PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický výzkum - ON2319806
Anglický název: Educational Research
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Prerekvizity : ON2319701
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod, s přístupem k realizaci diplomových prací a se základy matematického a statistického zpracování dat v oblasti pedagogiky. Předmět poskytuje praktické základy potřebné k vědeckému způsobu práce zejména při analytickém a kvalitativním výzkumu a zpracování získaných údajů včetně možností zakotvené teorie a nadhledu na vztah kvalitativní a kvantitativní analýzy.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
 • ANDĚL,  J.  Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
 • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : Český normalizační institut, 1996.
 • GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno : Paido, 1995.
 • HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997.
 • HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce.  Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
 • CHRÁSKA, M. Metody pedagogické diagnostiky. Olomouc : Pedagogická  fakulta UP, 1988.
 • CHRÁSKA, M. Základy výzkumu v pedagogice. Olomouc : Pedagogická  fakulta UP, 1993.
 • KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
 • POPPER, K. Logika vědeckého zkoumání. Praha : OIKOYMENH 1997.
 • PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace : Hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků.  Brno: CDVU 1996.
 • ŘEHÁK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Praha : Academia, 1986.
 • ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998.
 • Manuály k počítačovým programům.
Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.11.2009)
 • Metody a techniky sociologického a sociálně psychologického výzkumu,
 • organizace a fáze výzkumu, příprava a osnova projektu,
 • terénní šetření a sběr dat,
 • zpracování, vyhodnocení výsledků a jejich interpretace, zpráva
 • práce s programy pro zpracování a analýzu dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK