PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informační a komunikační technologie 01 - ON2319701
Anglický název: Didactics of Information and Communication Technology 01
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Je neslučitelnost pro: OENII1701Z, OENUZ19001
Anotace -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2016)
Cílem předmětu je poskytnout studentům učitelství hlubší teoretické základy oborové didaktiky zaměřené na potřeby a specifika vyučování informaticky zaměřených předmětů (především pak na vzdělávací oblast informační a komunikační technologie RVP ZV, G a SOŠ) a na realizaci vzdělávacích cílů informační a informačně-technologické výchovy ve vzdělávání na ZŠ a SŠ. Předmět přispívá k rozvoji didaktického myšlení studentů učitelství ICT. Navazuje na obecné pedagogicko-psychologické disciplíny a na předmět Edukační technologie. Klade důraz na systémové chápání výuky, vysvětluje aplikační a integrační pojetí informační výchovy s ICT. Představuje vyučovací metody, organizační formy a didaktické principy a jejich specifika pro potřeby informační výchovy a výuky předmětů se zaměřením na ICT nebo informatiku, s důrazem na konstruktivistické přístupy k učení informaticky a informačně-technologicky zaměřených předmětů na ZŠ a SŠ a na vyučovací přístupy podporující tvůrčí činnost žáků v informační výchově s využitím digitálních technologií. Zaměřuje se na specifika didaktického trojúhelníka a didaktické transformace učiva v informační výchově a diagnostické metody pro hodnocení práce žáků a učitelů, výsledků a dopadu informační výchovy.
Literatura -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2016)

BRUNER, J. Toward a Teory of Instruction. Cambridge, MA : HU Press, 1966.

JANÍK, T.  a kol. Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. MA : Brno, 2013.

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno : Masarykova univerzita, 2003.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003.

PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.

kurikulární dokumenty: RVP ZV, RVP G, RVP SOŠ

kol. Informačně technologický základ. Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky. CERMAT : ÚIV, 2006.

kol. Škola pro 21.století. Akční plán pro realizaci "Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 - 2013" (usnesení vlády č.1276/2008). MŠMT : Praha, 2009. http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Akcni_plan_Skola_21.pdfSILBERMA

SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha : Portál, 1997.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.

SKALKOVÁ,J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno : Paido, 2004. ISBN 80-7315-060-3.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999.

SLAVÍK, J. et. al. Tvorba jako způsob poznávání. Karolinum : Praha, 2013.

STUCHLÍKOVÁ I., JANÍK, T. et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2012)

Ústní a písemná zkouška zaměřená na ověření vědomostí tématických okruhů a dovedností aplikovat teoretické poznatky při řešení didaktických situací.

Sylabus -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2016)

DIDAKTIKA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A JEJÍ PŘEDMĚT
Předmět a úkoly didaktiky informační a komunikační technologie, její pojetí jako nástroj pro učitele.
Informační výchova a vzdělávací oblast ICT jako součást všeobecného vzdělávání a jejich postavení v systému výchovy.

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE NA ZŠ A SŠ
Postavení informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT v kurikulu ZŠ a SŠ.
Vymezení cílů informační výchovy, vzdělávací oblasti ICT a předmětů zaměřených na počítačové technologie v oblasti kognitivní, psychomotorické a afektivní a vymezení funkce a významu těchto cílů pro činnosti žáků.

VYUČOVACÍ METODY VYUŽITELNÉ V INFORMAČNÍ VÝCHOVĚ, V PŘEDMĚTECH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A V PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE
Vymezení pojmu vyučovací metoda. Klasifikace vyučovacích metod podle jejich uplatnění v jednotlivých fázích vyučovacího procesu, jejich výběr, funkce a použitelnost pro informační výchovu.
Konstruktivistické přístupy k informační výchově a ke vzdělávací oblasti ICT. Metody pro podporu učení na základě chyby a omylu, na základě objevování vlastní činností (learning by doing), na poznávání řešením problémů (problem solving), na základě objevitelské vědecké činnosti (inquiry learning), na základě wiki-learning.

ORGANIZAČNÍ FORMY VHODNĚ VYUŽITELNÉ V INFORMAČNÍ VÝCHOVĚ, V PŘEDMĚTECH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT A PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE
Klasifikace organizačních forem a jejich použitelnost pro potřeby informační výchovy (individuální, hromadná, frontální, individualizovaná, projektová, diferencovaná, skupinová, kooperativní, týmová výuka, exkurze, experimentální/laboratorní cvičení, field-trip, výuka v počítačové laboratoři). Otevřené vyučování.
Pedagogická komunikace a interakce ve výuce informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT. Komunikativní a emocionálně motivační dimenze vyučování.

DIDAKTICKÉ PRINCIPY/ZÁSADY A PODMÍNKY VYUČOVACÍHO PROCESU ZAMĚŘENÉHO NA INFORMAČNÍ VÝCHOVU A VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT

PŘÍSTUPY K UTVÁŘENÍ A ROZVÍJENÍ INFORMAČNÍHO A ALGORITMICKÉHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ, K ROZVÍJENÍ JEJICH KOMPETENCE PRO MANIPULACI SE STRUKTURAMI
Logická struktura informačních a komunikačních činností žáků. Rozvoj algoritmického myšlení a mentálních operací žáků při práci se strukturami.

UČEBNÍ ÚLOHY VE VÝUCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ICT
Typologie úloh pro osvojování a rozvíjení poznatků a dovedností (intelektových, senzomotorických, pracovních a komunikativních) žáků v informační výchově a vzdělávací oblasti ICT. Typologie problémových úloh (podle složitosti a obtížnosti, podle postupů při jejich řešení).

TVORBA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT JAKO SOUČÁST DIDAKTICKÉ TRANSFORMACE
Učivo jako jeden z klíčových systémových prvků výuky. Učivo informační výchovy a vzdělávací oblasti ICT, jeho výběr, kategorizace, struktura a uspořádání v pedagogických dokumentech. Didaktická analýza učiva informační výchovy a ICT.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE V PŘEDMĚTECH ZAMĚŘENÝCH NA INFORMAČNÍ VÝCHOVU A VZDĚLÁVACÍ OBLAST ICT

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2016)

Požadavky k zápočtu:
1) Aktivní práce a úspěšné splnění všech úloh zadaných k řešení v prezenční výuce a online podpory

2) odevzdání zápočtových prací: analýza úloh v učebnicích pro informaticky a informačně-technologických předmětů na ZŠ a SŠ, vytvoření 3 pojmových map

3) zpracování didaktického projektu ve formě přípravy učitele na výuku

Požadavky ke ústní zkoušce:

1) prokázaná orientace v probíraných tématech

2) rozprava nad didaktickým projektem a případná diskuze o zápočtové práci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK