PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Informační zdroje HV a diagnostika hudebnosti - OPMN0H285B
Anglický název: information sources of Music Education and diagnostics of musicality
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 19 / 17 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Vyučující: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Neslučitelnost : OPMN0H206B
Prerekvizity : OPMN0H141A
Je prerekvizitou pro: OPMN0H288B
Je záměnnost pro: OKMN0H208B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (23.08.2019)
Úvod do metodologie a logiky výzkumu v hudební pedagogice. Základní přehled o informačních zdrojích oboru. Využití výzkumných metod v podmínkách hudební praxe. Hudebně psychologické poznatky nezbytné k diagnostice hudebnosti žáků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Orientace v základních informačních zdrojích hudební pedagogiky, ve specifice výzkumných metod a v možnostech diagnostiky hudebnosti. Osvojení hudebně psychologických poznatků, nezbytných pro koncipování empirických testů hudebnosti.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (26.01.2022)

2 kredity/60 hod., předmět je zakončen zápočtem

Plánované aktivity studentů: 12 hod. přednáška, 12 hod. seminář, 12 hod. samostudium, 12 hod. koncipování prověrky hudebnosti, 12 hod. příprava referátu k informačním zdrojům a vypracování požadavků k zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (12.04.2019)

Povinná literatura:

VÁŇOVÁ, H., SKOPAL, J. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice.  3. aktual. vyd. Praha: Karolinum 2017. 162 stran. ISBN 978-80-246-3621-4.

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H., Hudební psychologie pro učitele. 2. přepracované a doplněné vydání, první v nakladatelství Karolinum. Praha: Karolinum, 2013. 408 stran. ISBN 978-80-246-2060-2.

Doporučená literatura:

HOLAS, M, VÁŇOVÁ, H., DUZBABA, O. Metody a techniky výzkumu v hudební výchově. Praha: SPN 1987. 143 stran.

POLEDŇÁK, I. aj. Hudební věda – II. díl. Praha: SPN 1988. ISBN 14-564-88.

HOLAS, M. Úvod do psychologie hudby. Hudební diagnostika. Praha: SPN 1990. 127 stran.

HOLAS. M. Úvod do hudební diagnostiky. Praha: SPN 1985. ISBN 17-213-85.

SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha: Supraphon 1989. ISBN 80-7058-073-9.

POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon 1984. ISBN 02-008-84.

DRÁBEK, V. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha: UK PedF 2004. ISBN 80-7290-161-3.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (14.02.2023)

Obsah předmětu:

1.      Úvod do muzikologické problematiky, hudební pedagogika, primární a sekundární informační zdroje v hudební

         pedagogice. Režim diplomové práce.

2       Techniky práce s informačními zdroji. Bibliografické citace. Práce s poznatky. Etika vědecké práce. Strukturace

         teoretické části diplomové práce.

3.      Logika výzkumu, obsahová a metodologická stránka výzkumu. Předmět a cíle výzkumu, pracovní hypotézy.

         Strukturace výzkumné zprávy.

4.      Výzkumné metody a techniky v hudebně výchovné praxi.

5.      Hudební psychologie jako hraniční vědní disciplína, základní hudebně psychologické kategorie a jejich

         charakteristika.

6.      Klasifikace hudebních činností, schopností a dovedností.

7.      Hudební sluch, možnosti jeho diagnostiky a rozvoje.

8.      Rytmické, tonální a harmonické cítění a jejich vývojové zvláštnosti u dětí mladšího školního  

         věku.

9.      Hudebně intelektové schopnosti.

1o.    Hudebně tvořivé schopnosti a možnosti jejich identifikace.

11.    Standardizované testy hudebnosti. Principy tvorby empirické kolektivní prověrky hudebnosti.

12.    Zápočtová hodina.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (14.02.2023)

Prezentace a písemné odevzdání referátu o zvoleném informačním prameni

Vypracování modelů na základní typy bibliografických citací

Znalost výzkumných metod a technik, použitelných v hodinách HV

Koncipování prověrky hudebnosti

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (15.02.2023)

Kurz v Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13378

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK