PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Trestní právo I - HP0761
Anglický název: Criminal Law I
Zajišťuje: Katedra trestního práva (22-KTP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 76
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Vyučující: JUDr. Andrea Beranová, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Bc. Marek Dvořák
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Mgr. Lenka Náhlovská
JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
JUDr. Martin Richter
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Třída: trestní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Trestní právo
Korekvizity : HP0402, HP0682, HP0701, HP0852, HP0892, HP1172
Je korekvizitou pro: HV0213, HP0222, HP0762, HP0763, HP0471, HP0006, HP0211, HP4060, HP1441
Je prerekvizitou pro: HV2033, HP0461, HP1481, HP0451
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Program seminářů TP I..docx Program seminářů pro 5. semestr prezenčního studia Martina Bárová
Anotace
Poslední úprava: Martina Bárová (19.04.2017)
Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při ukládání a výkonu sankcí.
V rámci předmětu Trestní právo I se vyučuje první oblast obecné části trestního práva hmotného týkající se problematiky viny. Pozornost je věnována především úvodním výkladům trestního práva hmotného a jeho základním pojmům a institutům.
Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • Jelínek, J. a kol.Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část . 6. vydání podle stavu k 1. 10. 2017. Praha: Leges, 2017.
  • Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Obě učebnice pod č. 1 a 2 lze použít alternativně. Praha: Wolters Kluwer, ČR, 2016.
  • Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, L. a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017.
Doporučená:
  • Jelínek, J. a kol. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. aktual. a rozšířené vydání k 1.12.2016. Praha: Leges, 2016.
  • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce.

Sylabus -
Poslední úprava: Martina Bárová (19.04.2017)

 

Obsahem předmětu Trestní právo I je první oblast obecné části trestního práva hmotného, tj. problematika viny, která tvoří tzv. základ trestní odpovědnosti. Na začátku se výuka věnuje pojmu, funkcím a základním zásadám trestního práva hmotného, které představují vůdčí právní ideje, na nichž je založena právní úprava podmínek trestní odpovědnosti a následků s jejich porušením spojených. Zevrubná pozornost je pak věnována pojmu trestného činu, jeho třídění a pojmu skutkové podstaty trestného činu. Podrobně jsou rozebírány všechny znaky (skupiny znaků) trestného činu. Pozornost je věnována též základům trestní odpovědnosti právnických osob, a to jak v rámci výkladu o subjektu (pachateli) trestného činu, tak samostatně. Na uvedené oblasti navazují další klíčová témata základů trestní odpovědnosti, zejm. vývojová stadia trestného činu, problematika účastenství a mnohosti (souběhu) trestných činů.

Seminární výuka navazuje a rozvíjí poznatky získané v rámci přednášek, přičemž studenti při ní získávají i dílčí poznatky ze zvláštní části trestního práva hmotného.

Předmět Trestní právo I je ukončen zápočtem, pro jehož získání je obligatorní aktivní účast na seminární výuce. Studium trestního práva hmotného vyžaduje kromě studia předepsaných nebo doporučených studijních pomůcek i studium platných právních předpisů a judikatury.

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30 %.

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Středa02.10.2019Pojem trestního práva, jeho funkce a základní zásadyprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa09.10.2019Pojem trestného činu, třídění trestných činůprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa16.10.2019Skutková podstata trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa23.10.2019Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa30.10.2019Pachatel trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa06.11.2019Subjektivní stránka trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa13.11.2019Okolnosti vylučující protiprávnostJUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 
Středa20.11.2019Vývojová stadia trestného činuprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa27.11.2019Účatenstvíprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa04.12.2019Souběh trestných činů a recidivaprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa11.12.2019Trestní odpovědnost a sankcionování právnických osobprof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 
Středa18.12.2019Úvod do zvláštní části trestního zákoníku - trestné činy proti životu a zdravíJUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK