PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika informační a komunikační technologie 02 - ICT ve vzdělávání - ON2319801
Anglický název: Didactics of ICT - ICT in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Prerekvizity : ON2319701
Je prerekvizitou pro: ON2319901
Anotace -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)
Předmět navazuje na předchozí výuku didakticky zaměřených předmětů studia technické a informační výchovy, zvláště pak na příslušné tematické celky z Edukační technologie a ICT ve vzdělávání. Předmět se zaměřuje především na praktické aspekty uplatnění konstruktivistické teorie učení, konstruktivních přístupů k edukaci a příslušných výukových metod. V souladu s převažující didakticko metodickou orientací druhého cyklu studia je cílem předmětu rozvinout schopnost studentů didakticky a technicky vhodným způsobem transformovat nabyté vědomosti a dovednosti do reálných výukových aktivit s konstruktivním, resp. problémovým a projektovým zaměřením založených na využití ICT, a tak celkově zlepšit způsobilost studentů ve směru praktické aplikace ICT ve vzdělávání.
Literatura
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Praha : PřF UK, 1996.
BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/.
Portály zabývající se danou problematikou - především Učitelský spomocník, RVP.cz, Česká škola, eTwinning ad.
Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu
Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Sylabus -
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

Kognitivní a konstruktivistické aspekty psychodidaktických soustav
Instruktivní, konstruktivní a konektivistické edukační prostředí
Současné pojetí a nástroje konstruktivní výuky
Konstruktivní výukové aplikace
Projektové metody a výukové projekty
Virtuální prostředí a současný vývoj eLearningu
Metodické aspekty realizace konstruktivních metod edukace
Semestrální práce reflektující získané znalosti probírané problematiky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)
  • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
  • Vytvoření a obhájení zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu

Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě uvedené literatury a informačních zdrojů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK