PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy - JTB018
Anglický název: Modern history of Central- and Southeastern Europe
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: 120 / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Třída: Kurzy pro CZV
Prerekvizity : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Je neslučitelnost pro: JTB046, JTB060, JTB048
Anotace
Předmět sleduje vývoj regionu v jeho moderní fázi s důrazem na národotvorné procesy, vnější kontext (versailleský systém, nacismus a sovětský blok), roli konfliktů (první a druhá světová válka a studená válka), transformační trendy (komunismus, postkomunistická transformace) a snahy o vnitřní i vnější integrace.
Poslední úprava: Žíla Ondřej, PhDr., Ph.D. (02.07.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vysvětlit základní tendence vývoje zemí a národů regionu středovýchodní a jihovýchodní Evropy od konce 19. století do konce komunistického systému, rozpadu sovětského bloku stejně jako základní problémy období postkomunistické transformace a zapojení zemí regionu do nových nadnárodních struktur NATO a EU.   

Poslední úprava: Žíla Ondřej, PhDr., Ph.D. (02.07.2024)
Sylabus -

Sylabus Moderní dějiny jihovýchodní Evropy – Ondřej Žíla

 

Tematický okruh

 

1.     Úvod a definice regionu. Rozpad osmanského impéria, národotvorné a státotvorné procesy na Balkáně

 

Povinná literatura:

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter 12.

 

Doporučená literatura:

Mazower, M. The Balkans: A Short History. Modern library 2000, Chapter 3.

 

Calic, M.J., The Great Cauldron. A History of Southeastern Europe. Cambridge 2019, Chapters 5, 6.

 

2.     I. světová válka v jihovýchodní Evropě + Versaillský systém v JV Evropě.

 

Povinná literatura:

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter 12.

 

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, kapitola První světová válka.

 

Doporučená literatura:

Stavrianos, L.S.: The Balkans since 1453. New York University Press, 2000, Chapters 29, 30

 

Tematický okruh

 

3.     Vnitropolitický vývoj balkánských zemí v meziválečné éře

 

Povinná literatura:

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, kapitola Poválečné uspořádání Balkánu.

 

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter The Interwar Years.

 

Doporučená literatura:

Stavrianos, L.S.: The Balkans since 1453. New York University Press, 2000, Chapters 31, 33-36.

 

Tematický okruh

 

4.     „Boj o Balkán“ – vývoj v JV Evropě během druhé světové války

 

Povinná literatura:

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, kapitola Meziválečná Jugoslávie.

 

Rychlík, J.  a kol., Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Praha: Vyšehrad, 2020, kapitola Pelikán, J.: Srbství a Jugoslávství v Královské Jugoslávii a za WWII.

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, kapitola Boj o Balkán.

 

Doporučená literatura:

Jelavich, B., History of the Balkans. Twentieth Century. Cambridge 1983, chapter Interwar Yugoslavia.

Stavrianos, L.S.: The Balkans since 1453. New York University Press, 2000, Chapter 32.

 

5.     Okupace, rezistence, občanská válka v JV Evropě v letech 1941–1945

 

Povinná literatura:

Tejchman, M. Balkán ve 20. století. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, kapitola Válka na Balkáně a Revoluce.

 

Doporučená literatura:

Djilas, A.: The contested country: Yugoslav unity and communist revolution, 1919-1953, Harvard 1991, Chapter National State and Genocide: The Ustasha Movement, 1929-1945.

Jelavich, B., History of the Balkans. Twentieth Century. Cambridge 1983, chapter The Balkan states in World War II.

Lampe, J. R. Balkans into Southeastern Europe: a century of war and transition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, chapter 5.

Mojzes, Paul. Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century, 2011, chapter 4.

 

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Collaboration and Occupation.

 

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Ustashe Regime.

 

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Partisans and Chetniks.

 

Tematický okruh

 

6.     Sovětizace zemí JV Evropy

 

Povinná literatura:

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter Communist Takeover.

 

Doporučená literatura:

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Lampe Communist regimes and the Greek exception.

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Bauerkämper Collectivization.

Lampe, J. R. Balkans into Southeastern Europe: a century of war and transition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, chapter 6.

 

7.     Základní etapy vývoje Titovy Jugoslávie

 

Povinná literatura:

Rychlík, J.  a kol., Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Praha: Vyšehrad, 2020, kapitola Pelikán, J.: Jugoslávství za Titova režimu.

Pirjevec, J. Jugoslávie 1918-1992: vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevićovy a Titovy Jugoslávie. Praha: Argo, 2000, kapitoly 12 a 13.

 

Doporučená literatura:

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter Spits in Communism.

 

Jelavich, B., History of the Balkans. Twentieth Century. Cambridge 1983, chapter The Yugoslav developments + the Yugoslav variant.

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter The Greek exception.

 

8.     Balkán v letech 1964 – 1980 – case study Ceașescovo Rumunsko

 

Povinná literatura:

Melichárek, M. Dejiny Balkánu po druhej svetovej vojne. Košice UPJŠ, 2021, kapitoly Bulharsko 1944-1990 a Rumunsko 1944-1990

Doporučená literatura:

 

Lampe, J., Brunnbauer, U. The Routledge Handbook of Balkan and Southeast European History. Routledge 2021, Chapter Lampe – Hoxha’s Albania.

Pech, R., Rumunsko let sedmdesátých – od liberalismu k represi. Slovanský přehled č. 3,  1992

Hradečný, P., Cesta do beznaděje. Albánie v závěrečných etapách stalinistické diktatury Envera Hoxhy, Slovanský přehled, č. 3, 1992

Jelavich, B., History of the Balkans. Twentieth Century. Cambridge 1983, chapter The Communist governments, 1950-1980.

Lampe, J. R. Balkans into Southeastern Europe: a century of war and transition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006, chapter 7.

 

Tematický okruh

9.     Rozpad Titovy Jugoslávie. Vnitřní a vnější příčiny jihoslovanské krize.

 

Povinná literatura:

Pelikán, J., Ante Bellum aneb co předcházelo. K národnostním vztahům v Titově Jugoslávii.

Baker, Catherine. The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015, chapter The Break-Up of the Yugoslav Federation.

Doporučená literatura:

Jović, D. The Disintegration of Yugoslavia: a Critical Review of Explanatory Approaches. European Journal of Social Theory 4 (2001):101-120

 

Wachtel, A., Bennet, C., The Dissolution of Yugoslavia. In: INGRAO, C., EMMERT, T. A.: Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholars’ Initiative. West Lafayette, Indiana 2009.

 

Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002. Chapter Communist Decline and Collapse.

 

10.  Jugoslávské války v 90. letech 20. století I. – mezinárodní situace, válka ve Slovinsku a Chorvatsku

 

Povinná literatura:

Baker, Catherine. The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015, chapter From Crisis to War in Slovenia and Croatia.

 

Doporučená literatura:

Ramet, Sabrina P. Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge University Press, 2010, chapters Slovenia since 1989, Croatia since 1989

 

11.  Jugoslávské války v 90. letech 20. století II. - válka v Bosně a Hercegovině.

 

Povinná literatura:

Baker, Catherine. The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015, chapter The War in Bosnia and Herzegovina.

 

Doporučená literatura:

Mojzes, Paul. Balkan Genocides: Holocaust and Ethnic Cleansing in the Twentieth Century, 2011, chapter 10.

 

Sorabji, C., “A Very Modern War: Terror and Territory in Bosnia-Hercegovina.” In War: A Cruel Necessity? The Bases of Institutionalized Violence, edited by Robert Hinde and Helen Watson, 80–95. New York 1995.

Sorabji, C., Ethnic war in Bosnia? Radical Philosophy 63, Spring 1993.

 

Hayden, M.R., Mass Killings and Images of Genocide in Bosnia, 1941–45 and 1992–95.

 

12.  Jugoslávské války v 90. letech 20. století III. – válka v Kosovu; Rumunsko a Bulharsko po roce 1989

 

Povinná literatura:

Baker, Catherine. The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015, chapter The Kosovo War and its Aftermath.

 

Doporučená literatura:

Bideleux, Robert, and Ian Jeffries. The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007, chapter Albania

 

Rogel, C., Kosovo: Where It All Began. In: International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 17, No. 1, 2003

 

Ramet, Sabrina P. Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge University Press, 2010, chapters Romania since 1989, Bulgaria since 1989

 

Tematický okruh

 

13.  Balkán v 21. století

 

Povinná literatura:

Pelikán, J., Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, kapitola Aktuální situace a perspektivy vývoje států západního Balkánu.

 

Doporučená literatura:

Bideleux, Robert, and Ian Jeffries. The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007, chapters Macedonia, Montenegro

 

Midterm 

 

Sylabus Moderní dějiny středovýchodní Evropy

Nation building ve středovýchodní Evropě (včetně první světové války)

1. Úvod a definice regionu. Ruská nadvláda a národotvorné procesy Estonců a Lotyšů 

2. Finská autonomie a geneze moderního finského národa 

3. Zábory a jejich specifika; polský a litevský národotvorný proces 

 

State building ve středovýchodní Evropě

4. Versaillský systém a vznik nových států ve středovýchodní Evropě, alianční systém 

5. Budování státu: od parlamentní demokracie k autoritativním režimům: Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Finsko 

6. Konec autoritativních režimů a druhá světová válka

 

Sovětský systém – geneze, vývoj a rozpad

7. Sovětizace – Pobaltí, Polsko a zvláštní případ Finska 

8. Pokusy o reformu, krize a rozpad systému

 

Transformace a evropská integrace

9. Transformace Polska a pobaltských států 

10. Evropská integrace – EU, NATO, Visegrád

11. Maďarská cesta od gulášového socialismu k transformaci a evropské integraci

12. Politické, hospodářské a demografické důsledky evropské integrace: nové výzvy

13. Diferenciace vztahu k putinovskému Rusku

Poslední úprava: Žíla Ondřej, PhDr., Ph.D. (02.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK