PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo veřejné II - HP0852
Anglický název: Public International Law II
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0046
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Korekvizity : HP0851
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP0261, HP0015, HP0761
Je prerekvizitou pro: HV0933, HV3044, HV2027, HV2016, HP0051, HV1610, HP0951, HV0934, HV2026
Anotace
Kurs mezinárodního práva veřejného je dvousemestrální. Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
V prvním semestru výuky se studenti seznámí se základními pojmy. Větší pozornost je kromě jiného věnována definici mezinárodního práva veřejného, subjektům, pramenům (probírány jsou zejména mezinárodní smlouvy a mezinárodní obyčeje), druhům pravidel mezinárodního práva či kodifikaci mezinárodního práva. Pozornost je věnována i problematice vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu, tj. otázce recepce mezinárodního práva do práva vnitrostátního. Posluchači jsou rovněž seznámeni s úpravou odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu, další témata jsou zaměřena kupříkladu na postavení státu. Studenti jsou rovněž seznámeni s rostoucí úlohou mezinárodního práva při úpravě postavení obyvatelstva a jednotlivců, zejména s významem mezinárodněprávní ochrany lidských práv, a to v univerzálním i evropském měřítku (zde zejména úprava v rámci Rady Evropy).
Ve druhém semestru navazuje výuka na teoretické ukotvení mezinárodního práva v prvním semestru a pozornost je věnována otázkám zvláštním, zejména režimu státního území, kosmu, moře, právu mezinárodních organizací, zejm. OSN, humanitárnímu právu či právo mezinárodní bezpečnosti.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Po absolvování obou semestrů je student podrobně seznámen s problematikou mezinárodního práva, dokáže chápat vnitrostátní právo České republiky v širším kontextu a interpretovat dění kolem sebe.
Materie probíraná na přednáškách a seminářích je také rozebírána v řadě volitelných předmětů.
Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (30.04.2015)
Literatura
Povinná:
 • Čestmír Čepelka, Pavel Šturma. Mezinárodní právo veřejné. 2. C.H.Beck, Praha. 2008. 978-80-7179-728-9.
 • Potočný, Ondřej. . Mezinárodní právo veřejné, zvláštní část. 6. vydání. C.H.Beck, Praha. 2011.
 • Pavel Šturma a kol.. CASEBOOK. Výběr z případů z mezinárodního práva veřejného. 3.doplněné. UK v Praze Právnická fakulta, ediční středisko. 2015. 978-80-87975-33-6.
Doporučená:
 • Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti, AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.
 • Balaš, Šturma. Mezinárodní ekonomické právo. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.
 • Šturma, Čepelka, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Plzeň. 2011. 978-80-7380-341-4.
 • Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část. 4. vydání. Doplněk. Brno. 2004.
 • Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2. vydání. Karolinum. Praha. 1998.
 • Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. vydání. C.H.Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.
 • Seidl-Hohenveldern. Mezinárodní právo veřejné. CODEX. Praha. 1999. (2.vyd., ASPI Publishing 2001).
 • Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.
Volitelná:
 • Mezinárodní právo na přelomu tisíciletí. AUC Iuridica 3-4. 1998.
 • Geistlinger, Konjecis (eds.). Public International Law at Central European Universities, Casebook. Karolinum. Praha. 2001.
Poslední úprava: Šturma Pavel, prof. JUDr., DrSc. (16.01.2017)
Požadavky ke zkoušce

1.      Předmět Mezinárodní právo veřejné II je zakončen ústní zkouškou, která je samostatnou formou kontroly studia předmětu.

2.      Za absolvování kontroly studia předmětu získá student kredity.

3.      Studenti si losují jeden lístek, na němž je předepsaná kombinace otázek z koše A a koše B.

4.      Při zkoušce (přípravě i při odpovídání otázek) mají studenti k dispozici texty právních předpisů v rozsahu uvedeném na konci této sekce. 

5.      Obecně k vymezení zkouškových otázek:

-        U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají.

-        Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají.

-        Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky.

 

Seznam otázek platný od letního semestru 2020:

KOŠ A

1.        Pojem mezinárodního práva a jeho zvláštnosti

-          Definice mezinárodního práva veřejného a jeho zařazení do právního řádu

-          Charakteristika mezinárodního práva a jeho porovnání s právem vnitrostátním a právem EU

 

2.        Historie mezinárodního práva a jeho nauky

-          Etapy vývoje mezinárodního práva a jeho nauky

-          Základní obsahové a formální změny v právu v jednotlivých etapách

-          Významné teoretické směry a jejich představitelé

 

3.        Vztah mezinárodního práva a vnitrostátního práva

-          Teoretické koncepce vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva

-          Řešení v českém právním řádu a v dalších právních řádech

-          Ústava ČR

 

4.        Subjekty mezinárodního práva

-          Subjektivita obecně

-          Druhy subjektů mezinárodního práva

-          Posudek MSD ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949

 

5.        Svrchovaný stát a jeho kompetence

-          Pojem stát v mezinárodním právu a jejich třídění

-          Uznání státu: pojem a právní význam

-          Kompetence státu

-          Státní imunita: pojem a dopady

-          Montevidejská úmluva o právech a povinnostech států z roku 1933

-          Posudek MSD ve věci Souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem z roku 2010

 

6.        Stát a jeho dynamika

-          Důvody vzniku a zániku státu

-          Pojem sukcese / právní nástupnictví, hlavní oblasti

-          Vídeňská úmluva o právním nástupnictví států ve vztahu ke smlouvám z roku 1978

 

7.        Prameny mezinárodního práva

-          Prameny mezinárodního práva ve formálním smyslu a materiálním smyslu

-          Druhy formálních pramenů, článek 38 Statutu Mezinárodního soudního dvora a další

-          Pojem kodifikace mezinárodního práva a role Komise OSN pro mezinárodní právo

-          rozsudek MSD ve věci Nukleární testy v Pacifiku z roku 1974

 

8.        Mezinárodní smlouva

-          Pojem mezinárodní smlouva a náležitosti vzniku platné mezinárodní smlouvy

-          Proces uzavírání mezinárodních smluv

-          Pojem výhrady k mezinárodním smlouvám

-          Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969

-          rozsudek SDMS ve věci Východní Grónsko z roku 1933

 

9.        Mezinárodní obyčej

-          Pojem mezinárodního obyčeje a jeho vztah ke smluvnímu právu

-          Konstitutivní prvky obyčeje

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický azyl z roku 1950

-          rozsudek MSD ve věci Kontinentální šelf Severního moře z roku 1969

 

10.    Neplatnost, suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv

-          Pojem a důvody neplatnosti mezinárodních smluv

-          Pojem a důvody suspendování a ukončení platnosti mezinárodních smluv

-          Pravidla výkladu mezinárodních smluv

-          Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969

-          Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997

 

11.    Pravidla mezinárodního práva, zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

-          Pravidla mezinárodního práva: pojem, druhy, kogentní/dispozitivní apod.

-          Zásady mezinárodního práva: pojem, druhy a projevy v právu

-          Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy

-          rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970

 

12.    Mezinárodní odpovědnost států

-          Mezinárodní odpovědnost: pojem a konstitutivní prvky

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

-          rozsudek MSD ve věci Genocida (Bosna a Hercegovina v. Srbsko) z roku 2007

 

13.    Obsah, formy a stupně odpovědnosti

-          Pojmy responsibility a liability

-          Obsah právních následků mezinárodně protiprávního chování

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          rozsudek SDMS ve věci Chorzówská továrna z roku 1928

 

14.    Odpovědnost státu za činnost nezakázanou mezinárodním právem, okolnosti vylučující protiprávnost

-          Pojem a oblasti odpovědnosti státu za činnost nezakázanou MPV

-          Okolnosti vylučující protiprávnost

-          Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

-          Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

 

15.    Donucení v mezinárodním právu, sebeobrana 

-          Donucení: pojem, druhy

-          Retorze, represálie

-          Sebeobrana: pojem, náležitosti

-          Arbitrážní rozhodnutí ve věci Naulilaa z roku 1928

-          rozsudek MSD ve věci Ropných plošin z roku 2003

-          rozsudek MSD ve věci Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní z roku 1986

-          rozsudek MSD ve věci Ozbrojených aktivit uvnitř území Konga z roku 2005

 

16.    Kolektivní donucovací opatření, zejm. akce Rady bezpečnosti

-          Kolektivní donucovací opatření: pojem, druhy, závaznost pro státy

-          Porušení míru, ohrožení míru, útočný čin

-          Aktivity Rady bezpečnosti OSN podle kapitoly VII Charty OSN a její vztah k Valnému shromáždění v této oblasti

-          Charta OSN

-          Rezoluce VS OSN 3314 z roku 1974

 

17.    Prostředky mírového urovnání mezinárodních sporů

-          Povinnost mírového urovnání sporů a její ukotvení v mezinárodním právu

-          Prostředky mírového urovnání sporů: pojem a druhy

-          Charta OSN, včetně Statutu Mezinárodního soudního dvora

 

18.    Mezinárodní judiciální mechanismy řešení sporů, Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu

-          Judiciální mechanismy řešení sporů: pojem, příklady

-          Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu: právní základ, funkce, jurisdikce

-          Charta OSN, včetně Statutu Mezinárodního soudního dvora

 

KOŠ B

19.    Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva

-          Obyvatelstvo: pojem a role v mezinárodním právu

-          Kategorie osob tvořících obyvatelstvo státu

-          Cizinecký režim: pojem a druhy

 

20.    Mezinárodněprávní úprava občanství a státní příslušnosti fyzických a právnických osob

-          Státní občanství / státní příslušnost: pojem, způsob vzniku a zániku

-          Úprava v právním řádu ČR

-          rozsudek MSD ve věci Nottebohm z roku 1955

-          rozsudek MSD ve věci Barcelona Traction z roku 1970

 

21.    Diplomatická ochrana

-          Diplomatická ochrana: pojem a podmínky

-          Návrh článků o diplomatické ochraně z roku 2006

-          rozsudek MSD ve věci Nottebohm z roku 1955

-          rozsudek MSD ve věci Barcelona Traction z roku 1970

 

22.    Univerzální systém mezinárodněprávní ochrany lidských práv

-          Vznik a vývoj univerzálního systému ochrany LP

-          Kontrolní mechanismy: politické a expertní, odlišnost od evropského regionálního systému

-          Smlouvy OSN o ochraně lidských práv  

 

23.    Evropský systém ochrany lidských práv

-          Vznik a vývoj evropského systému ochrany LP

-          Kontrolní mechanismy, s důrazem na Evropský soud pro lidská práva, podmínky přijatelnosti stížnosti k ESLP

-          Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 a postavení smluv o lidských právech v právním řádu ČR

-          rozsudek ESLP ve věci Soering z roku 1989

-          rozsudek ESLP ve věci D. H. v. ČR z roku 2008

 

24.    Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu

-          Pojem a vývoj územního azylu

-          Pojem uprchlictví a definice uprchlíka

-          Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků z roku 1951

 

25.    Speciální ochrana lidských práv

-          Zvláště chráněné kategorie osob a právní prameny jejich ochrany

-          Sociální a pracovní práva

-          Ochrana menšin

 

26.    Právní režim státního území

-          Státní území: pojem, nabývání a ztráta

-          Státní hranice: pojem, druhy, pohraniční režimy

-          Rozsudek SRS ve věci Las Palmas z roku 1928

 

27.    Mořské právo, právní režim Arktidy a Antarktidy

-          Hlavní právní režimy v mořském právu

-          Vnitřní vody a vnější vody

-          Právní režim Arktidy a Antarktidy

-          Úmluva o Antarktidě z roku 1959

-          rozsudek MSD ve věci Korfský průliv z roku 1949

 

28.    Právní režim kosmického prostoru a nebeských těles

-          Pojem a hlavní zásady

-          Odpovědnost státu za využívání kosmického prostoru a její charakter

 

29.    Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí

-          Vývoj, hlavní zásady a složky mezinárodně právní ochrany životního prostředí

-          Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

 

30.    Základní zásady práva ozbrojených konfliktů

-          Zásady práva ozbrojených konfliktů

-          Pojem mezinárodního a vnitřního ozbrojeného konfliktu

-          rozsudek ICTY v případu Tadić z roku 1995

 

31.    Ochrana obětí ozbrojených konfliktů (ženevské právo)

-          Oběti ozbrojených konfliktů: pojem, druhy a práva

-          Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich protokoly

 

32.    Zakázané prostředky a způsoby vedení války (haagské právo)

-          Pojem a druhy zakázaných způsobů a prostředků vedení války

-          Haagské úmluvy a další prameny haagského práva

-          posudek MSD ve věci Legality jaderných zbraní z roku 1996

 

33.    Stíhání a trestání zločinů podle mezinárodního práva, mezinárodní trestní tribunály ad hoc

-          Zločiny podle mezinárodního práva: pojem, kategorie, vývoj

-          Norimberské principy

-          Role Rady bezpečnosti OSN

-          rozsudek ICTY v případu Tadić z roku 1995, rozsudek ICTR v případu Akayesu z roku 1998

 

34.    Mezinárodní trestní soud

-          Římský statut MTS jako smluvní mechanismus mezinárodního trestního práva

-          Podmínky jurisdikce MTS

-          Kategorie zločinů

-          Princip komplementarity

 

35.    Zahraniční orgány pro mezinárodní styky

-          Zahraniční orgány pro mez. styky: pojem, druhy a funkce

-          Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961

-          Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963

-          rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

-          rozsudek MSD ve věci LaGrand z roku 2001

 

36.    Mezinárodní konference a mezinárodní organizace

-          Mezinárodní konference: pojem, funkce, procedura a způsob usnášení

-          Mezinárodní organizace: pojem, druhy, způsob usnášení, právní akty

-          příklady

 

37.    OSN, odborné a regionální organizace

-          Vznik, cíle, zásady a členství OSN

-          Hlavní orgány OSN

-          Odborné a regionální organizace a jejich vztah k OSN

-          Charta OSN

 

38.    Mezinárodní ekonomické a finanční organizace

-          WTO a Brettonwoodský systém

-          zvláštnosti, funkce těchto organizací

-          hlavní zásady práva WTO

 

39.    Ochrana mezinárodních investic

-          prameny

-          standardy zacházení a ochrany

-          řešení sporů

 

Při zkoušce může mít zkoušený k dispozici následující dokumenty:

- Charta OSN

- Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969

- Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

Poslední úprava: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (19.04.2021)
Sylabus -

Odpovědnost státu                                                                                                                                                  
Porušení mezinárodněprávního závazku, přičitatelnost, škoda, okolnosti vylučující protiprávnost, poškozený subjekt, reparace (restituce, kompenzace, satisfakce), odpovědnost za delikt a zločin, odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem.

 

Donucení                                                                                                                                                                                       
Pojem donucovací opatření, retorze, represálie, sebeobrana, sankce Rady bezpečnosti.

 

Řešení sporů, MSD                                                                                                                                                                           

Diplomatické prostředky, mezinárodní arbitráž, mezinárodní soudní řízení, zejména Mezinárodní soudní dvůr v Haagu

 

Státní orgány pro mezinárodní styky                                                                        

Vnitrostátní orgány, zahraniční orgány, diplomatické právo, konzulární úřady, česká diplomatická praxe.

 

Právo mezinárodní bezpečnosti a základní zásady válečného práva a neutrality za ozbrojeného konfliktu.                 

Použití síly, kolektivní bezpečnost, rozlišení jus ad bellum a jus in bello. Válečná okupace, zakázané prostředky a způsoby vedení války, ukončení válečného stavu.

 

Právo ozbrojeného konfliktu a mezinárodní humanitární právo                                 

Ochrana obětí války (ranění, nemocní, váleční zajatci, civilní obyvatelstvo).

 

Mezinárodní prostory                                                                                                                                                        

Pobřežní vody, pásmo souvislé, výlučné hospodářské pásmo, kontinentální šelf, mořské průlivy a průplavy, volné moře, dno a podzemí volného moře (společné dědictví lidstva); právní režim Antarktidy, kosmického prostoru a nebeských těles, zejména Měsíce.

 

Území státu                                                                                                    
Části státního území, nabývání a ztráta státního území, státní hranice, územní výsost, právní režim vzdušného prostoru, národních vod a mezinárodních řek. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí.

 

Mezinárodní trestní právo                                                                                                                                            

Zločiny podle MP, mezinárodní trestní tribunály, smlouvy k postihu mezinárodní zločinnosti.

 

Právo mezinárodních konferencí a organizací                                            

Druhy mezinárodních konferencí, jejich svolávání, procedura, způsob usnášení, právní povaha jejich usnesení; pojem mezinárodních organizací, jejich funkce, struktura, povaha usnesení jejich orgánů, výsady a imunity mezinárodních organizací a jejich zaměstnanců, vztahy organizací k členským a nečlenským státům a vztahy k jiným vládním a nevládním organizacím. OSN, univerzální a evropské organizace.

Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (30.04.2015)
Podmínky zakončení předmětu

Podíl garanta na výuce činí 35 %.

Poslední úprava: Tymofeyeva Alla, JUDr. Mgr., Ph.D. (29.03.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK