PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informační a komunikační technologie 03 s reflexí praxe - ON2319802
Anglický název: Didactics of Information and Communication Technology 03 and practice reflection
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Prerekvizity : ON2319701
Je prerekvizitou pro: ON2319902
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. (28.02.2017)
Didakticky orientovaný předmět je zaměřen na problematiku využití ICT v učení žáků. Klíčovým pojmem pro témata kurzu je pojem učení a možnosti využití ICT pro učení žáků. Společně se studenty aw pokusíme dospět k některým závěrům, které by mohly najít uplatnění ve vzdělávací praxi na školách v předmětech zaměřených na ICT, v informační, resp. informatické výchově jako takové. Podtitulem kurzu jsou metodické přístupy k VIZUALIZACI INFORMACÍ. Dílčími podtématy bude problematika 1. vizualizace dat, vizuální gramotnost, vizuální kultura, interpretace a čtení vizuálních dat 2. zpracování velkého množství dat
Literatura -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2011)

BRDIČKA, B. Role Internetu ve vzdělávání. Studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. AISIS : Kladno, 2004. ISBN 80-239-0106-0.
COLLIS,B., MOONEN,J. An on-going journey:Technology as a learning workbench. University  of Twente, Enschede, The Netherlands, 2005. Available http://www.BettyCollisJefMoonen.nl, http://www.bettycollisjefmoonen.nl/Book-Learning-Workbench-V2.pdf
ČERNOCHOVÁ, M., KOMRSKA, T., NOVÁK, J. Využití počítače při vyučování. Náměty pro práci dětí s počítačem. Praha : Portál, 1998.
FREEDMAN,T. Computers in classrooms. http://terry-freedman.org.uk/artman/publish/article_1490.php#discreteICT
International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Part One. Editors J. Voogt, G.Knezek. Springer, 2008. Dostupné na http://edusummit.nl/attachments/2000233/IT_in_Primary_and_Secondary_Education_-intro_-_Voogt_-_Knezek.pdf
KALHOUS,Z., OBST,O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002.
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998.
PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2006.
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha : VÚP, 2006.
OBLINGER,J., OBLINGER,D. Eds. Educating the Net Generation. EDUCASE Publishers, Boulder, CO, 2005. Dostupné na: http://www.educause.edu/educatingthenetgen
SAK,P., MAREŠ,J., NOVÁ,H., RICHTER,V., SAKOVÁ,K., SKALKOVÁ,J. Člověk v informační společnosti. Vzdělávání a život v komputerizovaném světě. Praha " Portál, 2007.
Sborníky seminářů a konferencí POŠKOLE.
Sborníky konferencí DIDINFO.
Sborníky konferencí EUROLOGO.

Sylabus -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (26.11.2009)

1. Jak zařadit informační a komunikační technologie do školního kurikula?

2. Implementace ICT do školního vzdělávání podle počtu počítačů.

3. Implementace ICT do školního vzdělávání podle vyučovacích předmětů.

4. Implementace ICT do školního vzdělávání podle činností a učebních aktivit žáků.

5. Implementace ICT do školního vzdělávání podle softwarů a podle technologií. Klasifikace SW.

6. Využití ICT v procesu učení žáka.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: CERNOCHO/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Požadavky k zápočtu:

1. aktivní účast na seminářích (splnění požadovaných úkolů)

2. zpracování videoměření (výběr problému, videozáznam a jeho zpracování, projektová dokumentace včetně interpretace získaných a zpracovaných výsledků)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK