PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Římské právo a základy novodobého práva soukromého II - HP0402
Anglický název: Roman Law and the Foundations of Modern Private Law II
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 40
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Vyučující: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada, Ph.D.
Mgr. Marek Novák
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Mgr. Kamila Stloukalová
JUDr. Jan Šejdl, Ph.D.
Mgr. Martin Šlosar
Třída: římské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Římské právo
Korekvizity : HP0401
Je korekvizitou pro: HP0008, HP0641, HP0761, HP0272
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)

V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. (14.03.2018)

Povinná:
 • J. Kincl, V. Urfus, M. Skřejpek. Římské právo. C.H.Beck. Praha. 1995.
 • M. Skřejpek. Římské soukromé právo. Systém a instituce. Aleš Čeněk, Plzeň. 2017.
 • V. Urfus. Historické základy novodobého práva soukromého. C.H.Beck. Praha. 2001.
 • D. Falada. Recepce římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2016.
 • M. Skřejpek, P. Bělovský, D. Falada, J. Šejdl. Případy z římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2018.
Doporučená:
 • M. Skřejpek. Římské právo v datech. C.H.Beck. Praha. 1997.
 • M. Skřejpek. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček BRAINTEAM. Praha. 2006.
 • M. Skřejpek. Ius et religio, právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov. 1999.
 • M. Skřejpek. Prameny římského práva. ORAC. Praha. 2004.
 • P. Blaho, M. Skřejpek. Iustiniani institutiones. Karolinum. Praha. 2010.
 • M. Skřejpek. Digesta seu pandactae. Tomus I, Fragmenta lecta. Karolinum. Praha. 2015.
 • Bona fides. Sborník z konference. PFUK. Praha. 2000.
 • Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách (překl. J. Kincl). Plzeň. 2007.
 • P. Blaho, H. Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. MANZ. Wien-Bratislava. 1993 (2. vyd., 1998).
 • L. Heyrovský. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha. 1910 (případně jiné).
 • J. Vančura. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha. 1923.
 • M. Skřejpek. Latinsko-český slovníček římského práva. Aleš Čeněk. Plzeň. 2012.
 • Intervalla delucida. http://www.prf.cuni.cz/intervalla/index.htm.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SEJDJ5AJ (04.10.2016)

Zakončení výuky v předmětu římské právo a základy novodobého práva soukromého.

Zimní semestr:

Výuka bude ukončena zápočtem. Znalosti budou prověřeny formou znalostního testu v následujícím rozsahu: prameny práva, právo osob, věcná práva. Test bude obsahovat 30 otázek, každá otázka bude hodnocena jedním bodem.

Způsob hodnocení:

Započteno: 6 správných odpovědí z každé ze tří částí testu à 10 otázek

Test bude organizován pro celý ročník. 3 termíny v rámci zimního zkouškového období, 1 termín (náhradní) na konci výuky letního semestru a 1 termín (náhradní) na začátku září.

 

Letní semestr:

Výuka bude ukončena zkouškou složenou ze dvou části:

1. Písemná část - splnil - 6 správných odpovědí z 10 otázek

Jedná se o test skládající se ze skutkového zadání a 10 právních otázek vázaných na uvedené skutkové zadání.

Písemná část bude organizována pro celý ročník. 4 termíny v rámci zkouškového období za letní semestr, 1 termín (náhradní) v září.

2. Ústní část - Otázky k ústní zkoušce jsou zveřejněny v dokumentech katedry pod názvem "Otázky k ústní zkoušce z římského práva" - http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404046838/

Viz blíže dokumenty katedry a soubor "Způsob zakončení v předmětu ŘP pro řádné studium i pro kurs CŽV 2016/2017".

Dokumenty z obou odkazů jsou k disposici také přímo zde v IS.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (13.03.2018)


Římské právo a základy novodobého práva soukromého je předmětem zkoušky po 2. semestru magisterského studia.

Obsahem tohoto předmětu je ucelený výklad o římském právu, se zvláštním zřetelem k potřebám dalšího studia na právnické fakultě. Z tohoto důvodu nejsou také probírány otázky spojené s právem trestním a problémy organizace správy římského státu jsou vykládány pouze s ohledem na otázky pramenů práva a jeho aplikace.

Úvodem jsou vyloženy ty problémy, které umožňují pochopení dalších partií látky. Jedná se o seznámení s prameny římského práva a římským státním zřízením, a to od nejstarších dob, až do vlády císaře Iustiniana. Především se jedná o otázky spojené s legislativou lidových shromáždění, činností praetora a tvorby císařských konstitucí. Stejně tak je však přednášena problematika vývoje římské právní vědy. Značná pozornost je rovněž věnována kodifikacím římského práva: Zákoník dvanácti desek, Codex Theodosianus, tzv. Corpus iuris civilis (Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). Jádro výuky je soustředěno na otázky soukromého práva. Právo osob zahrnuje zejména pak výklad o právní subjektivitě a způsobilosti k právnímu jednání v kontextu římského práva, o příbuzenství a římském manželství. Věcná práva obsahují seznámení s problematikou vlastnického práva (včetně jeho ochrany a způsobů nabývání), držby a věcných práv k věci cizí (servitutes, superficies, emphyteusis). V rámci závazkového práva (obligací) jsou studenti seznamováni jednak s obecnými otázkami jako je vznik, změna, zánik a zajištění závazků a pak s jednotlivými zavazovacími důvody. Závazky ze smluv zahrnují vysvětlení nejen čtyř základních skupin (smlouvy verbální, literární, reálné a konsenzuální) ale i dalších (nepojmenované reálné kontrakty, quasi kontrakty, pacta). Vyloženy jsou rovněž obligace z deliktů (krádež, loupež, protiprávní poškození cizí věci, urážka na cti, podvod atp.). Dědické právo obsahuje testamentární i zákonnou dědickou posloupnost, stejně jako výklad o odkazech. V rámci procesního práva je pozornost soustředěna na všechny tři typu soukromého procesu: proces legisakční, formulový, cognitio extra ordinem. Závěr tvoří výklady o tzv. obecných naukách, zejména o náležitostech právního jednání. Integrální součástí tohoto předmětu jsou rovněž další osudy římského práva v evropském právním kontextu (tzv. recepce římského práva) se zvláštním zaměřením na Itálii a Německo.

Výuka předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého umožňuje studentům seznámit se na samotném počátku studia práv, na příkladu římského práva, s technikou tvorby, aplikace a fungování práva v jeho celistvosti. Kromě toho se jedná rovněž o předmět propedeutického charakteru, poskytující studentům terminologické i obsahové základy znalosti práva, a to zejména práva soukromého.

Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
120.02.201810:00 - 12:00přednáškaObligace Idoc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
227.02.201810:00 - 12:00přednáškaObligace IIdoc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
306.03.201810:00 - 12:00přednáškaObligace IIIdoc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
413.03.201810:00 - 12:00přednáškaObligace IVdoc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
520.03.201810:00 - 12:00přednáškaObligace V - Deliktydoc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 
627.03.201810:00 - 12:00přednáškaDědické právo IJUDr. David Falada, Ph.D. 
703.04.201810:00 - 12:00přednáškaDědické právo IIJUDr. David Falada, Ph.D. 
810.04.201810:00 - 12:00přednáškaProces Iprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
917.04.201810:00 - 12:00přednáškaProces II + Obecné nauky Iprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
1024.04.201810:00 - 12:00přednáškaObecné nauky IIprof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 
1115.05.201810:00 - 12:00přednáškaRecepce římského právaJUDr. David Falada, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK