PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Správní právo I - HP0701
Anglický název: Administrative Law I
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
Je korekvizitou pro: HV3723, HP0703, HP0761, HP0702, HP0012
Je prerekvizitou pro: HP2015, HV1490, HV3603, HV1890, HP3620, HP3618
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (23.06.2017)

Obsahem výuky jsou základní instituty správního práva, jakožto práva veřejné správy. Dochází nejprve k vymezení správního práva, jeho významu, členění a k vymezení vztahů k jiným právním odvětvím. Je pojednáno o rozmanitých projevech veřejné správy ve formálním a materiálním pojetí. Studenti jsou seznámeni s možnými členěními veřejné správy. Výuka se dále zaměřuje na rozbor systému pramenů správního práva a také na prvky a specifika administrativněprávních vztahů. Je pojednáno o stěžejních principech, které ovládají veškerou činnost veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality a legitimního očekávání. V rámci těchto výkladů jsou představeny instituty neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Z organizačního hlediska je pak klíčová distinkce mezi subjekty a vykonavateli veřejné správy a dochází též k vymezení dalších základních otázek organizace veřejné správy. Dále je ve výuce věnována pozornost rovněž základům evropského správního práva. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 2016.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Veřejná správa a správní právo

Správní status jednotlivce

Subjekty a vykonavatelé veřejné správy

Prameny správního práva

Zákonnost ve veřejné správě

Rovnost, proporcionalita a legitimní očekávání

Odpovědnost ve veřejné správě

Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu

Základy organizace české veřejné správy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK