PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pohybová výchova a hra na Orffovy nástroje - OPMN0H141A
Anglický název: Movement education and playing Orff instruments
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 94 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0H131A
Je prerekvizitou pro: OPMN0H206B, OPMN0H284B, OPMN0H285B, OPMN0H282B, OPMN0H288B, OPMN0H283B
Je záměnnost pro: OKMN0H141A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (26.01.2023)
Seminář se zaměřuje na hudebně pohybové činnosti vycházející z pedagogických principů Orffova Schulwerku. Studenti si osvojí základní techniky hry na orffovké nástroje a nezbytné pohybové prvky, usnadňující žákovi lepší pochopení hudby. Osvojí si pravidla elementární kompozice i metodiku nácviku lidové písně s jednoduchým instrumentálním doprovodem. Ve vlastních výstupech si studenti vyzkouší modelové situace, které budou následně v hodinách reflektovány. Důraz je kladen na aktivní, tvořivý přístup a využitelnost v budoucí pedagogické praxi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (26.01.2023)

Cíle předmětu: studenti si osvojí základní techniku hry na orffovské nástroje a nezbytné pohybové prvky, usnadňující žákovi lepší pochopení hudby.

 

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (02.02.2024)

2 kredity/60 hod.:

Přímá výuka: 24 hod. -  semináře

Očekávaná příprava na dvouhodinový seminář: 1 hod

Práce se studiíjními materiály: 12 hod.

Příprava na zápočet - 12 hod.

 

Podpora výuky prostřednictvím moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15869, studentům bude zaslán klíč k přihlášení.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (16.04.2019)

Povinná literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I. Začátky.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola II. Pentatonika.Praha : Supraphon, 1969.

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola III.  Dur-Moll.Praha : Supraphon, 1972.

VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1987, 164 s., ISBN  09/22  02-016-87.

Doporučená literatura:

HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola IV. Modální tóniny. Praha: Muzikservis, 1996.

JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Tandem, 2005.

JURKOVIČ, P. Hudební nástroj ve škole. Praha: Muzikservis, 1998.

JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN, 1989, 181 s., ISBN  02/53  14-623-89.

JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole (cyklus metodických sešitků). Hradec Králové: Tandem, 1997-2015.

KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999, 143 s., ISBN 80-7178-306-4.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Neseme, neseme májíček. Jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

JURKOVIČ, P., BATTĚKOVÁ L. Bude zima, bude mráz. Podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000

KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál, 2010.

KURKOVÁ, L., EBEN, P. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975.

KURKOVÁ, L., LUKÁŠ, Z. Od jara do zimy: Taneční hry. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (28.01.2022)

Sylabus


1. Úvod do historie a principů Orffova Schulwerku.

2. Hra na tělo a body percussion.

3. Metodika práce s rytmickými motivy.

4. Rytmizace a melodizace říkadla.

5. Metodika hry na Orffovy nástroje.

6. Česká Orffova škola a Česká Orffova společnost.

7. Elementární hudební komponování a improvizace.

8. Hudebně pohybové aktivity a základy pohybové techniky.

9. Elementární tanec a tanec pro děti, metodika nácviku tance.

10. Hudebně pohybové aktivity jako prostředek porozumění hudební řeči.

11. Elementární pohybová kompozice a improvizace.

12. Aplikace metod Orffova Schulwerku do prostředí 1. stupně ZŠ.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (01.02.2024)

Aktivní účast na semináři (docházka 80%).

·         Aktivní řešení zadávaných problémových úloh probíraných oblastí v průběhu seminářů (např. hra partitur, zápis a reprodukce rytmických struktur, tvorba a zápis elementárních choreografií a hudebních doprovodů).

·         Praktické provedení modelového výstupu v tandemu v kontextu vyučovací hodinyna základě stanoveného zadání. Výstup musí obsahovat píseň, kterou je student schopen samostatně zazpívat a zahrát na hudební nástroj.1

·         Teoreticko - praktický test (úspěšnost 73%).

·         Splnění povinného náslechu z HV v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

 

Studenti absolvují výstup a píší teoreticko - praktický zápočtový test. Mají možnost jedné opravy. 

-------------------------------------------

1) Kritéria pro hodnocení výstupu jako nedostatečného:

výstup je prostředkem k učení, nikoliv k přímému hodnocení studenta, přesto je vyžadována určitá úroveň. V případě nedostatečného výstupu je dle časových možností studentovi umožněna oprava. Nedostatečný výstup však může být důvodem k neudělení zápočtu.

o   nepřipravenost výstupu

o   nedodržení probrané látky (např. metodiky nácviků)

o   student není schopen zazpívat píseň či ji jinak reprodukovat melodii

o   popisný pohyb namísto elementárního tance či pohybové kompozice

    

2) Absolvování 2 hodin orientační praxe v hodinách Hv na ZŠ

student si domluví náslechy na školách a přinese potvrzení o absolvování praxe zapsané v Protokolu o evidenci praxe z hudební výchovy

dokument ke stažení na: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/magisterske-studium/pedagogicka-praxe/

potvrzení praxe musí obsahovat razítko školy, bez něj nebude náslech uznán k zápočtu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK