PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zpěv I: pěvecké, intonační a dirigentské dovednosti - OPMN0H282B
Anglický název: Singing I: singing, intonation and conductor skills
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 19 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Neslučitelnost : OPMN0H206B
Prerekvizity : OPMN0H141A
Je prerekvizitou pro: OPMN0H287B, OPMN0H288B
Je záměnnost pro: OKMN0H205B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)
Předmět rozvíjí základní intonační a dirigentské dovednosti studentů. Formuje základy mluvní a pěvecké techniky studentů, rozvíjí jejich základní intonační a dirigentské dovednosti. Všechny složky předmětu jsou integrovány studijním materiálem, kterým jsou především české, moravské a slovenské lidové písně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)

Formovat základy mluvní a pěvecké techniky studentů, rozvíjet jejich základní intonační a dirigentské dovednosti. Všechny složky předmětu jsou integrovány studijním materiálem, kterým jsou především české, moravské a slovenské lidové písně.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (07.02.2022)

2 kredity /60 hod.: 24 hod. semináře, 24 hod. příprava na semináře, 12 hod. příprava na zápočet

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Vít Novotný, Ph.D. (29.01.2022)

Povinná literatura:

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Základy taktování. 2. vyd. Praha: PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-137-0.

Doporučená literatura:

KOLÁŘ, J.; ROB, J.; ŠTÍBROVÁ, I. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-556-6.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická – I. díl.  Praha: SPN, 1989. 125 s.

TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7179-916-X.

TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací.

Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004. ISBN 80-7068-186-1.

KOLÁŘ, J., VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur I. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 79 s. ISBN 80-7290-155-9.

Tichá, A.; Šimanovský, Z. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál 1999. ISBN 80-7178-323-4.

Tichá, A., Šimanovský Z. Lidové písničky jejich dramatizace. Praha: Portál 2000. IBSN 80-7178-915-1.

KIML, J.  Co máme vědět o hlasu. Praha: Supraphon 1989. ISBN 02-166-89.

SOUKUP, J., Hlas – zpěv – pěvecké umění. Praha, 1972. 130 stran.

SEEMAN, M., O lidském hlasu. Praha, 1953. 51 stran.

Sbírky lidových písní (výběr dle vlastní volby posluchače).

STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

FEDOR, V.; VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Sborový zpěv a řízení sboru. Praha-Bratislava: Editio Supraphon, 1969.

BROŽ, J.; KAŇÁK, Z. Základy dirigování. Praha: Panton, 1982.

LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. Praha: SPN, 1958.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Pěvecká příprava učitelů Hv. Praha: SPN, 1976.

Partitury vokálních a vokálně instrumentálních děl.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha: SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 4. vyd.Praha: Editio Supraphon, 1981. 207 s.

KOLÁŘ, J.; VÁŇOVÁ, H.; DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace. Diatonika dur II. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

POŠ, V. Nová intonace. Rytmus. Sluchová výchova. Praha: Edit, 1998. 304 s.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava: Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (10.01.2023)

Obsah předmětu:

a – pěvecká technika, b – intonační dovednosti, c – dirigentské dovednosti.

1a) Osvojování základů pěvecké techniky. Pěvecký postoj, sed.

1b) Durové stupnice, stupňovité postupy, solmizační slabiky

1c) Dirigování a jeho význam. Dirigentský postoj. Přípravné gesto a nástup.

2a) Žeberně brániční dýchání. Dechová opora. Navození klidného, přiměřeného, prohloubeného dechu.

2b) Mollové stupnice, stupňovité postupy, solmizační slabiky

2c) Taktovací schémata ve 2/4 a 3/4 taktu.

3a) Dechová cvičení.

3b) Durový tónický kvintakord a jeho melodické obměny, rozšířený durový kvintakord

3c) Závěrová gesta ve 2/4 a 3/4 taktu.

4a) Druhy hlasových začátků. Navození správného hlasového začátku.

4b) Volný nástup I., III. a V. stupně tónického durového kvintakordu

4c) Taktovací schémata ve 4/4 taktu.

5a) Hlavová a hrudní rezonance. Odstraňování chybného nadužívání hrudní rezonance.

5b) Kombinace stupňovitých postupů a durového kvintakordu

5c) Závěrová gesta ve 4/4 taktu.

6a) Druhy pěveckých hlasů.

6b) Mollový kvintakord a jeho obměny, rozšířený mollový kvintakord

6c) Taktovací schémata v legatu a staccatu.

7a) Charakteristika a výslovnost samohlásek.

7b) Volný nástup I, III. a V. stupně tónického mollového kvintakordu.

7c) Taktovací schémata v různých dynamikách.

8a) Charakteristika a výslovnost souhlásek.

8b) Kombinace stupňovitých postupů a mollového kvintakordu

8c) Dělená gesta.

9a) Rozšiřování hlasového rozsahu

9b) Terciové postupy v dur

9c) Zavírání na poloviční hodnoty a poloviční zdvih.

10a) Cvičení na artikulaci.

10b) Terciové postupy v moll

10c) Taktování nadhodnot.

11a) Principy rozezpívání a zásady hlasové hygieny

11b) Opěrné písně

11c) Aplikace získaných teoretických poznatků na vybraných písních.

 

22 hodin přímé výuky, 11 hod. přípravy na seminář, 22 hodin přípravy k zápočtu.

.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D. (10.01.2023)

Požadavky k zápočtu:

 

1. Prověrka probrané hudební teorie.

2. Praktické předvedení nacvičených písní (zpěv, taktování, intonace, hra na nástroj)

3. Zpěv vybraných intonačních cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK