

Ústní zkouška na závěr semestru ve formě kolokvia.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (01.02.2022)

Obsah předmětu:

Koncepce hudební výchovy na 1. st. ZŠ, činnostní charakter Hv, RVP, ŠVP, průřezová témata, osnovy, standardy, učebnice Hv, školy s RVHV. Slovní hodnocení v Hv.

Psychologické základy hudební výchovy – základní hudebně psychologické kategorie, klasifikace hudebních schopností a jejich charakteristika.

Diagnostika hudebnosti, koncipování kolektivní a individuální prověrky hudebnosti.

Rozvoj rytmického cítění, rytmická práce s říkadlem a s písní, rytmické slabiky.

Hlasová výchova, funkce přípravných cvičení k písni. Metody nácviku písně.

Instrumentální činnosti. Carl Orff, Orffův Schulwerk.

Hudebně-pohybová výchova, elementární tanec.

Poslechové činnosti, vizualizace poslechu, aktivní poslech.

Tvořivá intonace, rozvoj intonačních dovedností, fonogestika, sluchová analýza.

Principy rozvoje dětské hudební tvořivosti.

Prvky vícehlasu. Metodický postup při práci s vícehlasem.

Komplexní pojetí hudební výchovy, hudební pohádka jako integrativní princip, mezipředmětové vztahy v hudební výchově.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (21.10.2023)

Google Classroom

Vyučující J. Jiřičková: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=14238

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK