PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Statistické zpracování dat - ON2319805
Anglický název: Statistical data processing
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319701
Anotace -
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (21.01.2010)
Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k realizaci diplomových prací, se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod, a se základy matematického a statistického zpracování dat v oblasti pedagogiky. V oblasti vědecké práce, výzkumu a statistického zpracování dat je předmět orientován do oblasti pedagogiky, resp. na problematiku školství. Posláním předmětu je vybavit studenta příslušnými kompetencemi pro vědeckou práci, resp. vědecký přístup k řešení problémů a otázek, s nimiž se setká ve své budoucí praxi, v rámci budoucí vědecké práce či při řešení diplomového úkolu.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
 • ANDĚL, J. Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
 • BUDÍKOVÁ, M. MIKOLÁŠ, S., OSECKÝ, P. Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika. Brno : Masarykova univerzita, 1998.
 • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996.
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1995.
 • HANÁČEK, P. a kol. Jak publikovat na počítači. Praha : Science, 1996.
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997.
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1988.
 • CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1993.
 • KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
 • MACHEK, J., LIKEŠ, J. Teorie pravděpodobnosti. Praha : SNTL, 1988.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno: CDVU 1996.
 • ŘEHÁK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha : Academia, 1986.
 • STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 1999.
 • ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998.
 • WONNACOT, T. H., WONNACOT, R. J. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1993.
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (05.02.2018)

- Empirický výzkum a jeho etapy
- Základy statistiky
- Analýza kategoriálních dat
- Základy počtu pravděpodobnosti
- Statistické usuzování
- Analýza závislostí
- Grafické a číselné charakteristiky dat

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (05.02.2018)

KLASIFIKOVANÝ ZÁPOČET

Klasifikace bude udělena na základě vypracování úloh závěrečného zadání, které bude realizováno prezenční formou v předem vypsaných termínech v SIS. Závěrečné zadání, které studující obdrží, bude obsahovat 2 - 4 jednodušší úlohy a úkolem studujícího bude vypracovat jejich řešení ve stanoveném časovém limitu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK